ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 8 กุมภาพันธ์ 2563

งานพิธีไหว้ครูประจำปี และงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติ เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ผ่านมา ผู้ปกครองนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่นทั้ง 2 วัน กงสุลคนใหม่ คุณกรณ์กิจจ์ ศิริวิสูตร ผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันอาทิตย์ มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนดีเด่นวันอาทิตย์ และครูแต๋ว สุวัฒนา ปิ่นวัฒนะ ครูอาวุโสของโรงเรียนวัดไทยฯ เป็นประธานวันเสาร์ โดยมี คุณสำเภา พงษ์เวช กรรมการบอร์ดวัดไทยฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ปกครองและนักเรียนดีเด่นวันเสาร์ ภาพ ของนักเรียนทุกระดับชั้นเรียงแถวเข้ากราบ คุณครู และมอบดอกไม้ขอพรจากคุณครูผู้สอนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น ความประทับใจของผู้ปกครองและผู้ร่วมงานโดยทั่วไป หลังจากเสร็จพิธีแล้วได้ร่วมกันรับประทานอาหาร Pot Luck หลาก หลายชนิด ซึ่งผู้ปกครองนำมาแบ่งกันรับประทานอย่างอิ่มหนำสำราญทั้งครูและนักเรียน

สำหรับพิธีไหว้ครูปีนี้ มีอดีตครูอาสาสมัครท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีมากหน้าหลายตา ได้พบปะสนทนาถึงความหลังครั้งบุกเบิก การเรียนการสอนด้วยกันอย่างเพลิดเพลิน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ขออนุโมทนขอบคุณ ครูจิตสมัย ขำลักษณะ อดีต ครูอาวุโสวัดไทยฯ ผู้บุกเบิกร่วมกับครูแต๋วให้มีการเรียนการสอนในวันเสาร์ขึ้นมาเป็นครั้งแรก ครูตู่ ศรีประภา ปรีดานนท์ อดีตครูใหญ่ และครูนวลมณี สีบุญเรือง อดีตผู้ช่วยครูใหญ่สมัยครูแดง รุ่งฤดี ธนสุกาญจน์ เป็นครูใหญ่ ให้เกียรติเข้าร่วม พิธีไหว้ครูดังกล่าว นอกจากนั้นคณะครูอาสาประจำการ 1 ปี ได้พร้อมใจกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ แจกของขวัญวันเด็กจำนวน 360 ชิ้น อันเป็นบริการจากผู้ใหญ่ใจบุญ คุณวิลลี่ วัฒนวงศ์คีรี มอบให้ตัวแทน คือ คุณวิม และ คุณเฮนลี่ เป็นผู้มอบให้กับเด็กๆ วันเสาร์ และ ดร.หนึ่ง ศิรินันท์ ปลอดเปลี่ยว นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ให้เกียรติมอบในวันอาทิตย์ เด็กๆ สนุนสนานดีใจกันมาก

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ปีนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดง โอวาท ปาติโมกข์ ซึ่งถือว่าเป็น “หัวใจ” ของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งทรงแสดงอุดมการณ์และหลักการในการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนา โดย ทรงแสดงแก่พระสงฆ์สาวกล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น จำนวน 1,250 รูป (แบ่งเป็นบริวารของชฎิล 3 พี่น้อง จำนวน 1,000 รูป และบริวารของพระอัครสาวาก คือ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จำนวน 250 รูป รวมเป็น 1,250 รูป) ซึ่งเดินทางจากสถานที่ต่างๆ เข้ามาเฝ้าโดยมิได้นัดหมายกันในวันเพ็ญมาฆมาศกลางเดือน 3 ณ วัดเวฬุวัน มหาวิหาร เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ซึ่งชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยถือว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ยิ่ง จึงพร้อมมใจกันจัดพิธีมาฆบูชาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาอย่างยิ่งใหญ่

เดิมนั้นในประเทศที่เป็นพุทธเถรวาท ไม่มีพิธีมาฆบูชา จนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระองค์ได้ทรงปรารภถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลในวันเพ็ญเดือน 3 ดังกล่าวว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง ควรประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใส จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้น การประกอบพระราชพิธีคงคล้ายกับวันวิสาขบูชา คือ มีการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ และมีการพระราชทานจุดเทียนตามประทีปเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระอารามหลวงต่าง ๆ เป็นต้น ในช่วงแรก พิธีมาฆบูชาคงเป็นการพระราชพิธีภายใน ยังไม่แพร่หลายทั่วไป ต่อมาความนิยมจัดพิธีมาฆบูชาจึงได้ขยายออกไปทั่วทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับวัดไทยฯ ของเรา จัดพิธี “มาฆบูชารำลึก” ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เวลา 18.00 น. หรือ 6 โมงเย็น ขอเชิญร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถ ศาลาร่วมน้อมรำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ และพระวิสุทธิคุณของพระพุทธองค์ และเจริญพระพุทธคุณ สวด อิติปิโส 108 จบ จบแล้วขอเชิญรับประทานอาหารว่าง (ข้าวต้ม) และเครื่องดื่มโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “วันมาฆบูชา วันเพ็ญเดือน 3” วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน เป็นพุทธบูชา ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com