ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 20 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการบิณฑบาตถวายอาหารเพลพระสงฆ์ที่วัดไทยฯ เดือนละครั้ง ในวันนี้เป็นวันอังคารที่ 3 ของเดือน คุณกนกวรรณ รอดโฉม แห่งร้านนาตาลี/House of Pies คุณพัชรี นาดี/ร้านอรุณี คุณเพ็ญแข ติลกมนกุล คุณแม้ว รุจา ตุลาภรณ์/McDonald และเพื่อนๆ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังมีญาติโยมอีกหลายท่านได้นำอาหารมาทำบุญถวายเพลอีกหลายเจ้า ท่ามกลางสถานการณ์โควิด ทุกคนต่างก็รักษากฎระเบียบ Social distancing ใส่หน้ากาก สวมถุงมือกันทุกคน แม้ว่าทั้งพระสงฆ์และญาติโยมส่วนใหญ่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันแล้วก็ตาม หลังจากถวายอาหารแล้ว พระสงฆ์ได้ออกมาด้านนอกเพื่ออนุโมทนาบุญ เจริญพระพุทธมนต์ให้พร ญาติโยมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพร

ขณะที่พระกำลังฉันเพล คณะเจ้าภาพ คือ คุณกนกวรรณ คุณรุจา ก็ได้ถวายอั่งเปาซองขาวและซองแดง ถวายพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ที่ลงมาฉันเพล การทำบุญถวายอาหารเพลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงด้วยดีญาติโยมที่มาร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลต่างก็มีความสุขได้รับบุญรับกุศลยิ้มแย้มกลับบ้านกันทุกคน ในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาบุญ ด้วยอำนาจแห่งบุญบารมีที่ได้บำเพ็ญ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดคุ้มครอง ให้เจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกบอด้วยธรรมแล้ว ขอจงพลันสำเร็จ และขอให้เจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ ขอเสนอพุทธพจน์สำหรับเป็นข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลาย จากหนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ พุทธศักราช 2560 หน้า 157 ว่าด้วย อกเขาอกเรา ดังต่อไปนี้

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เชตวนาราม ของอนาถปิณฑิกคฤหบดี ใกล้กรุงสาวัตถี สมัยนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จสู่ชั้นบนประสาทอันประเสริฐกับพระนางมัลลิกาเทวี พระองค์ตรัสถามพระนางมัลลิกาเทวีว่า

“ดูก่อนมัลลิกา ใครๆ คนอื่นที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเธอเองมีหรือไม่”

พระนางมีลลิกากราบทูลว่า

“ข้าแต่มหาราช ใคสรๆ คนอื่นที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตนของหม่อมฉันไม่มี ก็ใครๆ คนอื่นที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์เองมีหรือไม่” พระเจ้าปเสนทิโกศลตอบว่า

“ดูก่อนมัลลิกา ใครๆ คนอื่นที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตัวของเราเองไม่มี”

ขณะนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลเดสด็จลงประสาท เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้ว ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนหนึ่ง ครั้งนแวได้กราบทูลข้อโต้ตอบของพระองค์กับพระนางมัลลิกาเทวี ให้ทรงทราบ

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า

“บุคคลตรวจดูด้วยจิตทั่วทุกทิศแล้ว ไม่พบใครซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนเองในที่ไหนๆ ตนเองเป็นที่รักยิ่งของคนทั้งหลายอย่างนี้ ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น” (ที่มา : ขุททกนิกาย อุทาน 25/110/127)