ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 9 มกราคม 2564

คุณสุรพงษ์ “โกมะ” ชิโนทัยกุล อดีตกรรมการอำนวยการและเหรัญญิกวัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ด้วยสิริอายุ 69 ปี (โกมะเกิด 25 มกราม 1951) คณะเจ้าภาพโดยภรรยา คุณวิริยา ชิโนทัยกุล และบุตรสาว น้องแทสซี่ สุทัศนา ชิโนทัยกุล ร่วมกับวัดไทยฯ ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศตามประเพณี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. หรือ 5 โมงเย็นที่ผ่านมา มีญาติพี่น้องเพื่อนสนิทและท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จนเก้าอี้ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอ สะท้อนถึงคุณงามความดีที่ “โกมะ” ทำมาตลอดชีวิตนั้นส่งผลเป็นความดีงามที่ประจักษ์อยู่ในใจของผู้ที่ร่วมพิธีอย่างชัดเจน ขอดวงวิญญาณ “โกมะ” จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ ขอเสนอพุทธพจน์สำหรับเป็นข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลาย จากหนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ พุทธศักราช 2560 หน้า 147 ว่าด้วย ฤกษ์งามยามดี ดังต่อไปนี้

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ ในเวลาเช้า เช้าวันนั้นย่อมเป็นเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ ในเวลากลางวัน กลางวันนั้นย่อมกลางวันที่ดีของสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ ในเวลาเย็น เย็นวันนั้นย่อมเป็นเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้น ” (ที่มา : อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต 20/595/331)

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหามี 2 อย่าง คือ การแสวงหาอามิส กับ การแสวงหาธรรม ในการแสวงหาทั้งสองอย่างนี้ การแสวงหาธรรมเป็นเลิศ” (ที่มา : อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต 20/398/103)

“บุคคลรู้จักการย ซึ่งมีอุปมาด้วยหม้อดิน (คือแตกง่าย) ปิดกั้นจิต

ซึ่งมีอุปมาเหมือนพระนคร (ซึ่งมีคูและป้อมเป็นเครื่องกั้น) ถึงรบมารด้วยอาวุธ คือ ปัญญา พึงรักษาชัยชนะ และไม่มุ่งแต่จะพัก (คือไม่ติดในสมาบัติจนไม่มีโอกาสทำหน้าที่สูงขึ้นไป” (ที่มา : ขุททกนิกาย ธรรมบท 25/13/19)

“ไม่นานหนอ กายนี้จักนอนทับแผ่นดิน ถูกทอดทิ้งปราศจากวิญญาณ เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ฉะนั้น”

(ที่มา : ขุททกนิกาย ธรรมบท 25/13/19)

“โจรต่อโจร หรือคนผูกเวรต่อคนผูกเวร พึ่งทำความพินาศอะไรให้แก่กัน จิตที่ตั้งไว้ผิด พึงทำบุคคลให้เลวร้ายยิ่งกว่านั้น” (ที่มา : ขุททกนิกาย ธรรมบท 25/13/19)

“ผู้ใดสำรวมจิต ซึ่งเที่ยวไปได้ไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีร่าง มีแค่คูหา (คือตัวมนุษย์” เป็นที่อาศัยได้ ผู้นั้นย่อมพ้นจากบ่วงแห่งมาก” (ที่มา : ขุททกนิกาย ธรรมบท 25/13/19)

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ และกรรมการวัดไทยฯ ขออนุโมทนาบุญตระกูล “สังขมี” นำโดย คุณจี๊ด ศรัทธาพงษ์ สังขมี และน้องๆ หลานๆ ซึ่งประกอบกิจการร้านอาหาร “จิตลดา” “เอ็มโพเรียม” และ “บ้านไทย” ที่เมืองลองบีช นำอาหารพื้นบ้านของพี่น้องชาวใต้เลิศรสหลากชนิดมาถวายพระสงฆ์วัดไทยฯ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตามโครงการ “บิณฑบาตอาหารกลางวันเดือนละครั้ง” พร้อมทั้งถวายสังฆทานอุทิศให้บุพการีชน ขอบารมีพระคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครอง ประสบความสุขความเจริญ เจริญในหน้าที่กิจการงานทั้งปวง และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ