ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 21 พฤศจิกายน 2563

สอบถามเข้ามากราย สำหรับญาติโยมที่ศรัทธา ปรารถนาจะเข้าร่วมกิจจกรรมบุญกุศลของวัดไทยฯ โดยเฉพาะกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 - ศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 19.00 น. หรือ 1 ทุ่มเป็นต้นไป ซึ่งจะประกอบด้วยพิธีสวดนพเคราะห์ (บทสวดมนต์ที่ตรงกับวันเกิด) สวดมนต์เจ็ดตำนาน และสวดอิติปิโส 108 จบ เป็นการส่งท้ายปีเก่า รุ่งเช้าวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตรยามเช้าต้อนรับปีใหม่ และนมัสการหลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิ์วัดไทยฯ เป็นอุดมมงคลแก่ชีวิตเสริมสร้างพลังใจก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหนักแน่นมีสติรอบคอบ ขอเชิญญาติโยมพี่น้องไทยเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมบุญดังกล่าวนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ ขอเสนอพุทธพจน์สำหรับเป็นข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลาย จากหนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ พุทธศักราช 2560 หน้า 91 ว่าด้วย ความเสื่อมที่เลวร้าย ความเจริญที่เป็นยอด ดังต่อไปนี้

“ความเสื่อมจากญาติ ยังนับว่าเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยดอก ภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมที่นับว่าเลวร้ายยิ่งกว่าความเสื่อมทั้งหลาย ก็คือความเสื่อมจาก ปัญญา”

“ความเจริญด้วยญาติ ยังนับว่าเป็นความเจริญเพียงเล็กน้อยดอก ภิกษุทั้งหลาย ความเจริญที่เรากล่าวว่าเป็นยอด คือความเจริญด้วยปัญญา เพราะเหตุนี้แล ท่านทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่า เราจักเป็นผู้เจริญด้วย ปัญญาวุฑฒิ (ความเจริญด้วยปัญญา) ท่านทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้แล”

“ความเสื่อมจากโภคทรัพย์ ยังนับว่าเป็นความเสื่อมเล็กน้อยดอก ภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมที่นับว่าเลวร้ายยิ่งกว่าความเสื่อมทั้งหลาย ก็คือความเสื่อมจากปัญญา”

“ความเจริญด้วยโภคทรัพย์ ยังนับว่าเป็นความเจริญเพียงเล็กน้อยดอก ภิกษุทั้งหลาย ความเจริญที่เรากล่าวว่าเป็นยอด คือความเจริญด้วย ปัญญา เพราะเหตุนี้แล ท่านทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่า เราจักเป็นผู้เจริญด้วย ปัญญาวุฑฒิ (ความเจริญด้วยปัญญา) ท่านทั้งหลายพึ่งสำเหนียกอย่างนี้แล” (ที่มา : อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต 20/77 - 82/15 - 16)

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญ คุณน้อง ปิยธิดา การิกาญจน์ และเจ้าพนักงานร้านอาหาร “ครัวไทย” ย่านเชอร์แมนเวย์ มีศรัทธาแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่พระสงฆ์วัดไทยฯ ทุกๆ วันอังคารสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป สาธุ ขอบารมีพระคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครองบันดาลให้เจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลด้วยจตุรพิธพรชัย และเจริญในธรรมตลอดกาลนาน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังเทศน์ ทุกวันอาทิตย์ เริ่มเวลาประมาณ 10.30 น. ทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com