ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 1 สิงหาคม 2563

กิจกรรมงานบุญเทศน์มหาชาติประจำปีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 3 คือ ทานกัณฑ์ พรรณนาถึงพระเวสสันดรทรงแจก “สัตสดกมหาทาน” คือ การแจกทานครั้งยิ่งใหญ่ ก่อนถูกเนรเทศเสด็จออกจากพระนครไปประทับที่เขาวงกต โดยมีพระนางมัทรี และพระราชโอรสธิดา คือ กัณหาชาลี ติดตามไปอยู่ด้วย แสดงให้เห็นถึงความรักและภักดีที่มีต่อกันในครอบครัว ท่านพระครูสุวรรณธรรมาวุธ พระธรรมทูตรุ่นล่าสุด เป็นองค์แสดง คณะเจ้าภาพประกอบด้วย คุณรัชนี เหมาคม คุณสุจิตรา สนามทอง คุณวิไล ทางธรรม คุณอาภรณ์ พัวทัศนานนท์ คุณดวงพร มหาราช และ คุณรัชดา คุณาธรรม รวบรวมปัจจัยกัณฑ์เทศน์สำหรับบำรุงวัดและพระศาสนาได้เป็นจำนวน 2,549.00 ดอลล่าร์สหรัฐ ขออนุโมทนาสาธุในบุญมา ณ โอกาสนี้

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. จะเป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 4 คือ กัณฑ์วนปเวศน์ ประกอบด้วยคาถา 57 คาถา พรรณนาถึง 4 กษัตริย์เสด็จถึงเขาวงกต ได้พบศาลาอาศรม ซึ่งท้าววิษณุกรรมเนรมิตให้ พระเวสสันดร พระนางมัทรี ชาลีและกัณหาจึงทรงผนวชเป็นฤๅษีพำนักในอาศรมสืบมา พระมหาสุภณ สติสัมปันโน พระวิปัสสนาจารย์ประจำวัดไทยฯ เป็นองค์แสดง คุณกฤติกา “ครูป้อม” วรรังสฤษฎ์ ทัฟฟ์ เพื่อนๆ และอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ขอเชิญร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอประกาศอนุโมทนาบุญเจ้าภาพผ้าป่าการกุศลออนไลน์ “หลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิวัดไทย คุ้มภัยโควิด” บูชาพระพุทธองค์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 5 กรกฎาคม และเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัด และอื่นๆ ที่จำเป็น โดยได้แจ้งความจำนงขอร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขอประกาศอนุโมทนาบุญตามลำดับจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณ Sam & Sue Stapornkul $100.00 คุณเศรษฐพรรณ ยูวะเวส และครอบครัว $100.00 คุณอาจหาญ คุณวรรณวิษา และ ไทด์ สร้อยมณี $50.00 คุณประภาศรี และน้องเจต สิงหเนตร $300.00 คุณวิชัย สุริยา คุณไพจิตร ทองมี และน้องไอ๊ซ $200.00 คุณลัดดา อุทัย และ คุณสุพรรณี ลิ้มประธาน $100.00 คุณกุสุมา และน้องๆ ครอบครัว “ธรรมปัญญา” $300.00 คุณโกศล วิภาพรรณ $500.00 คุณวีณา อภิญญาวาท และเพื่อนๆ $132.00 คุณอำนาจ คุณวรรณะ ชิตามิตร $100.00

ครอบครัว “เหรียญรัตน์” “จิตรานุเคราะห์” และ “สมบูรณ์” $100.00 คุณวีระพล โรจนโสภณดิษฐ์ (ติ๊ก รามา ส่งของกลับเมืองไทย) $100.00 คุณบุญเจริญ และ คุณบุญฉลอง ปุรณะ $100.00 คุณไพรัช คุณรุ่งกานต์ และหลาน ลาน่า เชวงพจน์ $100.00 คุณผล คุณขวัญตา ชื่นมีศรี และลูกหลาน $100.00 คุณมิคกี้ มามวล $60.00 คุณ Chutima Zhao $500.00 คุณ Jeremy M Marinoff & Pritsana Chomchan $100.00 คุณฉวีวรรณ ภารดีวิไล $500.00 คุณมงคล ศิระธนารัณฑ์ คุณเพลินจิตร วัฒนวรรณ และ คุณมอนิก้า ศิระธนารัณฑ์ $200.00 คุณศรีประภา บูรณะสมบัติ (อุทิศให้คุณเชาว์ บูรณะสมบัติ) $500.00 คุณจอห์น สังขมี และครอบครัว $200.00 คุณรสสุคนธ์ วรศรี บอกอ.เอเชี่ยนแปซิฟิค $200.00 คุณกิจจา คุณรัชดา คุณาธรรม $200.00 คุณละอองดาว ฉิมพาลี $100.00 คุณดอน คุณนารี เจริญสุดใจ $100.00 ขออนุโมทนาบุญบารมีคุณพระจงคุ้มครองให้ประสบสุข เจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัยและเจริญในธรรมตลอดกาล