ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 29 สิงหาคม 2563

คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือ ศิษยานุศิษย์ และญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ร่วมบุญพิธีครบรอบปีที่ 18 ปี แห่งวันมรณภาพของหลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยฯ รูปที่ 3 และอดีตประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยฯ (หลวงเตี่ยมรณภาพ 2 ก.ย. 45) ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายสักการะ อนุสาวรีย์ “หลวงเตี่ย” น้อมอาลัยรำลึกคุณูปการ ทำบุญตักบาตร และสรงน้ำรูปเหมือนหลวงเตี่ยโดยพร้อมเพรียงกัน

การเทศน์มหาชาติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2563 ณ วัดไทยฯ เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 8 คือ กัณฑ์กุมาร โดย พระครูสุวรรณธรรมาวุธ เป็นองค์แสดง คณะเจ้าภาพประกอบด้วย คณะกรรมการบอร์ดวัดไทยฯ โดยคุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ สมาคมไทยล้านนา โดยคุณตุ๊กตา มาร์ คุณเจเจ และกรรมการ สมาคมไทยปักษ์ใต้ โดยคุณจุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช และกรรมการ สมาคมอีสาน คุณวราภรณ์ เกษมศิลป์ และคุณเบญจพร อัญฤาชัย ว่าที่นายกอิสานคนต่อไป พร้อมทั้งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ รวบรวมปัจจัยกัณฑ์บำรุงวัดจำนวน 5,139.00 เหรียญสหรัฐ ขออนุโมทนาสาธุ ขอพระบารมีคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครอง ให้เจริญสิริสวัสดิ์ตลอดไป

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 หลังจากเสร็จงานบุญครบรอบวันมรณภาพหลวงเตี่ย ช่วงบ่าย 2 โมงจะเป็นการเทศน์ในกัณฑ์ที่ 9 คือ กัณฑ์มัทรี ประกอบด้วย 90 พระคาถา แสดงโดย ท่านพระครูใบฎีกาสันติภาพ สันติกโร พรรณนาถึงพระนางมัทรีออกจากพระอาศรมไปหาผลไม้ในป่า พระทัยหวาดหวั่นด้วยคิดถึงสองกุมาร ผลไม้ก็หาได้ยากจนพลบค่ำกำลังจะกลับอาศรม เทวดาก็จำแลงเป็นสัตว์ร้ายขวางอยู่พระนางมัทรีต้องวิงวอนอย่างอ่อนโยนอยู่นานจึงผ่านมาได้ เมื่อกลับถึงอาศรมพระเวสสันดรมิได้แจ้งความจริงโดยทันทีด้วยเกรงว่านางจะโศกเศร้าจนไม่อาจทนทานได้ จึงกล่าวแสร้งด้วยโวหารแสดงความหึงหวง พระนางมัทรีน้อยพระทัยออกเที่ยวแสวงหาสองกุมารตลอดคืนจนสลบไป พระเวสสันดรแก้ไขให้ฟื้นขึ้นแล้วตรัสบอกความจริง พระนางมัทรีจึงทรงอนุโมทนา กัณฑ์นี้เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ คือ สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ โดย คุณไอด้า ยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธาน และคณะกรรมการ คณะอุบลวรรณา และกลุ่มตักบาตรวันเสาร์ พร้อมด้วยญาติโยมชาวอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ ขอเชิญทุกท่านไปร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติโดยพร้อมเพรียงกัน

เทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2563 เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 และจะสิ้นสุดในวันที่ 2 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ และระหว่างวันที่ 2-31 ตุลาคม จะเป็นช่วงเทศกาล “บุญใหญ่” โดยพุทธานุญาต คือการทอดผ้ากฐิน เป็นบุญใหญ่ประจำปีที่มีอานิสงส์มหาศาล เนื่องด้วยเพราะเป็น “กาลทาน” อันจำกัดด้วยเวลา แต่ละวัดสามารถประกอบพิธีทอดผ้ากฐินได้เพียงปีละครั้งภายในระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ พระพุทธองค์ทรงเปิดโอกาสให้พระภิกษุได้รับผ้าไตรจีวรเพื่อผลัดเปลี่ยนใหม่ตามสมควร หลังจากจำพรรษาไม่ไปค้างแรมเพื่อประกาศพระศาสนา หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเป็นเวลา 3 เดือน ในปัจจุบันการทอดผ้ากฐินนั้นนอกจากจะเป็นไปเพื่อการถวายผ้าไตรจีวรแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พุทธ

ศาสนิกชนได้ร่วมฝากทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา คือการบริจาคจตุปัจจัยเพื่อทะนุบำรุงพระศาสนา รักษาศาสนสถานและการใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งจะมีขึ้นในตลอดทั้งปีอีกด้วย

สำหรับวัดไทยลอสแองเจลิสปีนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน คณะกรรมการวัดจึงกำหนดให้จัดงานบุญพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพียงวันเดียว คือ ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ส่วนงานประเพณีลอยกระทงซึ่งปกติจัดต่อเนื่องกันทุกปีนั้นให้งดไว้ก่อน การทอดกฐินถือเป็นงานบุญที่เนื่องด้วยพุทธานุญาตเกี่ยวเนื่องด้วยพระวินัย โดย คุณสมภพ คุณพรรณี แม้นนิล ประธานจัดงาน ได้รับพระราชทานเป็นผู้ถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์วัดไทยฯ ซึ่งมีหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เป็นเจ้าอาวาส พร้อมด้วยพระสงฆ์ 17 รูป ผู้อยู่จำพรรษาครบไตรมาส หรือ 3 เดือน ซึ่งคุณสมภพและคุณพรรณี ได้ปวารณาขอมีส่วนในการบำรุงพระศาสนาเป็นจำนวนเงิน 20,000 เหรียญสหรัฐ ส่วนประธานทอดผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐิน คือ คุณกุสุมา ธรรมปัญญา และน้อง คือ คุณคำนำ-วาสินี ธรรมปัญญา ซึ่งขอถวายบำรุงพระศาสนาอีก 10,000 เหรียญสหรัฐ คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ และขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมงานประเพณีและงานบุญทอดผ้าพระกฐินโดยพร้อมเพรียงกัน