ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 5 พฤษภาคม 2556

เรียงเกี่ยว กับการบรรยายธรรม ความรู้ความเข้าใจด้านหลักธรรม พุทธประวัติ และพระวินัย วัดผลทั้งของพระและฆราวาส ตามพุทธ ดำรัสตรัสไว้ว่า ความเจริญหรือความเสื่อมของพระพุทธศาสนา ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาของ บริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา เป็นสำคัญ คณะสงฆ์ไทยจึงจัดให้มีการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และ วัดผลการศึกษาตลอดปี โดยได้ขยายผลมายังต่างประเทศที่พี่น้องไทยอาศัยประกอบอาชีพอยู่ด้วย

สำหรับนครลอสแองเจลิส การวัดผลทางการศึกษาความรู้ความเข้าใจพุทธธรรมของญาติโยม ของคณะสงฆ์ไทยเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2537 ณ สนามสอบสำนักเรียนวัดไทยลอสแองเจลิส นับจนถึงปีนี้เป็นเวลา 19 ปีแล้ว โดยปีนี้ มีสำนัก เรียนส่งเข้าสอบ 3 วัด คือ สำนักเรียนวัดไทยลอสแองเจลิส สำนักเรียนวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และสำนักเรียนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ส่งญาติโยมเข้าสอบรวมทั้งสิ้น 20 คน สอบผ่านทั้งหมด แบ่งเป็นระดับธรรมศึกษาชั้นตรี 9 คน ชั้นโท 7 คน และธรรมศึกษาชั้นเอก 4 คน ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้


ขอเชิญร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม บวชชี-พราหมณ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมบุญกุศลสมโภชวัดครบ 17 ปี และเปิดป้าย “วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA” ในวันอาทิตย์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป มีโรงทานอาหารฟรี ดนตรีตลอดวัน ติดต่อเป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรม และโรงทาน ได้ที่ 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com www.watchinohills.org


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 เริ่มเวลา 09.00 น. ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญมหากุศล พิธีอัญเชิญพระพุทธชินราช เข้าประดิษฐาน ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ขออนุโมทนา เจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส ประธานเปิดงาน นงนุช นวยนารถ นิดน้อย ปริญโญทาร ยุพา เมฆพงษ์สาทร อมรา บรรจงศิริ ประธานอัญเชิญพระประธานเข้าโบสถ์ และประธานสร้างพื่นรัตนอุโบสถชั้นล่าง อรสา ตันติเจริญเกียรติ ประธานจัดงาน สุทัศน์ เวทยเศรษฐ์ ประธานทอดผ้าป่าสร้างพื้นอุโบสถ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาเปิดบูธแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทย