ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 15 กุมภาพันธ์ 2557

งานพิธีไหว้ครูประจำปีโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้ปกครองนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่าง อบอุ่นทั้ง 2 วัน ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เจษฎา กตเวทิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันอาทิตย์ และครูแดง รุ่งฤดี ธนสุกาญจน์ เป็นประธานวันเสาร์ ภาพของนักเรียนทุกระดับชั้นเรียงแถวเข้ากราบคุณครูและมอบดอกไม้ขอพร จากคุณครูผู้สอนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นความประทับใจของผู้ปกครองและผู้ร่วมงานโดยทั่วไป

สำหรับพิธีไหว้ครูปีนี้ มีอดีตครูอาสาสมัครท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีมากหน้าหลายตา ได้พบปะสนทนาถึงความหลังครั้งบุกเบิก การเรียนการสอนด้วยกันอย่างเพลิดเพลิน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ขออนุโมทนขอบคุณ ครูจิตสมัย ขำลักษณะ อดีตครูอาวุโสวัดไทยฯผู้บุกเบิกร่วมกับครูแต๋วให้มีการเรียนการสอนในวันเสาร์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกครูสุวพรรณ เอเวอร์ซัน ครูเพ็ญนภา มิลเลอร์ ครูศรีประภา ปรีดานนท์ ครูสุรัสวดี ทอมป์สัน ครูอรนิจ พรหมสถิต ครูเศรษฐพรรณ ยูวะเวส ครูสมจิตร เค้าอ้น ครูนูโน่ สุรสีห์ จิตตมานนท์กุล และครูวัฒนา ศิริธรรม ที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีไหว้ครูดังกล่าว

สัปดาห์นี้คือวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ซึ่งถือว่าเป็น “หัวใจ” ของพระพุทธศาสนาโดยทรงแสดงแก่พระสงฆ์สาวกล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นจำนวน 1,250 รูป ซึ่งเดินทางจากสถานที่ต่างๆ เข้ามาเฝ้าโดยมิได้นัดหมายกัน ณ วัดเวฬุวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์แคว้นมคธ ชาวพุทธโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราจึงถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนา โดยเริ่มบำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา

สำหรับวัดไทยฯ ของเรา จัดพิธี “มาฆบูชารำลึก” ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.00 น. หรือ 6 โมงเย็น ขอเชิญร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถ ศาลาร่วมรำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ และพระวิสุทธิคุณของพระพุทธองค์ และเจริญพระพุทธคุณ สวดอิติปิโส 108 จบ โดยพร้อมเพรียงกัน ในส่วนของโรงเรียนคณะครูอาสาฯ พร้อมใจกันจัดแสดง นิทรรศการแสดงความเป็นมาและความสำคัญของวันมาฆบูชา พร้อมทั้งจัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นแข่งขันสวดสรภัญญะ ทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐาน 4 หลักสูตรพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยอาจารย์กุณฑลทิพย์ โกล์ดแมน (อ.ปอง โยคีรุ่นแรกในอเมริกา) ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com และขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูวินัยธรฐิติกร กลฺยาณธมฺโม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA วันที่ 16 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ทอดผ้าป่าสามัคคี สรงน้ำ ฟังพระธรรมเทศนา แสดงโดย พระครูสุธรรมโสภณ


วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 คณะสงฆ์ อุบาสก และอุบาสิกาวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญกุศล รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโรงทาน จองอุปกรณ์รัตนอุโบสถศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เนื่องในงานทำบุญ “สมโภชวัดครบ 17 ปี” และขออนุโมทนาขอบคุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์ ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าสามัคคี เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้ และสาธุชนทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในบุญทุกคน


วัดโพธิวารีรังสฤษฎ์ WHITTIER เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของพระพุทธศาสนา ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เริ่มเวลา 09.30 A.M. - 03.50 P.M. ณ วัดโพธิวารีรังสฤษฎ์ วันสำคัญดังกล่าวนั้นคือวันมาฆปูรณมี คือเกิดเหตุอัศจรรย์ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” คือการมาประชุมกันพร้อมด้วยองค์ 4 คือ

1. พระอรหันตสาวก จำนวน 1250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
2. พระอรหันต์เหล่านั้นล้วนบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา
3. พระอรหันต์เหล่านั้นล้วนสำเร็จด้วยอภิญญาหกด้วยกันทั้งสิ้น
4. วันนั้นตรงกับวันมาฆฤกษ์ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

เพื่อระลึกนึกถึงเหตุการณ์มหัศจรรย์ของโลกในวันนั้นในอดีตที่ผ่านมา เพื่อปฏิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงขอเจริญพร เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมปฏิบัติกิจกรรมภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน