ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 7 กันยายน 2562

มอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส

โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาสเปิดการเรียนการสอนทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น. ได้จัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย,วัฒนธรรมไทย, ดนตรีนาฏศิลป, พระพุทธศาสนา ฯลฯ เพื่อปลูกฝังให้บุตรหลานมีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และได้ศึกษาธรรมะ โดยปีนี้ได้จัดการเรียนการสอนเป็นปีที่ 2 และได้สิ้นสุดปีการศึกษา ทางโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาสจึงได้จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแด่นักเรียน โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ ผู้อำนวยการฯ พระสมุห์เกรียงศักดิ์ ธญูญวโร พระครูใหญ่ คุณครูธนาธรณ์ ฐิติขจร(ครูธร) คุณครูสุกัญญา คนจริง(คุณบิ๋ม) พระสงฆ์วัดสุทธาวาส และผู้ปกครอง ได้ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก