ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 19 กันยายน 2563

วัดไทยลอสแองเจลิส โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส ขออนุโมทนาบุญ คุณกนกวรรณ รอดโฉม คุณเพ็ญแข ติลกมนกุล คุณพงษ์เดช-คุณรุจา ตุลาภรณ์ พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา และสาธุชนทั่วไป ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาเวสสันดรชาดก หรือมหาชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 10 คือ กัณฑ์

สักกบรรพ มี 43 พระคาถา พระมหาสินสมุทร ภูริวฑฺฒโน เป็นองค์แสดง ได้ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ถวายวัด 3,533.00 เหรียญสหรัฐ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข สมหวัง มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 วัดไทยฯ จัดเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 11 คือ กัณฑ์มหาราช ประกอบด้วย 69 พระคาถา แสดงโดย ท่านลือ พระครูวชิรชยาทร พรรณนาถึงเมื่อชูชกพาสองกุมารหลงทางมาสู่หน้าพระลานกลางเมืองสีพี พระเจ้ากรุงสญชัยทอดพระเนตรและทรงทราบเรื่องก็ได้ทรงไถ่สองกุมารคืนตามพระเวสสันดรกำหนดค่าไว้ พระชาลีได้มีโอกาสชี้แจงเหตุผลการบำเพ็ญความดีของพระเวสสันดรต่อหน้าหมู่อำมาตย์ทั้งหลาย พระเจ้ากรุงสญชัยจึงเตรียมไพร่พลเสด็จไปรับพระเวสสันดรกลับเมือง พอดีกับที่พราหมณ์ 8 คนจากเมืองกลิงคราษฎร์นำช้างปัจจัยนาคมาคืน พระเจ้ากรุง สญชัยจึงทรงให้จัดขบวนแต่งกองเกียรติยศ ยกออกนครไปรับพระเวสสันดร กลับสู่เวียงวังด้วยทรงคิดถึงราชบุตรและสำนึกผิดแล้ว ข้อคิดที่ได้จากการเทศน์กัณฑ์นี้ คือ คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ย่อมได้รับความปกป้องคุ้มครองภัยในที่ทุกสถาน

เจ้าภาพประจำกัณฑ์นี้ คือ คุณวาสนา ลาดู คุณมาลี เหมือนรักษา คุณปรานอม นุ่มมีศรี และกลุ่มรวมพลคนนครสวรรค์ พร้อมด้วยญาติโยมชาวอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ ขอเชิญทุกท่านไปร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติโดยพร้อมเพรียงกัน เริ่มเทศน์เวลา 14.00 น. หรือบ่าย 2 โมง

โครงการ “บิณฑบาตอาหารกลางวันเดือนละครั้ง” เพื่อลดค่าใช้จ่ายของวัดช่วงโควิด เริ่มแล้วเมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน โดย ร้านอาหาร “อรุณี” ของคุณสง่า คุณพัชรี นาดี ร่วมกับ คุณกนกวรรณ รอดโฉม เป็นเจ้าภาพ และมีญาติโยมอีกหลายท่านนำอาหารหลากหลายรสมาร่วมถวายเพลพระคุณเจ้าด้วย พร้อมทั้งเป็น “ลูกศิษย์” รับประทานร่วมกันหลังจากพระ คุณเจ้าฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพมา ณ โอกาสนี้ ขอให้เจริญสิริสวัสดิ์ด้วยจตุรพิธพรชัยและเจริญในธรรมตลอดกาลนาน

โครงการบิณฑบาตอาหารถวายพระเพลเดือนละครั้ง สำหรับโครงการนี้ คณะกรรมการฝ่ายอาหารของวัดภายใต้กรรมการบอร์ดได้เป็นผู้ริเริ่มขึ้นมา โดยทางวัดขอบิณฑบาตอาหารเดือนละครั้ง เป็นอาหารครั้งละ 3 หรือ 4 อย่าง หรือญาติโยมจะถวายมากกว่านั้นก็ได้โดยมุ่งไปที่ร้านอาหารไทย และกลุ่มญาติโยมที่มีพลังศรัทธาต้องการทำบุญกับวัดร่วมกัน ซึ่งทางวัดได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เป็นแบบบุฟเฟต์วางอาหารบนที่อุ่นอาหาร (Food Warmer) หลังจากญาติโยมร่วมกันถวาย พระท่านก็จะตักใส่ถาดหลุม แล้วไปนั่งตามจุดต่างๆ ที่จัดไว้แบบ Social Distancing ในห้องฉัน สำหรับร้านอาหารและท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการบิณฑบาตอาหารในช่วงโควิด-19 ของวัดไทยแอลเอ สามารถติดต่อได้ที่ ท่านเจ้าคุณเริ่ม พระวิเทศกิตติคุณ โทร 818-445-6366 หรือวัดไทยแอลเอ 818-780-4200 หากผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไม่มีเวลามาถวายที่วัดด้วยตัวเอง ทางวัดสามารถจัดส่งคนไปรับได้ ซึ่งวันนี้นอกจากร้านอรุณี คุณพัชรี คุณกนกวรรณ รอดโฉม นำอาหารมาทำบุญถวายเพลพระแล้ว ยังมีญาติโยมมาทำบุญวันเกิด และเนื่องในโอกาสต่างๆ อีก 2-3 ราย จึงมีอาหารมากมายเป็นพิเศษ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้