ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 25 มกราคม 2557

ผ่านไปแล้วเป็นสัปดาห์ที่ 2 สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย โดยที่มี เวลาเรียนเพียง 20 สัปดาห์ แต่ก็มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กๆ ของเราได้ร่วมสนุกสนานกัน คณะครูอาสาสมัครทั้งจากท้องถิ่นและจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาศักยภาพให้กับลูกหลานของเรา เพื่อความเป็นบุคลากรที่เปี่ยมคุณภาพสำหรับชุมชนไทยของเรา

สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 นี้ ทางโรงเรียนได้ริเริ่มให้มีการเรียนการสอน “ธรรมภาคภาษาอังกฤษ” ขึ้นในชั้นประถมปีที่ 5-6 และชั้นมัธยม เพื่อให้เด็กๆ ของเราได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของพระศาสนาและหลักธรรมระดับพื้นฐานที่จำเป็น ต้องรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต โดยใช้เวลาเรียนคาบที่ 2 หลังจากที่เรียนรู้หลักภาษาไทยเรียบร้อย แล้ว พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต เปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งเป็นระดับการศึกษาสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยเป็นวิทยากรผู้สอน

ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน คือ ประมาณวันที่ 26-27 เมษายน 2557 ก็จะมีการวัดความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ของคนไทยในต่างแดน เรียกว่า “การสอบธรรมสนามหลวง” ซึ่งวัดไทยแอล.เอ. เป็นสนามสอบแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา โดยดำเนินการจัดสอบมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 (1994) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และในปีนี้โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ก็จะส่งนักเรียนระดับ ป.5-6 และชั้นมัธยมเข้าสอบวัดความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกด้วย

นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ทางโรงเรียนได้กำหนดให้มีพิธีไหว้ครู และงานวันเด็กแห่งชาติในภาคการศึกษาที่ 2 นี้ ด้วย โดยกำหนดงานพิธีในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของ “ครู” แสดง ความเคารพยอมรับนับถือ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจเด็กๆ ของเรามุ่งรักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปอาจมีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแลสั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าที่เหมาะสมต่อไป

และในพิธีไหว้ครูปีนี้ ทางโรงเรียนโดยครูประจำชั้นได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียรมาเรียน สม่ำเสมอ และช่วยกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดี เป็นนักเรียนดีเด่นประจำปี โดยคัดเลือกจากนักเรียนวันเสาร์ 3 คน และวัน อาทิตย์อีก 3 คน เข้ารับรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจและเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียนและประพฤติตนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกวันเสาร์ คือ ด.ช.เอเด็น โภควัฒน์ ชั้นอนุบาล ด.ญ.เจด้า ราชพิบูลย์ ชั้น ป.1 และ ด.ช.แบรน ดอน ดำรงค์ ชั้น ป.3 และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกวันอาทิตย์ คือ ด.ญ.แสงเทียน นวลแสงเทียน ชั้น ป.2 ด.ช.มาร์ค เรืองรัตน์ธรรม ชั้น ป.4 และ ด.ญ.เขมิกา ดุลขรรชัยนันท์ ชั้นมัธยม ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วมพิธีไหว้ครูโดย พร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานปฏิบัติธรรมบวชชี-พราหมณ์ เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ฟังพระธรรมเทศนา แสดงโดยพระครูสุธรรมโสภณ เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com