ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 20 กรกฎาคม 2562

คณะวัดไทยลอสแองเจลิส โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญ คุณน้อย ดวงใจ กูรมะโรหิต คุณยายของ ด.ญ. Kylie Garey และ ด.ญ. Katelyn Garey นักเรียนซัมเมอร์วัดไทยฯ ชั้นอนุบาล ที่มีศรัทธาบริจาคมะม่วงเขียวเสวย จำนวน 840 ลัง จำหน่ายในราคาสุดถูก ลังละ 10 เหรียญ จากราคาปกติ 30 เหรียญ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักทุนมอบถวายวัดไทยฯ สมทบทุนซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ช่อฟ้าใบระการและทาสีอุโบสถศาลา รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,000.00 เหรียญสหรัฐ และจะนำมาจำหน่ายในราคาสุดถูกอีกครั้ง จำนวน 800 ลัง ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยร่วมกันสนับสนุนของดีราคาถูกได้ทั้งบุญและได้มีส่วนร่วมในการบำรุงพระศาสนาอีกส่วนหนึ่งด้วย ขอคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดคุ้มครองให้มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบานตลอดกาล

เทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2562 เริ่มต้นวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา พระสงฆ์สายเถรวาทได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่ง ครัดมาแต่ครั้งพุทธกาล เพราะเป็นพุทธานุญาต พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สาวกอธิษฐานจิตอยู่จำพรรษา ณ ที่ใด ที่หนึ่งโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์สายเถรวาทอย่างเคร่งครัด โดย เฉพาะพระสงฆ์ไทยมาจนทุกวันนี้ โดยปีนี้เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นการนับตาม แบบจันทรคติ ตรงกับวัน ที่ 17 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นับตามแบบสุริยคติตามสากลนิยม

สาเหตุที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น ก็เพื่อให้พระสงฆ์ ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแผ่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความ เสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาจำพรรษา ตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาส หรือสถานที่ ใดสถานที่หนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มพูนสติปัญญาจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ประสบการณ์สร้างสรรค์สามัคคีธรรมในหมู่สงฆ์ด้วย

ในอดีตช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัดทำ บุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา หรือมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระสงฆ์องค์เจ้า ได้ถวายสิ่งของอันควร แก่สมณบริโภค เช่น ถวายหลอดไฟ หรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน สบู่ยาสีฟัน เป็นต้น แก่พระสงฆ์ เพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้ สำหรับการอยู่จำพรรษา โดยเฉพาะในอดีตชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบบวช (20 ปี) ก็จะน้อมตนเข้า อุปสมบทเป็นพระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ศึกษาหาความรู้ศิลปวิชาการต่างๆ จากพระอุปัชฌาย์อาจารย์ เมื่อลา สิกขาออกมาแล้วก็จะได้รับการยอมรับจากสังคม มีคำนำหน้าชื่อเรียกว่า “ฑิต” ย่อมาจากคำว่า “บัณฑิต” บรรลุวุฒิ ภาวะเป็นคน “สุก” พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัว แม้ว่าปัจจุบันธรรมเนียมปฏิบัตินี้จะเจือจางลงมากแล้วก็ตาม

วัดไทยลอสแองเจลิสพรรษานี้ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา 21 รูป คือ หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส ท่านเจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมวงศ์ พระครูสังฆรักษ์เยือนศรัณย์ จันทโชโต พระครูสมุห์อำพร จารุโภ พระครูวินัยธรสุชาติ ปัญญาวัฑฒโน พระครูวิเทศชัยคุณ พระครูวชิรชยาทร พระสีพญาณิฏฐ์ สุมังคโล พระครูสุวรรณธรรมาวุธ พระประยนต์ ญาณโสภโณ พระครูปลัดไชยา ปริปุณโณ พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต พระมหาสินสมุทร ภูริวัฑฒโน พระมหาสุภณ สติสัมปันโน พระณัฐพงษ์ ปัญญาวชิโร พระครูใบฎีกาสันติภาพ สันติกโร พระมหาสมัย ฐานจาโร พระมหาประจวบ ฐานจนฺโท พระมหาประเวช ปัญญาวชิโร และ พระมหาปภาวิน ปิยสีโล

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน คณะสงฆ์วัดไทยฯ มีกิจวัตรประจำวัน คือ การทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิ 4 เวลา คือ เช้า มืด เวลา 05.00 น. และเวลา 07.00 น. ช่วงเย็นเวลา 17.00 น. และเวลา 20.00 น. โดยเฉพาะเวลา 20.00 น. นี้ หลังทำ วัตรสวดมนต์ตามปกติแล้วก็จะต่อด้วยการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานจนถึงเวลา 21.00 น. สำหรับวันเสาร์เวลา 14.00 น. จะมี การแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์แล้วต่อด้วยทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิ ส่วนทุกๆ วันอาทิตย์เวลา 14.00 น. จะเป็นการ เทศน์มหาชาติ คือการพรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมี ก่อน ประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะแล้วเสด็จออกผนวชบำเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก โดยแบ่งการเทศน์ ออกเป็นตอนๆ เรียกว่า “กัณฑ์” เป็นจำนวน 13 กัณฑ์ โดยในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. จะเป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 1 คือ กัณฑ์ทศพร พรรณนาถึงพระอินทร์ประสาทพร 10 ประการ แก่พระนางผุสดีก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร แต่ปางก่อนนั้นผุสดี เทวีเสวยชาติเป็นอัครมเหสีของพระอินทร์ เมื่อจะสิ้นพระชนมายุจึงขอพรจากพระอินทร์ได้ ๑๐ ประการ ซึ่งจะเป็นอะไรบ้าง ก็ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมบำเพ็ญบุญกุศล และฟังเทศน์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับวัดไทยฯ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9, Ph.D.) อดีตกรรมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร และอดีตกรรมการที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ซึ่งมรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 17.24 น. สิริรวมอายุ 78 พรรษา 58 จึงขอนิมนต์พระธรรมทูต และเชิญชวนญาติโยมที่อยู่ในวัดบริเวณใกล้เคียงไปร่วมการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญญาติโยมที่ศรัทธาเข้าร่วมโครงการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ช่อฟ้าใบระกาและทาสีอุโบสถศาลาวัดไทยฯ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธา ซึ่งกำหนดทอดถวายในงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธานอำนวยการวัดไทยฯ วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ขอประกาศอนุโมทนาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ นายแพทย์อรุณ - ดร.สุมนา สวนศิลป์พงศ์ $1,000.00 คุณอุษา แฮสเซ็นเบอร์ก $1,000.00 คุณสุรพล เมฆพงษ์สาทร $1,000.00 คุณวนิดา ศรีวะรมย์ $1,000.00 คุณนิวพา ภูมะธน $1,000.00 จากงานฉลองอายุวัฒนมงคลผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคม $650.00 คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ $500.00 คุณเอมี่ บุญรักษ์ $500.00 คุณทองหล่อ โพธิ์แดง $ 500.00 คุณชวพจน์ - คุณวรรณวิภา ถุงสุวรรณ $500.00 คุณสุดาวรรณ เตชะไกรศรี และครอบครัว $400.00 คุณ Anchalee Kane $300.00 และ คุณ Jiranat Wangwongvirat $250.00 ขอจงเจริญสิริสวัสดิ์ประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ