ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 11 กันยายน 2564

เทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กิจวัตรตลอดพรรษาของคณะสงฆ์วัดไทยแอลเอ นอกเหนือจากทำวัตรสวดมนต์และนั่งสมาธิวันละ 4 เวลา (เช้ามืด-เช้า-เย็น-หัวค่ำ) เฉกเช่นที่ปฏิบัติมาทุกๆ พรรษาแล้ว ประเพณีบุญและกุศลอีกอย่างหนึ่งที่วัดไทยจัดขึ้นทุกพรรษา คือ การเทศน์มหาชาติ หรือเทศน์มหาเวสสันดรชาดก บอกเล่าพระประวัติพระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งยวด ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ แล้วเสด็จออกผนวชบำเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอก ของโลก เป็นประเพณีการเทศน์ที่ชาวพุทธไทยนิยมฟังมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เป็นเรื่องราวที่มีความยาวมากนับเป็นคาถาได้ 1,000 คาถา นักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่โบราณ จึงแบ่งการเทศน์ออกเป็นตอนๆ เรียกว่า “กัณฑ์” นับได้จำนวน 13 กัณฑ์ โดยกัณฑ์แรกคือ กัณฑ์ทศพร กัณฑ์สุดท้ายคือ นครกัณฑ์ วัดไทยฯ จัดเทศน์ทุกๆ วันอาทิตย์ตลอดพรรษา

โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 7 คือ กัณฑ์มหาพน ประดับด้วยคาถา 80 พระคาถา กล่าวถึงชูชกเมื่อเดินทางไปถึงอาศรมพระอัจจุตฤษีก็ได้ใช้เพทุบายลวงว่าจะมาสนทนาธรรมกับพระเวสสันดร พระอัจจุตฤษีหลงเชื่อจึงต้อนรับเลี้ยงดูอย่างดีแล้วแนะทางไปเขาวงกตให้อย่างละเอียด กัณฑ์นี้องค์เทศน์ คือ พระณัฐพงษ์ ปัญญาวชิโร พระเจ้าหน้าฝ่ายบัญชีของวัดไทย เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ คือ คุณเสาวลักษณ์ ปรัชญานิมิต ครูนวลมณี สีบุญเรือง และ คณะญาติโยมตักบาตรเช้าวันเสาร์ พร้อมทั้งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ รวบรวมเป็นปัจจัยกัณฑ์เทศน์สำหรับบำรุงศาสนสมบัติของวัดได้เป็นจำนวน 6,500.00 เหรียญสหรัฐ สาธุ ขออนุโมทนาในบุญมา ณ โอกาสนี้

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญญาติโยมที่ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพดาวประดับเพดานอุโบสถศาลาสวยงาม ขออนุโมทนาบุญรายนามเจ้าภาพต่อจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณปัญจวัชร์ วัจนพงษ์ คุณวิศรุต จารุวัต คุณณัฐพร ตั้งอมรไพบูลย์ คุณรจิต ปิ่นวัฒนะ และ คุณพงษ์พันธ์ ปุณโสภี คุณสุเทพ บุญวาส (แตงร้าน หงส์ทอง ทศพร ประกาย พรพิมล) คุณวัฒนา – ขนิษฐา ศาสตร์สมบุญ คุณธนวัฒน์ ศาสตร์สมบุญ คุณธนวรรณ ศาสตร์สมบุญ คุณบุญศรี กุลวุฒิวิลาส คุณสุรินทร์ สืบศรี คุณจรรยา ศรีพิพัฒน์ คุณก่องแก้ว โควานันท์ คุณสุชาติ ทองนพคุณ คุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ คุณวนิดา ศรีวะรมย์ คุณถนอมศรี มารัตนเลิศ คุณอรวรรณ - พาชื่น - พาฝัน เจียมธรรมจินดา ( ดาว 2 ดวง) คุณวินัย - ผ่องพรรณ มโนรัตน์ คุณภัทรา พูลเจริญ คุณสังวาลย์ ถิรพัฒน์ (ดาว 10 ดวง) คุณศิรินาถ ฟิชเชอร์ และ คุณ Paula Ward (ดาว 2 ดวง) คุณไสว-อรชร แก้วตาทิพย์ คุณโนรี-ปังปอนด์ คงวุธ คุณธัญญกร รุ่งปุญญะจินดา และ คุณยงยุทธ ศิริบรรทัด

คุณจุรีรัตน์ เพ็ชรสิงห์ คุณสุภวรรณ เมืองสนธิ์ คุณอรวรรณ-พาชื่น-พาฝัน เจียมธรรมจินดา คุณสุจิต พุ่มวิเศษ คุณสริตา สังข์เฉย คุณรุจิลาภา พัฒฑนะ (2 ดวง) คุณวราภรณ์ เกษมศิลป์ คุณวรินทร์ทิพย์ แจ้งดี คุณภัทรา พูลเจริญ คุณสุรเชษฐ์ จริงจิตร คุณวีณา อภิญญาวาท คุณวรรณวิภา สุนนานนท์ คุณเครือวัลย์ นิรนามกูล คุณเอ็นนี่ วิรัตติยา คุณยิ่งพิศ ปันยารชุม (3 ดวง) คุณดำรงศักดิ์ ปันยารชุน คุณสุปราณี ปันยารชุน คุณอ้อย-ฟ้า แท่งทองคุณ Kim Napa คุณไพจิตร ทองทิพย์ คุณกาญจนา ทองทิพย์ คุณจิตติสา ทองทิพย์ คุณฐิตินันท์ ทองทิพย์ คุณวนิดา จินดาวงศ์ (2 ดวง) คุณวีระพินทร์ อินแก้ว (2 ดวง) คุณวราภรณ์ พฤกษาทรัพย์ คุณพนิดา พฤกษาทรัพย์ คุณอังคณา-พูนศักดิ์-พิสิฐ พฤกษาทรัพย์ คุณเจริญพร แฮคเกอร์ คุณศศิกานต์ แม็คคอลลิสเตอร์ คุณณรงค์ มาตรวิจิตร์ คุณสุพันณี มาตรวิจิตร์ คุณนพคุณ มาตรวิจิตร์ คุณสกาวรัตน์ มาตรวิจิตร์ คุณเด่นพงษ์ มาตรวิจิตร์ คุณลภน นกจันทร์ ขออนุโมทนาในบุญ ให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองเจริญร่ำรวย ประสบแต่สิเป็นมงคลแก่ชีวิต และเจริญในธรรมตลอดกาลนาน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสลากภัต-สารทไทย วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.10 น. ประธานจัดงานโดยสมาคมปักษ์ใต้ แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายมหาสังฆทาน ถวายสลากภัต ร่วมทำบุญสร้างวัด และเลือกซื้ออาหารคาวหวาน ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ และกำลังจะปรับพื้นดินในการก่อสร้าง (ตารางวาละ $ 99.99) จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา