ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 4 มิถุนายน 2559

การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ปีการศึกษา 2557-58 ซึ่ง ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2558 โดยผู้ปกครองให้ความสนใจ ส่งบุตรหลาน เข้าสมัครเรียนรวมทั้งสิ้น 252 คน เป็นนักเรียนที่เรียนเฉพาะ วันเสาร์ 168 คน และ เฉพาะวันอาทิตย์ 84 คน มีครูอาสาสมัครดำเนินการสอน รวมทั้งสิ้น 19 ท่าน แบ่งเป็นครูอาสาท้องถิ่นจำนวน 13 ท่าน และครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรม ไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 9 ท่าน ใช้เวลาเรียนเฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์รวม 37 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวคณะครูทุกท่านได้ทุ่มแรงกายและใจในการสอน อย่างเสียสละโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 5-6 มิถุนายน ที่จะถึงนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนโดย คณะครูอาสาท้องถิ่น และครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะ ครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดรายการ “Open House” ช่วงเวลาหลังจากพักเบรคแล้วเป็นต้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้เห็นพัฒนาการของเด็กๆ ตามแฟ้มงานที่คุณครูจะนำเสนอ นอกจากนั้นก็จะเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะความ เห็นระหว่างผู้ปกครองและครูอาสาฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไป จึงขอเชิญท่าน ผู้ปกครองทุกท่านกรุณาสละเวลาร่วมโครงการโอเพ่นเฮ้าส์กับครูอาสาของเรา เพื่อพัฒนาการที่พึงประสงค์ลูกหลานเรา ในวันข้างหน้า

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมปิดภาคเรียนและพิธีมอบ สัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นต่างๆ โดยครูอาสาจัดกิจกรรมอันเนื่องด้วยด้วยภาษาไทย เพื่อให้เด็กๆ ของเราได้ทบทวนความรู้ที่เล่าเรียนจากครูมาเป็นเวลา 1 ปี ถือเป็นความสำเร็จของชุมชนไทยอีก ส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างที่เป็นอยู่ ขออนุโมทนาขอบคุณท่าน ผู้ปกครองที่สนใจและให้ความสำคัญกับภาษาและวัฒนธรรมของเรา แม้จะอยู่ในต่างแดนก็ตาม ขอเชิญท่านผู้ปกครอง กรุณานำบุตรหลานไปร่วมกิจกรรมและรับสัมฤทธิบัตรโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะสงฆ์วัดไทยฯ จัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 7 รอบ (84 ปี) ถวายหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส และประธานบอร์ดของวัด พร้อมทั้งจัดฉลอง สมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ ถวายท่านสุมนะ พระวิเทศธรรมวงศ์ ฉลองสมณศักดิ์พระครูชั้นเอก ถวาย ท่านขวัญชัย พระครูวิเทศชัยคุณ ฉลองเสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน ถวายท่านทรงชัย พระครูศรีธรรมานุสิฐ และประกอบพิธีวางศิลา ฤกษ์และบิณฑบาตสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยฯ โดยได้นิมนต์พระเถรานุเถระและพระธรรมทูตทั่วอเมริกาจำนวน 99 รูป เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และรับบิณฑบาตจากญาติโยม จึงขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดัง กล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน