ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 10 สิงหาคม 2562

คณะวัดไทยฯ โดยคณะครูอาสาภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ นำโดย อ.มงกุฎ ประครองสุข พร้อมด้วยน้องๆ ครูอาสา ร่วมใจกันจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนนีพันปีหลวง และงานวันแม่แห่งชาติ กำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญผู้แทนหน่วยราชการ ผู้แทนสมาคมชมรมต่างๆ หน่วยงานเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายพระพร จุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมเพรียงกัน ทางวัดโดยสมาคมชมรมต่างๆ ร่วมใจกันตั้งโรงทานบริการอาหารฟรีตลอดงาน น้อมถวายพระพรและถวายเป็นพระราชกุศล

ตามที่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคฤดูร้อน ได้เปิดสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่ลูกหลานของท่านผู้ปกครอง มาตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดส่งคณะครูอาสาสมัคร จำนวน 12 ท่าน มี อ.มงกุฎ ประครองสุข ผอ.โรงเรียนบ้านจอมศรี อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ เป็นหัวหน้าคณะ (ครูใหญ่) ดำเนินการจัดการเรียนสอน เป็นเวลา ๙ สัปดาห์ จำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมรวมทั้งสิ้น 112 คน โดยจะสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ทาง โรงเรียนได้กำหนดจัด พิธีปิดภาคเรียนและมอบสัมฤทธิบัตรในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส คุณมังกร ประทุมแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้นักเรียนดีเด่น มอบสัมฤทธิบัตร และแสดงสุนทรพจน์ชื่นชมความเสียสละทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจในการประกอบคุณงามความดียิ่งขึ้น ขอเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านนำบุตรหลานเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

การเทศน์มหาชาติ คือ การเล่าเรื่องเวสสันดร ชาดก ว่าด้วยพระบุพจริยาของพระพุทธองค์ในอดีตชาติ เมื่อเสวยพระ ชาติเป็นพระเวสสันดร ทรงบําเพ็ญทานบารมีเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเทศน์มหาชาตินี้มีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัย เวสสันดรชาดกเป็นพุทธพจน์ซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่พระภิกษุสงฆ์และพระประยูรญาติ ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ ในคราวที่พระพุทธองค์เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงกำหราบทิฐิมานะอันแรงกล้าของพระประยูรญาติมีพระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดาเป็นประธาน จึงเป็นที่นิยมฟังกันมาแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เกิดเป็นความเชื่อสืบต่อกันมาว่าหากผู้ใดได้สดับตรับฟังเทศน์มหาชาติ ย่อมเกิดสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเป็นอย่างมาก เป็นกุศลบุญราศีสืบไป ดังนั้น การเทศน์มหาชาติคือมหากุศลที่เตือนบุคคลให้น้อมรําลึกถึงการบําเพ็ญบุญอันมีการเสีย สละความเห็นแก่ตัว เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของมวลมนุษยชาติเป็นสําคัญ

วัดไทยฯ ของเราได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ทุกๆ วันอาทิตย์ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา โดยเมื่ออาทิตย์ที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 3 คือ ทานกัณฑ์ ประดับด้วยพระคาถา 209 พระคาถา พระมหาสุภณ สติสัมปันโน ฝ่ายวิปัสสนาธุระของวัดเป็นองค์แสดง คณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน และครูอาสาประจำการ 1 ปี โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ นำโดย อ.มงกุฎ ประครองสุข และน้องๆ ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ รวบรวมปัจจัยกัณฑ์เทศน์สำหรับศาสนสมบัติของวัดได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,004.00 เหรียญสหรัฐ ขออนุโมทนาสาธุ สำหรับวันอาทิตย์ที่ สิงหาคม เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 4 คือ กัณฑ์วนปเวศน์ ประดับด้วยพระคาถา 57 พระคาถา ว่าด้วยพระเวสสันดร พระนางมัทรี และชาลีกัณหา เสด็จถึงเขาวงกตได้พบศาลาอาศรม ซึ่งท้าววิษณุกรรมเนรมิตให้ พระเวสสันดร พระนางมัทรี ชาลีและกัณหาจึงทรงผนวชเป็นฤาษีพำนักในอาศรมสืบมา ขอเชิญท่านที่ศรัทธาไปฟังกันได้เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญญาติโยมที่ศรัทธาเข้าร่วมโครงการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ช่อฟ้าใบระกาและทาสีอุโบสถศาลาวัดไทยฯ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธา ซึ่งกำหนดทอดถวายในงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธานอำนวยการวัดไทยฯ วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ขอประกาศอนุโมทนาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณสายพิณ-มนตรี รุสิตานนท์ $100.00 คุณ Anchali Arduam $100.00 คุณเครือเพ็ญ เห็นไตรรัตน์ $100.00 คุณรุจิลาภา พัฑฒนะ $100.00 คุณรสสุคนธ์ วรศรี $100.00 คุณอาภรณ์ พัวทัศนานนท์ $100.00 คุณวาสินี ธรรมปัญญา $100.00 คุณวัฒนา แม้นนนทรัตน์ $100.00 คุณรชยา ดิลกกุลรภัส และคณะ $100.00 คุณกุสุมา ธรรมปัญญา $100.00 ร้านอาหาร Suchi วัดไทย $100.00 คณะวงดนตรี ศักดิ์เบส $100.00 คุณพันธ์ทิพย์ วิทูรธีรพงศ์ $100.00 พระมหาสุภณ สติสมฺปนฺโน $50.00 คุณสุจิตรา สนามทอง $50.00 คุณมนัสสา เจนจบวงษ์, คุณเอกลักษณ์ พิสุทธิประการ $50.00 คุณชิน สรวยจิรวัฒน์ และครอบครัว $50.00 คุณโสภน (ต๋อย) - คุณชุมศรี (จี๊ด) - คุณไรอั้น (อาร์ท) พวงราช $50.00 คุณยิ่งพิศ ปันยารชุน $50.00 และ คุณสมหวัง-คุณทัศนา ลาภนิรามัย $50.00 ขอจงเจริญสิริสวัสดิ์ประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ