ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 4 กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 คือสัปดาห์ที่จะถึงนี้ วัดไทยฯ จัดพิธีเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 คือการบำเพ็ญบุญพิธีที่ต้องเอื้อต่อกฎกติกาของฝ่ายบ้านเมือง เช่น การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ เป็นต้น โดยเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 18 รูป ร่วมถวายผ้าป่าการกุศลออนไลน์ “หลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิ์วัดไทย คุ้มภัยโควิด” หล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา บูชาผ้าอาบน้ำฝนสัญลักษณ์ของวันเข้าพรรษา ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และในช่วงเย็นเวลา 19.00 น. หรือ 1 ทุ่ม เชิญร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถศาลา และสวดอิติปิโส 108 จบ โดยพร้อมเพรียงกัน

เดินทางกลับเมืองไทยไปแล้ว สำหรับคณะครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 9 คน คือ นางสาวปณิธาน “ครูป่าน” สมจิตร สอนชั้นอนุบาล นางสาวอริสรา “ครูไกด์” เวียงไชย สอนชั้น ป. 1 นายร่มทรัพย์ “ครูแท็กซ์” ศรีธนะ สอนชั้น ป. 2 นางสาววณัสตา “ครูเกรช” ชัยเชาวรัตน์ สอนชั้น ป. 3 นายสิทธิชัย “ครูโอ๊ต” กันยะ สอนชั้น ป. 4 นายพันธ์นุวัฒน์ “ครูนุ” แป้นวงษ์ สอนชั้น ป. 5-6 นายภูรินท์ “ครูเอิ๊ร์ก” เทพสถิตย์ สอนดนตรีไทย (ปี่พาทย์) นายกิตติพงษ์ “ครูเอก” วงษ์จิ้น สอนดนตรีไทย (เครื่องสาย) และ นางสาวดวงพร “ครูโบว์” มีนุ่น สอนนาฏศิลป์

อันเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การเรียนการสอนภาคปกติวันเสาร์-อาทิตย์ ต้องหยุดสอนตามสถานการณ์มาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 21-22 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา คณะครูอาสาของเราด้วยความที่ต้องการเห็นเด็กไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง คณะครูจึงเปิดสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting ดำเนินการสอนตลอดจนเสร็จสิ้นภาคการเรียนที่ 2 เมื่อต้นเดือนมิถุนายน และได้จัดให้นักเรียนได้รับประกาศนียบัตรตามแบบ Drive thru เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา และล่ำลาอาลัยกันด้วยความรักและผูกพัน เป็นภาพที่ประทับใจยิ่ง แล้วคุณครูทั้ง 9 คน ก็คืนสู่แผ่นดินเกิดเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน โดยกลับไปในโครงการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ซึ่งท่านกงสุลใหญ่ คุณมังกร ประทุมแก้ว ได้นำทีมงานมาอำนวยความสะดวกคณะครูของเราด้วยตัวเอง ขออนุโมทนาขอบคุณและอำนวยพรมา ณ โอกาสนี้

ขอประกาศอนุโมทนาบุญเจ้าภาพผ้าป่าการกุศลออนไลน์ “หลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิวัดไทย คุ้มภัยโควิด” บูชาพระพุทธองค์เนื่องในวันอาสาฬห บูชา 5 กรกฎาคม และเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัด และอื่นๆ ที่จำเป็น โดยได้แจ้งความจำนงขอร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขอประกาศอนุโมทนาบุญตามลำดับจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณสมภพ คุณพรรณี แม้นนิล $500.00 พระวิเทศธรรมวงศ์ $200.00 คุณดวงใจ กูรมะโรหิต $1,200.00 คุณสมภพ คุณพรรณี แม้นนิล $500.00 คุณนิค คุณเปรมินทร์ ช้อยช่างทอง และครอบครัว $100.00 คุณวัฒนา ศาสตร์สมบุญ และครอบครัว $120.00 พระครูวชิรชยาทร $150.00 คุณอรวรรณ เจียมธรรมจินดา $200.00 ชมรมรักสุนทรภรณ์แอลเอ โดย คุณพิไลลักษณ์ ณ ตะกั่วทุ่งและคณะ $250.00

คุณเดช คุณพูนศุข เพ็ชรมุกด์ $300.00 คุณ Lee Klesert $200.00 คณะแม่ครัววัดไทยฯ $200.00 คุณ Art Kamlaksana $200.00 คุณ Vanida Wangwongvivat $50.00 คุณ Y. B. Karschamroon $20.00 คุณจันทร์เพ็ญ และ ทอม โสภิต $104.00 ครอบครัว “สมุทรสาคร” $100.00 คุณสิริวรรณ คุณพันธ์ศักดิ์ ส่งไพศาล $100.00 คุณอนุรักษ์พล-จินตนา-พลพล-คุณแม่สมศรี รัตตพิทักษ์ และ คุณแม่สุวิมล สังวาลย์วรวุฒิ $100.00 คุณนภาพร ล้วนพิชญ์พงษ์ คุณผดุงศักดิ์ เดชดำรงวุฒิ คุณสกล-ศิวพร-ธีร์ สิทธิสัจจธรรม และครอบครัวสิทธิสัจจธรรม-ธารจินดาวงศ์-แซ่เชียว $100.00 คุณจันท์ธิดา-กิติศักดิ์ โสวัฒนางกูร และครอบครัว $100.00 คุณกษณุ พัฒนเดชตระกูล คุณกัญจน์ณิชา หิ้งทอง $50.00 คุณอมรรัตน์ Heyser $100.00 คุณ Kay Savevivat $100.00 ขออนุโมทนาบุญบารมีคุณพระจงคุ้มครอง ให้ประสบสุขเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์ด้วยจตุร พิธพรชัยและเจริญในธรรมตลอดกาล

สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญผ้าป่าการกุศลออนไลน์ กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่ : วัดไทยลอสแองเจลิส โทร. 818-780-4200 พระวิเทศกิตติคุณ โทร 818-445-6366 คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ โทร 661-803-8832 หรือแจ้งความจำนงทาง Line, ID: boon1945 ส่งเช็คเงินสดสั่งจ่ายในนาม Wat Thai of Los Angeles, 8225 Coldwater Cyn., N. Hollywood, CA 91605 หรือโอนเข้าบัญชีวัดไทยฯ ธนาคาร Bank of America Routing -121000358, Account Number: 3250 3635 3804