ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 2 มิถุนายน 2555
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 เนื่องในงานสร้างโครงหลังคาโบสถ์ คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอกราบขอบพระคุณ พระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส และรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 1 และขออนุโมทนาขอบคุณ เจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ประธานเปิดงาน ไลล่า โรส ประธานใหญ่สร้างหลังคาโบสถ์ อรสา ตันติเจริญเกียรติ ประธานจัดงาน นภดล วงษ์ชัยวัฒน์ ประธานอำนวยการ ณัฐกฤตา จันทาพูน ประธานทอดผ้าป่า เจ้าภาพทุกท่าน สาธุชนทุกคน เจ้าภาพอาหารโรงทาน 25 ร้าน ขอบคุณเสาวภา ฮอลไบร์ท หัวหน้าแผนกแกะสลัก โรงเรียนพุทธศาสนา เจ้าภาพดอกไม้ วันอาทิตย์วัดไทยลอสแองเจลิส คุณแดง จากออเรกอน เจ้าหน้าที่จราจรทุกท่าน ขออนุโมทนาขอบคุณในน้ำใจและความเสียสละของสาธุชนวัดสุทธาวาสทุกท่านทั้งก่อนงาน และหลังงานเลิก นักศึกษา UCR ทุกคน ขออนุโมทนาขอบคุณพิธีกร วิมาลา สุนทรวัชรินทร์ เปิ้ล อนะมาน ประภาจารีย์ ยุวะเวศ นันทพร วิบูลย์พันธ์ โอห์ม คงแตง ได้รับความเอื้อเฟื้อจากช่างภาพโป๊ะ บ้านสีขาว นิค สองแคว น้องมาย ตลอดหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ