ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 12 กันยายน 2563

การเทศน์มหาชาติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2563 ณ วัดไทยฯ เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 9 คือ กัณฑ์มัทรี โดย พระครูใบฎีกาสันติภาพ สันติกโร เป็นองค์แสดง คณะเจ้าภาพประกอบด้วย สภาสตรีไทยแห่งแคลิ ฟอร์เนียภาคใต้ โดย คุณไอด้า ยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธาน และคณะกรรมการ คณะอุบลวรรณา โดย คุณประภัสสา วัฒนสินธุ์ คุณจุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช และกลุ่มตักบาตรวันเสาร์ พร้อมด้วยญาติโยมชาวอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ รวบรวมปัจจัยกัณฑ์บำรุงวัดจำนวน 11,254.00 เหรียญสหรัฐ ขออนุโมทนาสาธุ ขอพระบารมีคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครอง ให้เจริญสิริสวัสดิ์ตลอดไป

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 จะเป็นการเทศน์ในกัณฑ์ที่ 10 คือ กัณฑ์สักกบรรพ ประกอบด้วย 43 พระคาถา แสดงโดย ท่านพระมหาสินสมุทร ภูริวัฑฒโน พรรณนาถึงพระอินทร์เมื่อทรงทราบถึงบุตรทานนี้ เกรงว่าจะมีผู้อื่นมาขอพระนางมัทรี จึงแปลงองค์เป็นพราหมณ์มาทูลขอเสียก่อน เมื่อพระเวสสันดรประทานให้ พระอินทร์ทรงอนุโมทนาแล้วถวายพระนางคืนพระเวสสันดร จากนั้นจึงแสดงองค์ให้ปรากฏและให้พรพระเวสสันดร 8 ประการ ข้อคิดประจำกัณฑ์นี้

คือ การทำดีแม้ไม่มีคนเห็นก็เป็นความดีอยู่วันยังค่ำ ดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์ หรือในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเอง

เจ้าภาพเจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์นี้ คือ คุณกนกวรรณ รอดโฉม คุณเพ็ญแข ติลกมนกุล และ คุณรัชดา คุณาธรรม พร้อมด้วยญาติโยมชาวอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ ขอเชิญทุกท่านไปร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติโดยพร้อมเพรียงกัน เริ่มเทศน์เวลา 14.00 น. หรือบ่าย 2 โมง

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของคณะสงฆ์ไทยในการดูแลประสานงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตทั่วอเมริกา โดยฝ่ายการศึกษาซึ่งมีท่านเจ้าคุณ พระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ เป็นประธานผู้ดูแล ได้จัดประชุมทางออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom เมื่อบ่ายวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา เกี่ยว กับโครงการ “บาลีสัญจร” ประจำปีการศึกษา 2563-2564 โดยมีมติให้เปิดโครงการ “บาลีสัญจร” ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ วัดไทยแอลเอ ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พร้อมกันนั้นวัดไทยฯ ได้เชิญผู้แทนของโบสถ์ Grace Community Church ใกล้วัดไทยฯ ของเรา เป็นวิทยากรกล่าวนำเสนอเกี่ยวกับวิถีการดำเนินการของโบสถ์ในช่วงโควิด-19 ให้เจ้าอาวาสและพระธรรมทูตที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 40 รูปได้ฟังกัน ก็ขอเชิญญาติโยมมาร่วมฟัง และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระธรรมทูตด้วย

งานบุญพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดไทยลอสแองเจลิสสำหรับปีนี้ คือ วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 คุณสมภพ คุณพรรณี แม้นนิล เป็นประธานจัดงาน และเป็นผู้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์วัดไทยฯ จำนวน 17 รูป ผู้อยู่จำพรรษาครบไตรมาส หรือ 3 เดือน พร้อมทั้งปวารณาถวายปัจจัยอันควรแก่สมณบริโภคในการบำรุงพระศาสนาเป็นจำนวนเงิน 20,000 เหรียญสหรัฐ ส่วนประธานทอดผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐิน คือ คุณกุสุมา ธรรมปัญญา และน้อง คือ คุณคำนำ-วาสินี ธรรมปัญญา ขอปวารณาถวายจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมทั้ง “เดินสาย” เชิญชวนท่านที่เคารพนับถือและเพื่อนๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าอย่างแข็งขัน คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้