ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 7 พฤศจิกายน 2563

ผ่านมาเกือบปีแล้วสำหรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่มีแนวโน้มว่าเพดานการระบาดของไวรัสจะลด ลงแต่อย่างใดมีแต่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งสหรัฐอเมริกาขึ้นป้ายเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปเรียบร้อยแล้ว แต่ชีวิตก็ต้องก้าวต่อไปแม้จะต้องพานพบอุปสรรคหลากหลายนานัปการ และในท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวก็มีญาติโยมหลายท่านสอบถามเข้ามาว่า วัดปิดหรือเปล่า จะเปิดเมื่อไร เข้ามาไหว้พระสวดมนต์ได้ไหม ถวายสังฆทานได้ไหม ตลาดอาหารจะเปิดเมื่อไร อะไรทำนองนี้ ก็ขอแจ้งให้ทราบว่ากิจกรรมของวัดทุกอย่างดำเนินไปตามปกติ ญาติโยมสามารถมาวัด และบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อเสริมสร้างพลังใจได้ตลอดเวลา ส่วนตลาดอาหารนั้นคณะกรรมการวัดกำลังปรึกษาหารือความเป็นไปได้กันอยู่ ซึ่งจะแจ้งความก้าวหน้าให้ได้ทราบตามลำดับ

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ ขอเสนอพุทธพจน์สำหรับเป็นข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลาย จากหนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ของ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ หน้า 89 ดังต่อไปนี้

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พรหมณ์ คฤหบดีอุปฐากท่านทั้งหลาย ด้วยจีวร บิณฑบาต ที่อยู่อาศัย และยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรค นับว่าเป็นผู้มีอุปการะมาก แม้ท่านทั้งหลายที่แสดงธรรมอันดีงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด พร้อมทั้งอรรถะแลพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ บริบูรณ์ สิ้นเชิงแก่พราหมณ์ คฤหบดีเหล่านั้น ก็นับว่าเป็นผู้มีอุปการะมาก นี้แหละภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์ที่ประพฤติโดยอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อถอนกิเลสอันเปรียบเสมือนห้วงน้ำ เพื่อทำให้ทุกข์สิ้นไปโดยชอบ” (ที่มา : ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ 25/287/279)

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภายในเรือนแห่งกระกูลใด บุตรบูชามารดาบิดา ตระกูลนั้นชื่อว่ามีพระพรหม ภายในเรือนแห่งตระกูลใด บุตรบูชามารดาบิดา ตระกูลนั้นชื่อว่ามีเทวดาคนแรก ภายในเรือนแห่งตระกูลใด บุตรบูชามารดาบิดา ตระกูลนั้นชื่อว่ามีอาจารย์คนแรก ภายในเรือนแห่งตระกูลใด บุตรบูชามารดาบิดา ตระกูลนั้นชื่อว่า มีบุคคลผู้ควรนำของมาบูชา คำว่า พระพรหม คำว่า บูรพเทวดา (เทวดาคนแรก) คำว่า บูรพาจารย์ (อาจารย์คนแรก) คำว่า อาหุเนยยะ (ผู้ควรนำของมาบูชา) เป็นชื่อของมารดาบิดา เพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมาก เป็นผู้คุ้มครองเลี้ยงดูบุตร แสดงโลกนี้แก่บุตร” (ที่มา : ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ 25/286/278)

สำหรับกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามคืน” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2564 นั้น ก็ยังเป็นไปเหมือนกับทุกปี เพียงแต่จะต้องจัดสถานที่และดำเนินกิจกรรมตามกฎ Social Distancing ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด ก็ขอญาติโยมได้โปรดติดตาม และเข้าร่วมกิจกรรมบุญโดยพร้อมเพรียงกัน และทางวัดจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบตามลำดับ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังเทศน์ ทุกวันอาทิตย์ เริ่มเวลาประมาณ 10.30 น. และได้มีตลาดการกุศลทุกวันอาทิตย์ มีอาหารไทย หลากหลายรสชาติ มีก๋วยเตี๋ยว น้ำชา กาแฟ ส้มตำ ผัดไทย ข้าวผัด ขนมหวาน หลากหลายชนิด สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

และทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา