ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 28 กุมภาพันธ์ 2557

วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2558 คุณฉวีวรรณ เสนาภักดิ์ คุณมนัส ทองเพ็ชรนิล ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญสมโภชวัดสุทธาวาสครบ 18 ปี และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุน “สร้าง Parking Lots 83 คัน ” ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่โทร: (951) 360-3795, 360-3495


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “มาฆบูชา” วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ถวายอาหารเพล ถวายสังฆทาน ฟัง-ชม ดนตรีไทย ทอดผ้าป่าสามัคคี ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อได้ที่ Wat Phrathat Doi Suthep USA 2948 Chino Hills Pkwy., Chino Hills, CA 91709 โทร. 909-606-9502


งานเทศกาลประเพณีสงกรานต์วัดไทยแอล.เอ. กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 เมษายน 2558 หลังงานสงกรานต์ ไทยนิวเยียร์เฟสติวัล บนถนนฮอลลี่วูด ไทยทาวน์ 1 สัปดาห์เฉกเช่นทุกปี โดยหลังจากการประชุมปรึกษาหารือระหว่าง คณะสงฆ์และกรรมการวัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการแบ่งเป็นแผนกต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม และให้หัวหน้าแต่ละแผนกรับหน้าที่ไป “เดินงาน” ตามที่เห็นสมควร และนำเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อพิจารณาและประ เมินการเตรียมงานในเดือนต่อไป

สำหรับปีนี้ ประธานจัดงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ คือ บุญส่ง อนันต์สุคนธ์ แห่ง NTP Import-Export USA Inc. คนมีน้ำใจกว้างขวางของชุมชนไทย พร้อมด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง ใหญ่ อักษราภัค เกตุทอง แห่งร้านแฟชั่นประยุกต์ “เดอะภูเขา” ผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านความสวยความงาม ให้เกียรติเป็นประธานประกวด เทพีสงกรานต์ ไอด้า ยุพินพักตร์ เตโชภาส เป็นประธานทอดผ้าป่าบริวารสงกรานต์ และ พูนสิน สุทธิสาร และ วราภรณ์ เกษมศิลป์ แห่งสมาคมอิสาน รับเป็นแม่งานประกวดมิสซิสสงกรานต์ ทีมงานแน่นปั๋งเช่นนี้ต้องมีอะไรที่ “แตกต่าง” ไปจากปีที่แล้วแน่นอน โปรดติดตาม

งานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ 39 และงานฉลองสมณศักดิ์และสัญญาบัตรพัดยศ พระราชา คณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลวิเทศ ถวายหลวงพ่อใหญ่เจ้าอาวาสวัดไทยแอล.เอ. ซึ่งกำหนดงานระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนา ยน 2558 โดยเฉพาะงานฉลองสมณศักดิ์และสัญญาบัตรพัดยศนั้น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของโครง การสอนภาษาไทยและวัฒธรรมไทยในต่างประเทศ ทำหน้านที่ฝึกอบรมและจัดส่งคณะครูอาสาฯ ทั้งภาคฤดูร้อนและภาค ปกติ หรือครูประจำการ 1 ปี มาดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ เป็นปีที่ 32 แล้วนั้นได้เข้ามามีส่วนในการเป็นเจ้าภาพบุญในงานนี้ด้วย

โดยท่านคณบดีคณะครุศาสตร์รศ.ดร.บัญชาชลาภิรมย์นำคณะอาจารย์ครูอาสาฯและเจ้าหน้าที่ของโครงการร่วมเป็นเจ้าภาพย่ามถวายพระธรรมทูตจำนวน 400 ใบ ใบละ 550 บาท เป็นเงิน 220,000 บาท นอกจากนั้นยังมอบเงินผ่าน หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ซึ่งขณะนี้ปฏิบัติศาสนกิจอยู่เมืองไทย วัดพระเชตุพนฯ หรือวัดโพธิ์ น. 23 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ อันควรแก่สมณบริโภคสำหรับพระธรรมทูต 400 รูป เป็นจำนวนเงิน 132,250 บาท ในนามคณะสงฆ์วัดไทยฯ ขออนุโมทนาและขอให้เจริญสิริสวัสดิ์ตลอดกาลนาน

ในส่วนของรายนามเจ้าภาพถวายปัจจัยแด่พระธรรมทูต 400 รูป ที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยสมัยสามัญ ครั้งที่ 39 และร่วมงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อใหญ่นั้น ขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพต่อจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้สรวงสุดา-มาลิสาเบาเดอรามาและครอบครัว $200 วิรงรอง พะวงชัย& Grant Shimamoto $200 พระมหาบุญลือ วชิรเมธี $200 นิรัตน์-อุดม ทรัพย์จิตรีกวีผล $200 ครอบครัว “โชติบุตร” $200 แม่ลำใยผิวเผือกและลูกหลาน $4,000 อธิราช สีจันตะ & อิสราภรณ์ อิสระภาพ $200 อมรินทร์ สีจันตะและภรรยา $200 จิราพร วิกรวงษ์วนิช $240 กิตติ-สุรภี พุกดำ นายกชาวเหนือ $200 สวน แสวงสงค์ (พระมหาดุสิตญาณภูสิโต) $200 อัญชลี อาจเอื้อม & ป้าบุปผา กำเหนิดชาติ (ยายน้องแอนน์) $200 เพทาย-ทองหล่อ โพธิ์แดง & ระพีพรรณ-บัญญัติ สมวงศ์ $200 พอล-เสาวณีย์ (แมว) ประสมศรี $200

วาสนา ลาดู & พรรณี ฮุ้งสูงเนิน $200 พจนี อะลัม $100 (จ่ายแล้ว $100) สมพร นุ่มแก้ว & เมธิกา คำกองแก้ว $1,000 วิจิตรา กาญจนทัพพะ (ผู้ช่วยเหรัญญิกวัดไทย) $400 อัญชลี ทองคำ กทม. $200 บันลือ-ราตรี สอนบาลี (ร้านอาหาร “ลำขนาด”) $200 คณะพนักงานร้าน “ลำขนาด” $200 จินตนาจัง $200 นิสา-ปรีดา ประสิทธิ์ปราโมทย์และครอบครัว $400 พระครูโฆสิตวีรธรรม (วัดพระเชตุพนกทม) $200 พีรศักดิ์-วิจิตรา ราชพัฒน์ $200 ธารกมล จันเสนา $200 อุมาวดี ทองคำ กทม. $200 พ่อ-แม่ป้อย & แป๋ง $200 วิวิธ-สดใส-จอม-จ๋ากิจเพ็ชรณี $200 และ สำรอง-นวลน้อย จารุธวัช $200 ขอให้ประสบสิริสวัสดิ์และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญฯ