ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 27 กรกฎาคม 2562

วัดไทยลอสแองเจลิส ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดไทยลอสแองเจลิส วันอาทิตย์

ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 – 19.00 น. ณ ปริมณฑลพิธีหน้ากุฏิ 1 วัดไทย ขอเชิญสำนักงานทีมประเทศไทยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาคม ชมรมต่างๆ และพี่น้องไทยทุกท่าน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายสัตย์ปฏิญาณ จุดธูปเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยพร้อมเพรียงกัน

ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือนต่อไปนี้ วัดไทยฯ จัดเทศน์มหาชาติ คือ การพรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทานบารมี ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ แล้วได้เสด็จออกผนวชแสวงหาโมกขธรรมจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก โดยการเทศน์แบ่งออกเป็นตอนๆ เรียกว่า กัณฑ์ มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ด้วยกัน กัณฑ์แรกชื่อว่ากัณฑ์ “ทศพร” ประดับด้วยพระคาถา 19 พระคาถา เนื้อเรื่องว่าด้วยพระอินทร์ทรงประทานพร 10 ประการ แก่พระนางผุสดีเพื่อให้มาบังเกิดเป็นพระมารดาของพระเวสสันดร ณ นครสีพี โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส เป็นองค์แสดง คุณกนกวรรณ รอดโฉม คุณเพ็ญแข ติลกมนกุล คุณรัชดา คุณาธรรม คุณสุภาวดี นุชลออ และอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั่วไป ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ รวบรวมปัจจัยกัณฑ์เทศน์สำหรับบำรุงศาสนวัตถุของวัดเป็นจำนวน 4,160.99 เหรียญ สาธุ ขอให้ประสบแต่สุขเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาล

สืบเนื่องจากงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562 ได้มีการคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทต่างๆ เข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธีลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรของวัดต่างๆ โดยเฉพาะในเขตแคลิฟอร์เนียใต้ ได้เข้าพระราชทานในฐานะผู้ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ จำนวน 4 ท่าน คือ คุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์ ในนามวัดไทยลอสแองเจลิส คุณวัชรินทร์ จิตณธรรม ในนามวัดพระธาตุดอยสุเทพ เมืองชิโนฮิลส์ คุณสุเทพ เตียวตระกูลวัฒน์ ในนามวัดพุทธธัมโม เมืองโมเรโนแวลเลย์ และ คุณนวยนาถ ปริญโญทาร ในนามวัดสุทธวาส เมืองริเวอร์ไซด์

วัดไทยแอล.เอ. โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ มีกำหนดจัดงานพิธีฉลองเสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน เพื่อแสดงความยินดีต่อบุคลากรทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.00 น. โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์วัดไทยฯ และวัดอื่นๆ เนื่องในพิธีทำบุญตักบาตรต้นเดือน จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพระ อวยพรให้เจริญจตุรพิธพรชัย มีกำลังใจในการประกอบคุณงามความดีเพื่อพระศาสนาและสังคมยิ่งๆ ขึ้น จึงขอเชิญท่านที่เคารพนับถือและเพื่อนสนิทมิตรสหายไปร่วมพิธีแสดงความยินดีตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญญาติโยมที่ศรัทธาเข้าร่วมโครงการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ช่อฟ้าใบระกาและทาสีอุโบสถศาลาวัดไทยฯ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธา ซึ่งกำหนดทอดถวายในงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธานอำนวยการวัดไทยฯ วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ขอประกาศอนุโมทนาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณก้อย (Lak Pruchyanimit) $200.00 คุณจิตรา คำสะอาด (จิว) $200.00 คุณภิญญดา อัครธนัน และครอบครัว $200.00 คุณลดาวัลย์ คุณสิริญ คุณทยุต กูรมะโรหิต $200.00 คุณทองกร - รื่นรมย์ มีศรี $200.00 คุณ Shizuka Bowen $200.00 คุณสมควร - ชลอศรี วัดจินดา $200.00 พระเทพมงคลวิเทศ $190.00 หลวงพ่อประเสริฐ อิทฺธิญาโณ วัดพระธาตุบัวหลวง $173.00 พระชาตรี $118.00 คุณกุหลาบ - คุณสุคนธ์ โชโต $110.00 คุณSuzy Stevenson + คุณAnna Chinn $108.00 คุณเชอรี่ คำลือ $100.00 คุณสุรเดช - คุณยุพา เมฆพงษ์สาทร $100.00 คุณปัทมาวดี วรนิมมาน พร้อมบุตร-ธิดา $100.00 และคุณไพบูลย์ วุฒิชยากร และครอบครัว $100.00 ขอจงเจริญสิริสวัสดิ์ประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ