ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 28 กรกฎาคม 2555
วัดพุทธิชิโนฮิลล์

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญกุศลปฏิบัติธรรม บวชชี-พราหมณ์ วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ฟังเทศน์มหาชาติชาดก 13 กัณฑ์ ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 4-5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502 หรือ watchino@sbcglobal.net, www.watchinohills.org

ขอเชิญเที่ยวงานแสดงสินค้า และ อาหารไทย Thai Food Expo ครั้งที่ 1 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.00 น. ณ วัดพุทธิชิโนฮิลล์ เมืองชิโนฮิลส์ แคลิฟอร์เนีย จัดงานโดยสมาคมหอการค้าไทยร่วมกับวัดพุทธิชิโนฮิลล์ ท่านจะสัมผัสกับ สินค้าและอาหารไทยราคาถูก ผู้ประกอบการสนใจจะมาเปิดร้าน ติดต่อที่ 909-606-9502


วัดสุทธาวาส

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญมหามงคล สร้างพระประธานพระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขออนุโมทนาขอบคุณคุณอมรา บรรจงศิริ คุณนงนุช คุณนวยนารถ คุณนิดน้อย ปริญโญทาร คุณโอภาส หลีหเจริญกุล ประธานสร้างพระประธาน คุณประดิษฐ์ คุณดวงตา รุ่งธีระกุล ประธานจัดงาน คุณสุรเดช คุณยุพา เมฆพงษ์สาทร ประธานอุปถัมภ์


วัดไทยแอล.เอ.

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ภาคฤดูร้อน โดย ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ ครูใหญ่ และน้องๆ ครูอาสา ขอเชิญท่านผู้ปกครองร่วมงาน "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ครั้งที่ 12 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทย และพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปขอเชิญเป็นกำลังใจชมการแสดงชุดน่ารักๆ ของเด็กๆ ลูกหลานไทยซึ่งคณะครูอาสาของเราเฝ้าฝึกฝนและฝึกซ้อมเข้มทุกวัน

ย้ำกันอีกครั้ง.....วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 หลังจากพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแล้ววัดไทยฯ ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายพระพรในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครับ 5 รอบ โดยพิธีดังกล่าวเริ่มเวลา 10.00 น. โดยประมาณ นอกจากนั้นแล้วสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดบริการ "นิติกรณ์สัญจร" รับปรึกษาปัญหากฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐฯ ตลอดจนบริการตรวจสุขภาพฟรีครบวงจร เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วย จึงขอเชิญพี่น้องชาวไทยไปร่วมพิธีถวายพระพร โดยพร้อมเพรียงกัน

ในวันเดียวกันนี้ ตั้งแต่เวลาบ่าย 2 โมงเป็นต้นไป วัดไทยฯ จัด "เทศน์มหาชาติ" พรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเสด็จออกผนวชบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดจนได้ตรัสรู้เป็น ศาสดาเอกในโลก พระประวัติพระชาติสุดท้ายซึ่งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรนี้ แบ่งการพรรณนาออกเป็น 13 กัณฑ์ โดยกัณฑ์แรก คือ กัณฑ์ทศพร หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ เป็นองค์แสดง คณะครูอาสาภาคฤดูร้อน ซึ่ง นำโดย ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ และน้องๆ ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ และจัดแสดง "รีวิวมหาชาติ" ประกอบการเทศน์ด้วย ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนและสาธุชนทั้งหลายไปร่วมฟังเทศน์กัณฑ์ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน