ข่าวจากวัด



ข่าวจากวัด 20 มีนาคม 2564

คณะสงฆ์วัดไทยแอลเอ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญ คุณอุไร เรือนพรหม อดีตเหรัญญิกวัดไทยฯ คนแรก หนึ่งในผู้ร่วมบุกเบิกสร้างวัดไทยฯ ซึ่งนำโดยคุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล ปัจจุบันคุณอุไรยังคง เป็นกรรมการบอร์ดของวัด ได้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยจำนวน $1,250.00 โดยแบ่งเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้

1. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสงกรานต์วัดไทยฯ จำนวน $300.00

2. ถวายหลวงพ่อใหญ่ เจ้าอาวาส จำนวน $100.00

3. ถวายพระสงฆ์ทุกรูป รูปละ $50.00 จำนวน $850.00

คณะสงฆ์วัดไทยฯ ได้รับศรัทธาเรียบร้อยแล้ว โดยผ่าน คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ กรรมการบอร์ดอาวุโสของวัด จึงขออนุโมทนาบุญ คุณอุไร เรือนพรหม ขอบารมีบุญโปรดรักษาและคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดคุ้มครองให้เจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญในธรรมตลอดกาล สาธุ

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ขอเชิญคณะกรรมการบอร์ดและคณะกรรมการบริหารวัดไทยลอสแองเจลิส ร่วมประชุมปรึกษาหารือและติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์วัดไทยฯ ประจำปี 2564 ณ อุโบสถศาลา ชั้นล่าง (ใต้ถุนโบสถ์) โดยพร้อมเพรียงกัน

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ ขอเสนอพุทธพจน์สำหรับเป็นข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลาย จากหนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ พุทธศักราช 2560 หน้า 181-182 ว่าด้วย ปุถุชนกับอริยสาวกต่างกันอย่างไร ดังต่อไปนี้

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชน (คนที่ยังหนาไปด้วยกิเลส) ผู้มิได้สดับ ย่อมเสวยเวทนา ที่เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง ที่มิใช่ทุกช์มิใช่สุขบ้าง อริยสาวก (ศิษย์ของพระอริยะ) ผู้ได้สดับ ก็เสวยเวทนาที่เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง ที่มิใช่ทุกข์มิใช่สุขบ้าง ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อะไรเป็นความผิดแผกแตกต่างกันในบุคคลเหล่านั้น อะไรเป็นเครื่องทำให้อริยสาวกผู้ได้สดับต่างจากปุถุชนผู้มิได้สดับ”

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้สดับ เมื่อทุกขเวทนาถูกต้อง ย่อมเศร้าโศก ลำบากใจ คร่ำครวญ ย่อมตีอกพิไรรำพัน ย่อมมืดมน ย่อมเสวยเวทนา 2 ทาง คือเวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ”

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อทุกขเวทนาถูกต้อง ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ลำบากใจ ไม่คร่ำครวญ ย่อมไม่ตีอกพิไรรำพัน ย่อมไม่มืดมน ย่อมเสวยเวทนาเพียงทางเดียว คือ ทางกาย ไม่เสวยเวทนาทางจิต” (ที่มา : สํยุตตนิกาย สฬายตนวรรค 18/369-371/214-216)


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานทำบุญกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก “พระอาจารย์สมบัติ-หลวงพ่อวิเวกานันทะ” วันที่ 21 มีนาคม 2564 ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังเทศน์ มาติกา-บังสุกุลอุทิศ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

ทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา