ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 18 พฤษภาคม 2562

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เวลา 09.20 น. ได้มีพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันของผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคม ซึ่งพิธีดังกล่าวนี้ดำเนินการโดย คุณรัชดา คุณาธรรม และ คุณจีน่า ปรีชา อดีตนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ มีผู้เข้าร่วมบุญพิธีสำหรับเดือนนี้ คือ เจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ (ท่านเริ่ม เกิด 14 พ.ค.) คุณจีน่า ปรีชา คุณชาลี เชตวรรณ์ คุณธวัชชัย ศรีจันทร์ คุณเทวีรัตน์ เทือกชัยคำ คุณไพบูลย์ รายะยุติ คุณเสาวรภย์ ศรีจันทร์ และ คุณมะรินดา

ไลยทรัน หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ นำพระสงฆ์อธิษฐานจิตเป็นสมาธิเจริญพระพุทธมนต์ด้วยบทเจ็ดตำนาน และบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร เทศนากัณฑ์แรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ ส่งผลให้เกิดสังฆรัตนะรวมเป็น “พระไตรรัตน์” เป็นครั้งแรกในโลก เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า หลวงพ่อใหญ่และพระสงฆ์วัดไทยมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันอวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้ผู้เกิดเดือนพฤษภาคมเจริญชีวิตและเจริญธรรมตลอดกาลนาน

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ศกนี้ เป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา วันที่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชานี้ โดยเมื่อวันนี้เวียนมาถึง ชาวพุทธก็จะพากันไปที่วัดใกล้ บ้านของตน ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร ถวายภัตตาหารที่วัด และปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็จะปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ำ น้อมรำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวโลก

วันวิสาขบูชา นอกจากจะเป็นวันสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลกแล้ว เมื่อปี พ.ศ.2542 องค์การสหประชาชาติได้ ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามคำเรียก ของชาวศรีลังกา ผู้ที่ยื่นเรื่องให้สหประชาชาติพิจารณา และได้กำหนดวันวิสาขบูชานี้ถือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระบรมศาสดา โดยการที่สหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกนั้น ได้ให้เหตุผลไว้ว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ เปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณ พิจารณาด้วยเหตุและผลตามเหตุปัจจัย

สำหรับวัดไทยแอลเอมีกำหนดจัดพิธีวิสาขบูชารำลึก ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพุทธชา พร้อมทั้งถวายภัตาหารเพล ช่วงกลางวันประมาณบ่ายโมงครึ่งคณะครูและนักเรียน โรงเรียน พุทธศาสนาวัดไทยฯ พร้อมด้วยผู้ปกครอง เวียนเทียนรอบอุโบสถศาลา ตอนเย็นเวลา 18.00 น. หรือ 6 โมงเย็น เวียนเทียนรอบอุโบสถและสวดอิติปิโส 108 จบ ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นเสร็จพิธี ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

อันเนื่องด้วยความสำคัญของเทศกาลวันวิสาขบูชาดังกล่าวมา วัดไทยแอลเอโดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ จัดโครงการ “สัปดาห์แห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน” ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562 ดำเนิน การอบรม และนำกรรมฐานโดย พระอาจารย์พระมหาปราโมทย์ ฐิตปาโมชฺโช แห่งมูลนิธิธรรมจาริก กาญจนบุรี มีพี่น้องไทยที่สนใจ พัฒนาชีวิตด้านในแจ้งความจำนงเข้ารับการอบรมแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ท่าน แต่ก็เปิดรับสมัครได้อีก โดยใช้อาคารเรียนศาลา พระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นบน เป็นที่ปฏิบัติด้วยความสะดวกสบาย และขออนุโมทนาบุญขอบคุณเจ้าภาพอาหารกลางวันบริการผู้ปฏิบัติธรรมตลอดโครงการ คือ คุณหมอจำนงค์-คุณหมอเปรมฤดี จันทรา คุณอนินทิตา กลิ่นเกลา ร้าน Life Thai Fusion Valencia คุณนวลศรี โตสุขะ และเพื่อน เจ้าของร้าน Rice Avenue คุณรสสุคนธ์ พลอยไพเราะห์ และเจ้าของร้าน Thai Original BBQ ถนน 3 ขอจงประสบแต่สุขเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและเจริญในธรรมตลอดกาลนาน