ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 3 พฤษภาคม 2557

25 พฤษภาคม นี้ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง รู้ทันกรรม บรรยายโดย พระอาจารย์ ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ณ รัตนอุโบสถศาลา ชั้น 2 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ติดต่อสอบธรรมโทร: (951) 360-3795, 360-3495


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญ “งานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” (วันที่ 9-11 พ.ค. บวชชีพราหมณ์) วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ฟังดนตรีไทย ฟังพระธรรมเทศนา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502หรือ watchino18@gmail.com พร้อมเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญ “งานปฏิบัติธรรม อยู่ปริวาสกรรม” วันที่ 30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 9 วัน 9 คืน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ ทอดผ้าป่าสามัคคี ฟังดนตรีไทย ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์


งานพิธีฉลองสมณศักดิ์ท่านเจ้าคุณองค์ใหม่ พระกิตติโสภณวิเทศ อดีตพระวิปัสสนาจารย์วัดไทยฯ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาส วัดนาคปรก กทม. และเป็นรองประธานกรรมการบริาหารวัดไทย ซึ่งคณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราช ธรรมวิเทศ เมตตาจัดถวายเนื่องในโอกาสที่ท่านเดินทางมาในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแม่กองธรรมสนามหลวง เป็น พระอนุจรมาดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบวัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีท่านเจ้าคุณ พระราชเวที ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ หรือวัดโพธิ์ท่าเตียน เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้น ศิษยานุศิษย์และญาติโยมที่เคารพนับถือทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ไปร่วมพิธีอย่างอบอุ่นเต็มอุโบสถศาลา

ขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมที่ไปร่วมแสดงมุทิตาจิต ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดไทยฯ และวัดอื่นๆ ที่นิมนต์ มาฉันภัตตาหารเพล รวมทั้งสิ้น 50 รูป โดยเฉพาะขออนุโมทนาคณะญาติธรรม นำโดย รัชนี เหมาคม และคณะอุบล วรรณา โดย คุณตุ๊ ประภัสสา วัฒนสินธุ์ ที่เป็นกำลังสำคัญในการเตรียมงานเตรียมความพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่าง จนงาน ประสบความสำเร็จ ได้ร่วมกันถวายสักการะและมุทิตาจิตแด่พระอาจารย์เศรษฐกิจในมงคลโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ ขอขอบคุณและขออนุโมทนาในบุญมา ณ โอกาสนี้

รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ วัดไทยฯ ของเราได้รับเกียรติเป็นสำนักเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2556 โดยแม่กอง ธรรมสนามหลวง ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำพู ได้มอบหมายให้ท่านเจ้าคุณพระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ หรือวัดโพธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีพระกิตติโสภณวิเทศ เป็นพระอนุจร เดินทาง มาดำเนินการจัดสอบ แบ่งการสอบออกเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก โดยมีญาติโยมจากสำนักวัดพระธรรมกาย สำนัก วัดสุทธาวาส สำนักวัดพุทธวิปัสสนา เมืองลองบีช และวัดไทยแอล.เอ.เข้าสอบเป็นจำนวนทั้งสิ้น 42 ท่าน

การสอบธรรมสนามหลวง เป็นระบบการวัดผลทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย วัดความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเบื้องต้น (ธรรมศึกษาชั้นตรี) ท่ามกลาง (ธรรมศึกษาชั้นโท) และที่สุด หรือขั้นลุ่มลึก หรือขั้นปรมัตถ์ (ธรรมศึกษาชั้นเอก) โดยจะมีการจัดสอบเป็นประจำทุกปีทั้งในและนอกประเทศ แบ่งหมวดการศึกษาออกเป็น 2 หมวด คือ หมวดพระธรรมวินัย ศึกษา เกี่ยวกับหลักธรรม วินัยทั้งของพระและฆราวาส และพุทธประวัติ อีกส่วนหนึ่ง คือ หมวดบาลี เรียนภาษาบาลีอันเป็นภาษา ที่จารึกหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ผู้ที่สอบผ่านภาษาบาลีได้ถ้าเป็นพระจะมีคำว่า “พระมหา” นำหน้าชื่อ ถ้าเป็นสามเณร จะมีคำว่า “เปรียญ” ต่อท้ายชื่อ โดยมีระดับตั้งแต่เปรียญ 3 หรือ ป.ธ. 3 จนถึงเปรียญ 9 หรือ ป.ธ. 9 ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษา สูงสุดของคณะสงฆ์ไทย

ในการสอบธรรมสนามหลวงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา วัดไทยฯ โดยโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ได้จัดอบรมพิเศษนักเรียน ระดับชั้น ประถมปีที่ 5-6 และชั้นมัธยม สอนโดย พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต ป.ธ.9 และพระอาจารย์ปฏิญญา เขมโก เป็น เวลา 1 เทอม และส่งเข้าสอบธรรมสนามหลวงในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี เป็นครั้งแรก จำนวน 14 คน เฉลี่ยอายุระหว่าง 10-15 ปี เด็กๆ ตั้งใจสอบเป็นอย่างดี แม้จะมีการปรึกษาหารือกันในกลุ่มแต่ก็สามารถเขียนเรียงความและตอบข้อสอบได้ลุล่วง จนสามารถสอบผ่านได้หมดทุกคน ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการศึกษาธรรมในต่างแดน ที่เด็กๆ สายเลือด ใหม่สนใจเข้าสอบธรรมะกัน เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนอย่างน่าสนใจยิ่ง

ขอบันทึกรายชื่อเด็กๆ ที่ผ่านการสอบธรรมสนามหลวงได้ไว้เป็นเกียรติประวัติ คือ ระดับมัธยม ประกอบด้วย ด.ญ.ธัญญา วัตรสถาพร ด.ญ.รุจิรา สิทธิเขตร์ ด.ช.จักรพงษ์ สุขสงวน ด.ญ.นาตาลี พันธุ์เมฆ (แฝดพี่) ด.ญ.นาตาช่า พันธุ์เมฆ (แฝดน้อง) ส่วนระดับชั้น ป.5-6 ประกอบด้วย ด.ช.วาริทร์ สุริยา ด.ช.ทอมมี่ รัศมีเกียรติศักดิ์ ด.ช.พีรพัฒน์ เกตุนิล ด.ญ.ธิดารัตน์ สมานุกร ด.ญ.ทิน่า รัศมีเกียรติศักดิ์ ด.ช.อัครวัฒน์ จอมขันธิพล ด.ช.ภูริธ บุษพักตร์ ด.ญ.พริมโรส เกตุนิล และ ด.ช.แพทริค เพศประเสริฐ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้