ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 14 พฤศจิกายน 2563

ช่วงนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการเคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจ จากการที่สหรัฐอเมริกากำลังจะมีประธานาธิบดีคนใหม่ในไม่ช้านี้ โดยเน้นการแก้ปัญหาการระบาดของโควิดเป็นนโยบายระดับต้นๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราๆ ท่านๆ อย่างไรบ้าง ก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าดูกันอย่างมีสติรอบคอบกันต่อไป โดยเฉพาะสำหรับกิจกรรมด้านบุญพิธีและด้านวัฒนธรรมของวัดไทยฯ ของเรา โดยทางวัดจะแจ้งให้ญาติโยมได้รับทราบตามลำดับ ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องไทยทุกท่านที่สอบถามเข้ามาถึงความเป็นไปของวัด และมาร่วมทำบุญถวายสังฆทานเสริมสร้างและยกระดับจิตใจให้ผ่องใสสดชื่นแจ่มใส มีพลังใจในการฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อชีวิตที่ดีงามต่อไป

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ ขอเสนอพุทธพจน์สำหรับเป็นข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลาย จากหนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ พุทธศักราช 2560 หน้า 85 ดังต่อไปนี้

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าแม้ว่าภิกษุจับชายสังฆาฏิตามหลัง ย่างเท้าตามทุกก้าว แต่เธอมีความละโมบ มีความติดใจแรงกล้าในกามทั้งหลาย มีจิตพยาบาท มีความดำริแห่งใจอันเป็นโทษ ลืมสติ ไม่มีสัมปชัญญะ มีจิตไม่ตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด ไม่สำรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ภิกษุนั้น ก็ยังอยู่ไกลเราโดยแท้ และเราก็อยู่ไกลภิกษุนั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นไม่เห็นธรรม ผู้ไม่เห็นธรรม ย่อมไม่เห็นเรา”

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าแม้ว่าภิกษุนั้น อยู่ใกลตั้งร้อยโยชน์ แต่เธอไม่มีความละโมบ ไม่มีความติดใจแรงกล้าใน กามทั้งหลาย จิตไม่พยาบาท มีความดำริแห่งใจอันไม่เป็นโทษ มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว สำรวมอินทรีย์ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าอยู่ใกล้เราโดยแท้ แม้เราก็อยู่ใกล้ภิกษุนั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นเห็นธรรม ผู้เห็นธรรม ย่อมเห็นเรา” (ที่มา : ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ 25/272/267)

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญ คุณจิราภรณ์ บัวเจริญ มีศรัทธาแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่พระสงฆ์วัดไทยฯ ในนามของมารดา คุณแม่เยื้อน บัวเจริญ และเพื่อน ทุกๆ วันพุธ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป สาธุ ขอบารมีพระคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครองบันดาลให้เจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลด้วยจตุรพิธพรชัย และเจริญในธรรมตลอดกาลนาน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังเทศน์ ทุกวันอาทิตย์ เริ่มเวลาประมาณ 10.30 น. และได้มีตลาดการกุศลทุกวันอาทิตย์ มีอาหารไทย หลากหลายรสชาติ มีก๋วยเตี๋ยว น้ำชา กาแฟ ส้มตำ ผัดไทย ข้าวผัด ขนมหวาน หลากหลายชนิด สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

และทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com