ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 9 มิถุนายน 2555
วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขอเชิญร่วมงาน Hawaii Night การกุศล สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดพุทธิชิโนฮิลส์ วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.00-24.00 น. ณ Arcadia โดยวงดนตรีมรกตสยาม พร้อมนักร้องประจำวง เช่น สุพรรณิกา ฉายาพรรณ, ธีรา เอมเปรมศิลป์, นวลลดา บุษยะจินดา ติดต่อสอบถามได้ที่วัดพุทธิชิโนฮิลส์ บัตรราคา $ 25 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธิชิโนฮิลส์ รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป เรียนภาษาไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน สอนโดยคณะครูอาสาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และครูท้องถิ่น ติดต่อสอบถามได้ที่วัดพุทธิชิโนฮิลส์

วัดไทยแอล.เอ. ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมใจกันจัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูต ไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ส่วนต่างๆ ของโลก ทั้งยุโรป อเมริกา และเอเชีย ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญ ครั้งที่ 36/2555 จัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อใหญ่วัดไทยฯ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรม วิเทศ และงานสมโภชวัดไทยฯ ครบ 40 ปี ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2555 นี้ โดยวันแรก คือวันที่ 7 มิถุนายน นี้ เป็นการเปิดงานสมโภชวัดไทยลอสแองเจลิส ครบ 40 ปี นำด้วยการปาฐกถา เรื่อง "40 ปีวัดไทยลอสแองเจลิส" โดย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เวลา 09.30 น.

วันที่ 8-9 มิถุนายน เป็นการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สมัยสามัญครั้งที่ 36 โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา เป็นประธานที่ประชุม เริ่มเวลา 08.45 น. เป็นต้นไป หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ ในฐานะเจ้าของพื้นที่กล่าวต้อนรับ แล้วท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แองเจลิส คุณกฤษฎา กตเวทิน กล่าวปวารณาต่อคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุม จากนั้นผู้แทนจากฝ่ายบ้านเมืองกล่าว ต้อนรับแล้วจึงเป็นรายงานต่อประธานที่ประชุม โดยท่านเจ้าคุณ พระสุนทรพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ แล้วประธานในพิธีให้โอวาทแล้วกล่าวเปิดประชุม จากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเลขาธิการสมัชชาฯ ดำเนินการตาม ลำดับพิธีต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน เป็นงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ โดย จะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยที่เคารพนับถือไปร่วมบุญบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน โดยงานนี้จะมีพระธรรมทูตจากโซนต่างๆ ของโลกเข้าร่วมเป็นเนื้อนาบุญไม่ต่ำกว่า 250 รูป

เดินทางถึงวัดไทยฯ เรียบร้อยแล้ว สำหรับครูอาสาสมัคร ภาคฤดูร้อน จากโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 12 ท่าน โดย อ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ เป็นหัวหน้า หรือครูใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555 ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆฺ์วัดไทยฯ อย่างอบอุ่นยิ่ง โดยการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนปีการศึกษานี้ จะเริ่มเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ศกนี้เป็นต้นไป ขณะนี้ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนแล้ว ติดต่อได้ทุกวันที่ห้องธุรการโรงเรียน