ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 3 สิงหาคม 2562

เนื่องในโอกาสที่ คุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์ อดีตประธานงานสงกรานต์และประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานวัดไทยแอลเอ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พร้อมด้วย คุณวัชรินทร์ จิตณธรรม ในนามวัดพระธาตุดอยสุเทพ เมืองชิโนฮิลส์ คุณสุเทพ เตียวตระกูลวัฒน์ ในนามวัดพุทธธัมโม เมืองโมเรโนแวลเลย์ และ คุณนวยนาถ ปริญโญทาร ในนามวัดสุทธวาส เมืองริเวอร์ไซด์

วัดไทยแอล.เอ. โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ และคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันจัดงานพิธีฉลองเสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน เพื่อแสดงความยินดีต่อบุคลากรทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.00 น. โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์วัดไทยฯ และวัดอื่นๆ เนื่องในพิธีทำบุญตักบาตรต้นเดือน จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพระ อวยพรให้เจริญจตุรพิธพรชัย มีกำลังใจในการประกอบคุณงามความดีเพื่อพระศาสนาและสังคมยิ่งๆ ขึ้น จึงขอเชิญท่านที่เคารพนับถือและเพื่อนสนิทมิตรสหายไปร่วมพิธีแสดงความยินดีตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญญาติโยมที่ศรัทธาเข้าร่วมโครงการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ช่อฟ้าใบระกาและทาสีอุโบสถศาลาวัดไทยฯ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธา ซึ่งกำหนดทอดถวายในงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธานอำนวยการวัดไทยฯ วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ขอประกาศอนุโมทนาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณบุปผา กำเนิดชาติ $100.00 คุณ Chanya Suzuki $100.00 คุณ Natcha Kiewkamrob $100.00 คุณบัญญัติ-ระพีพรรณ สมวงศ์ $100.00 คุณวราภา จิรสุภากรณ์ $100.00คุณประภา-คุณสุทธิชัย-คุณดีสนีย์ สมุทรสาคร $100.00 คุณสมนึก ธาระ $100.00 คุณเดือนเต็ม Petkunas $100.00 คุณ L T Col Dan Petkunas $100.00 คุณ Soopchai + Vickie Lousuebsakul $100.00 คุณ Maywin - Samuel - Nicholaz Win Guevara $100.00 คุณ Piyawan Phillips $100.00 คุณเยาวลักษณ์ จินดา และครอบครัว $100.00 คุณไพโรจน์ + คุณสัจจาภรณ์ มีศรี $100.00 คุณกัลยา มีศรี $100.00 คุณสำเร็จ ขำลักษณะ $100.00 คุณวิชัย - สุเมธี ตันสิริ (นิลประภา) $ 100.00 คุณสุวิมล บี นิลประภา $100.00 คุณ Charin Thara - Umalinee Pinwatana $100.00 และ คุณเสาวภา ออลไบรท์ $100.00 ขอจงเจริญสิริสวัสดิ์ประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็น นิตย์ เทอญฯ

ตามที่วัดไทยฯ ได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติ คือ การพรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทานบารมี ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ แล้วได้เสด็จออกผนวชแสวงหาโมกขธรรมจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก โดยจัดเทศน์ทุกๆ บ่ายวันอาทิตย์ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา แบ่งการเทศน์ออกเป็นตอนๆ เรียกว่า กัณฑ์ มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ด้วยกันนั้น สำหรับวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม จะเป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 3 คือ กัณฑ์ทานกัณฑ์ ประดับด้วยพระคาถา 209 พระคาถา เนื้อเรื่องว่าด้วยพระเจ้ากรุงสญชัยจำต้องเนรเทศพระราชโอรสด้วยเสียนพระทัยนัก พระนางผุสดีทูลขออภัยโทษก็มิเป็นผลสำเร็จ พระเวสสันดรทูลลาพระมารดาพระบิดา และขอบริจาคทานให้พิธีสัตตสตกมหาทาน คือ ช้าง ม้า โคนม รถม้า ทาสและทาสี อย่างละ 700 บริจาคให้คนทั่วไป พระมหาสุภณ สติสัมปันโน พระเจ้าหน้า ที่ฝ่ายวิปัสสนาธุระของวัดไทยฯ เป็นองค์แสดง คณะครูอาสาภาคฤดูร้อน และคณะครูอาสาประจำการ 1 ปี นำโดย ครูมิ้น

อ.มงกุฎ ประครองสุข ครูใหญ่ ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งมีการแสดงละครประกอบการเทศน์โดยคณะครูอาสาและเด็กๆ นักเรียนอีกด้วย ก็ขอเชิญท่านผู้ปกครองและท่านผู้ศรัทธาไปร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และการแสดงละครโดยพร้อมเพรียงกัน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “ทำบุญวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com