ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 6 เมษายน 2556

ผู้เขียนเชื่อว่าหากเป็นชาวพุทธแล้ว คงรู้จักชื่อ “หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร” มาบ้าง หลวงปู่เป็นพระผู้ใหญ่ที่น่าเลื่อมใสมากที่สุดองค์หนึ่ง เนื่องจากท่านยึดแนวทางในการปฏิบัติตนเฉกเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติ โดยก่อนที่ท่านจะละสังขาร ท่านได้ให้โอวาทครั้งสุดท้ายเอาไว้ จึงอยากเอามาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านคอลัมน์นี้ได้รู้ถึงหลักคิดของท่านดังนี้


"ผู้ถือไม่มีบาป ไม่มีบุญ ก็มากมายเข้าแล้ว แผ่นดินนับวันแคบ มนุษย์แม้จะถึงตาย ก็นับวันมากขึ้น นโยบายในทางโลกีย์ใดๆก็นับวันประชันขันแข่งกันขึ้น พวกเราจะปฏิบัติลำบากในอนาคต เพราะเนื่องด้วยที่อยู่ไม่เหมาะสม เป็นไร่เป็นนาจะไม่วิเวกวังเวง

ศาสนาทางมิจฉาทิษฐิ ก็นับวันจะแสดงปฏิหาริย์ คนที่โง่เขลาก็จะถูกจูงไปอย่างโคและกระบือ ผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อย

ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติธรรม ให้สมควรแก่แก่ธรรมดังไฟที่กำลังไหม้เรือน จงรีบดับเร็วพลันเถิด ให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายเมาวัฏสงสาร ทั้งโลกภายในหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ทั้งโลกภายนอกที่รวมเป็นสังขารโลก ให้ยกดาบเล่มคมเข้าสู้ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาติดต่ออยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเถิด

ความเบื่อหน่ายคลายเมาไม่ต้องประสงค์ ก็จะต้องได้รับแบบเย็นๆและแยบคายด้วยจะเป็นสัมมาวิมุตติ และสัมมาญาณะอันถ่องแท้ ไม่ต้องสงสัยดอก

พระธรรมเหล่านี้ไม่ล่วงไปไหน มีอยู่ ทรงอยู่ในปัจจุบัน จิตในปัจจุบัน ที่เธอทั้งหลายตั้งอยู่หน้าสติ หน้าปัญญา อยู่ด้วยกัน กลมกลืนในขณะเดียวนั้นแหละ"


โอวาทครั้งสุดท้ายของอาจารย์มั่น
(บันทึกโดยพระอาจารย์หล้า เขมปตฺโต)
จากหนังสือ"เพชรน้ำหนึ่ง"

งานเทศกาลสงกรานต์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณเริ่มแล้วสัปดาห์นี้ ที่ไทยทาวน์บนถนนฮอลลี่วูดเป็นจุดแรก เป็นงานระดับมาสเตอร์พีชของชุมชนไทย เป็นงานสัญลักษณ์ของชุมชนไทยที่ชุมชนต่างชาติรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี คือ งานไทยนิวเยียร์เฟสติวัล อาทิตย์ที่ 7 เมษายน ปีนี้เป็นครั้งที่ 10 จิราภรณ์ บัวเจริญ เป็นประธานจัดงาน วัดไทยแอล.เอ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้านบุญพิธี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ทั่วแอล.เอ. และเขตใกล้เคียงประมาณ 50 รูป ณ บริเวณเวที 2 ของงาน (ถนน Hollywood ตัดกับ Hobart) โดยวัดไทยฯ บริการของใส่บาตรให้ญาติโยมบูชาตามศรัทธา พร้อมทั้งบริการแลกเปลี่ยนแบ้งค์ย่อย (1 เหรียญ) สำหรับ ญาติโยมได้ใส่บาตรด้วย

เสร็จจากพิธีทำบุญตักบาตรแล้ว เชิญญาติโยมที่ไปร่วมงานไทยนิวเยียร์ ร่วมบุญถวายสังฆทานอุทิศให้บรรพบุรุษตาม ประเพณีที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ โดยวัดไทยจัดบริการชุดเครื่องสังฆทานให้ญาติโยมได้ได้บูชาตามศรัทธาเพื่อถวาย แด่พระคุณเจ้า นอกจากนั้นวัดไทยฯ ได้จัดซุ้มใส่บาตรพระประจำวันเกิด เพื่อให้ญาติโยมได้ใส่บาตรตามกำลังวันเสริม มงคลชีวิตให้กับด้วยตัวเอง พร้อมทั้งมีสรงน้ำพระพุทธสิหิงส์จำลองตลอดงาน ขอเชิญญาติโยมไปร่วมบุญและเพลิดเพลิน กับความสนุกสนานแบบไทยๆ ในงานโดยทั่วกัน


วัดพุทธิชิโนฮิลส์ เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธรูป-พระประจำวัน-พระสงฆ์-รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ชมการประกวดเทพีสงกรานต์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502 สมัครประกวดติดต่อยาใจ ยัง (323) 217-4133 อารีย์ยา ชิม (818) 205-7601 ประกอบ ทองทา (323) 528-6857 หรือ watchino18@gmail.com www.watchinohills.org


วัดสุทธาวาส ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญกุศล รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโรงทาน จองอุปกรณ์รัตนอุโบสถศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2556 เนื่องในงานทำบุญ “วันสงกรานต์” และขออนุโมทนาขอบคุณพงศ์พิลาศ โชติกเสถียร สาคร สิริรัฐ บุญชู ศรีพลอยรุ่ง ธานธร ศิลปชัย สุรัตน์วดี ล้ำเลิศ ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าสามัคคี และเจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพจัดดอกไม้