ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 15 กรกฎาคม 2560

เทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2560 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา พระสงฆ์สายเถรวาทได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่ง ครัดมาแต่ครั้งพุทธกาล เพราะเป็นพุทธานุญาต พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สาวกอธิษฐานจิตอยู่จำพรรษา ณ ที่ใดที่หนึ่ง โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์สายเถรวาทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพระสงฆ์ ไทยมาจนทุกวันนี้ โดยปีนี้เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นการนับตามแบบจันทรคติ ตรงกับวัน ที่ 9 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เป็นการนับตามแบบสุริยคติตามสากลนิยม

สาเหตุที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น ก็เพื่อให้พระสงฆ์ได้ หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแผ่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสีย หายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มพูนสติปัญญาจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ สร้าง สรรค์ความสามัคคีในหมู่ คณะสงฆ์ด้วย

สำหรับญาติโยมสาธุชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วย การเข้า วัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา หรือมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระสงฆ์องค์เจ้า ได้ถวายสิ่งของอันควรแก่สมณ บริโภค เช่น ถวายหลอดไฟ หรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน สบู่ยาสีฟัน เป็นต้น แก่พระสงฆ์ เพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้ สำหรับการอยู่จำพรรษา โดยเฉพาะในอดีตชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบบวช (20 ปี) ก็จะน้อมตนเข้าบรรพชา อุปสมบทเป็นพระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ศึกษาหาความรู้ศิลปวิชาการต่างๆ จากพระอุปัชฌาย์อาจารย์ เมื่อลาสิกขา ออกมาแล้ว ก็จะได้รับการยอมรับจากสังคม มีคำนำหน้าชื่อเรียกว่า “ฑิต” ย่อมาจากคำว่า “บัณฑิต” บรรลุวุฒิภาวะเป็นคน “สุก” พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัว แม้ว่าปัจจุบันธรรมเนียมปฏิบัตินี้จะเจือจางลงมากแล้วก็ตาม

สำหรับวัดไทยลอสแองเจลิส พรรษานี้มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา 18 รูป คือ หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส ท่านเจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมวงศ์ พระครูสังฆรักษ์เยือนศรัณย์ จันทโชโต พระครูสมุห์ อำพร จารุโภ พระครูวินัยธรสุชาติ ปัญญาวัฑฒโน พระครูวิเทศชัยคุณ พระครูวชิรชยาทร พระประยนต์ ญาณโสภโณ พระครู ปลัดไชยา ปริปุณโณ พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต พระมหาสุภณ สติสัมปันโน พระณัฐพงษ์ ปัญญาวชิโร พระมหาสมัย ฐานจาโร พระมหาปภาวิน ปิยสีโล พระมหาประเวช ปัญญาวชิโร พระมหาประจวบ ฐานจันโท และพระมหาสินสมุทร ภูริวัฑฒโน

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน คณะสงฆ์วัดไทยฯ มีกิจวัตรประจำวัน คือ การทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิ 4 เวลา คือ เช้ามืด เวลา 05.00 น. และเวลา 07.00 น. ช่วงเย็นเวลา 17.00 น. และเวลา 20.00 น. โดยเฉพาะเวลา 20.00 น. นี้ หลังทำวัตรสวด มนต์ตามปกติแล้วก็จะต่อด้วยการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานจนถึงเวลา 21.00 น. สำหรับวันเสาร์เวลา 14.00 น. จะมีการแสดงพระ ธรรมเทศนา 1 กัณฑ์แล้วต่อด้วยทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิ ส่วนทุกๆ วันอาทิตย์เวลา 14.00 น. จะเป็นการเทศน์มหาชาติ คือ การ พรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสของพระเจ้า สุทโธทนะแล้วเสด็จออกผนวชบำเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก โดยแบ่งการเทศน์ออกเป็นตอนๆ เรียกว่า “กัณฑ์” เป็นจำนวน 13 กัณฑ์ โดยในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. จะเป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 2 คือ กัณฑ์หิมพานต์ เป็นกัณฑ์ ที่พรรณนาถึงการที่พระเวสสันดรทรงบริจาคช้างปัจจัยนาค ประชาชนชาวนครสีพีโกรธแค้นลงมติขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกต ขอเชิญ พี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมบำเพ็ญบุญกุศลและฟังเทศน์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญวันแม่ วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ชม-ฟัง ดนตรีไทย ของคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญวันแม่ ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณแม่ชีสวาท หงส์รัตน์ คุณชุติมา เจ้า และคุณจีน่า ปรีชา นายกสมาคมแห่งแคลิฟอร์เนียใต้ เป็นประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org วัดสุทธาวาสเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ที่สนใจเรียนภาษาไทย และพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ ผู้ปกครองท่านใดสนใจนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส เริ่มสมัครและแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเดือน สิงหาคม 2560 นี้ โดยคณะครูจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย