ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 6 มีนาคม 2564

งานเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ พุทธศักราช 2564 ซึ่งวัดไทยฯ มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 นั้น ในสมัยโบราณถือว่าเป็นวันที่มีความหมายสำหรับครอบครัวอย่างมาก เมื่อถึงวันสงกรานต์ก็จะพากันตื่นแต่เช้ามืดเตรียมอาหารไปทำบุญตักบาตรที่วัด แต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่สีสันสดใสรับวันขึ้นปีใหม่ เมื่อทำบุญตักบาตรเรียบร้อยแล้ว จะมีการบังสุกุลอัฐิของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ แสดงถึงความรักรำลึกถึงผู้มีอุปการคุณที่จากไปแล้ว นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ก่อพระเจดีย์ทราย ซึ่งเป็นการขนทรายเข้าวัดสำหรับไว้ใช้ในงานก่อสร้างโบสถ์วิหาร มีการปล่อยนกปล่อยปลาซึ่งเท่ากับเป็นการแพร่ขยายพันธ์สัตว์ให้คงอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลาน และที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือการสรงน้ำพระและการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ เพิ่มพลังชีวิตเพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคงเข้มแข็ง

ด้วยตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของงานเทศกาลสงกรานต์ แม้ช่วงนี้สถานการณ์ไวรัสโควิดระบาดมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยงดกิจกรรมอันเนื่องด้วยวัฒนธรรมประเพณี เหลือไว้แต่กิจกรรมที่สร้างความรักและผูกพันระหว่างครอบครัว โดย คุณตัน พัฒนะ นายกสภาไทยทาวน์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานจัดงาน ข่าวแจ้งว่า ท่านประธานของเรา “เดินสายบุญ” ไปตามพี่น้องผองเพื่อนทุกๆ วันมิว่างเว้น ขอเป็นเจ้าภาพผ้าป่าบริวารสงกรานต์ เพื่อบำรุงพระศาสนาและเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชนของทางวัด ด้วยพลังแห่งบุญขอให้เจริญสุขเจริญศรีก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส ได้รับทราบด้วยความเศร้าอาลัยว่า คุณพิมล สรกิจ (เดิมชื่อ สว่าง เสมจันทร์ แล้วเปลี่ยนเป็น พิมล สรกิจ ในภายหลัง) อดีตพระครูพิมลสรกิจ ซึ่งเป็นอดีตรองเจ้าอาวาสวัดไทยฯ สมัยเจ้าอาวาสรูปที่ 2 ของวัดไทยฯ คือ พระพุทธมนต์วราจารย์ (สมณศักดิ์สุดท้าย คือ พระมงคลเทพโมลี เป็นเจ้าอาวาสระหว่างปี พ.ศ. 2518-20) วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. เจ้าของผลงานช่อฟ้าใบระกาอุโบสถศาลาวัดไทยฯ อันสง่าสวยงาม ได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ อพาร์ตเม้นท์สำหรับผู้สูงอายุ (ตึกแดง) เมือง Pacoima คณะสงฆ์วัดไทยฯ มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศ ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

คุณพิมล สรกิจ หรืออดีตพระครูพิมลสรกิจ เป็นชาวจังหวัดนครปฐม เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 1928 บวชเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ เมื่อท่านเจ้าคุณพระพุทธมนต์วราจารย์ วัดสุทัศนฯ ได้รับอาราธนามาเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยฯ (สมัยนั้นเรียกเจ้าอาวาสว่า “หัวหน้าสงฆ”) เมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้อาราธนาอดีตพระครูพิมลสรกิจเดินทางมาอเมริกา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2518 และได้รับมอบหมายให้เป็นควบคุมการก่อสร้างอุโบสถศาลาวัดไทยฯ ด้วยความที่เป็นช่างไม้มากฝีมือมาก่อน จึงเป็นผู้สร้างสรรค์ช่อฟ้าใบระกาหลังคาอุโบสถศาลาด้วยตนเอง จนสำเร็จเป็นสถาปัตยกรรรมไทยอันสวยงาม เป็นศรีสง่าให้กับชุมชนไทยมาจนปัจจุบัน หลังจากควบคุมการก่อสร้างอุโบสถศาลาจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อดีตพระครูพิมลสรกิจจึงลาสิกขาไปดำเนินชีวิตเป็นฆราวาส แต่ก็อาศัยอยู่ในนครลอสแอนเจลิสจนกระทั่งจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันหวนคืนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือเข้าร่วมพิธีดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ ขอเสนอพุทธพจน์สำหรับเป็นข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลาย จากหนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ พุทธศักราช 2560 หน้า 169 ว่าด้วย เรื่องที่มิได้ตรัสบอกมีมากกว่า ดังต่อไปนี้

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าไม้ประดู่ลาย ใกล้กรุงโกสัมพี ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงหยิบใบประดู่ลายขึ้นมาหน่อยหนึ่ง แล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอจะสำคัญความข้องนั้นเป็นไฉน คือใบประดู่ลายเล็กน้อยที่เราถือไว้ กับใบที่อยู่บนต้นประดู่ลาย อย่างไหนจะมากกว่ากัน

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใบประดู่ลายเล็กน้อยที่ทรงถือไว้ มีประมาณน้อย ที่แท้ใบที่อยู่บนต้นประดู่ลายมีมากกว่า”

พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเราตรัสรู้แล้ว แต่มิได้บอกแก่ท่านทั้งหลาย ก็มีมากกว่า ฉันนั้นเหมือนกัน เหตุไรเล่า เราจึงมิได้บอก ก็เพราะว่า เรื่องนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย ความคลายกำหนัด ความดับทุกข์ ความสงบระงับ ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน เราจึงไม่บอกเพราะเหตุนั้น” (ที่มา : สํยุตตนิกาย มหาวรรค 19/1712/455)


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลพระครูวิเทศกัลยาณธรรม และปลูกต้นสนดินสอ (ทางทิศตะวันออก) วันที่ 7 มีนาคม 2564 ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน แจกอาหารโรงทาน แจกของที่ระลึก ถือศีล ฟังเทศน์ ปลูกต้นสนดินสอ และจะมีการเปิดตลาดการกุศลวันอาทิตย์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานทำบุญกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก “พระอาจารย์สมบัติ-หลวงพ่อวิเวกานันทะ” วันที่ 21 มีนาคม 2564 ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังเทศน์ มาติกา-บังสุกุลอุทิศ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้