ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 27 มิถุนายน 2563

สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านไปนับหลายเดือนแล้วก็ยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่กาลเวลาก็เคลื่อนย้ายไปตามปกติไม่ใยดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด เดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ เป็นเดือนที่มีวันความสำคัญในทางพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา หรือเทศน์กัณฑ์แรก คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ว่าด้วยทางสายกลาง โดยทรงปฏิเสธการปฏิบัติที่สุดโต่ง 2 อย่าง แล้วทรงเสนอมัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติตามทางสายกลาง ซึ่งรวมอยู่ที่ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นแนวทางแห่งความหลุดพ้น

ท่านอัญญาโกณฑัญญะ หนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ 5 ท่าน ซึ่งติดตามอุปัฏฐากพระพุทธองค์มาโดยตลอด ได้ฟังแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ได้ขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 บริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดว่าเป็น"วันพระรัตนตรัย" อีกด้วย ชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยจึงประกอบพิธีการบูชา มีการเวียนเทียนรอบศาสนสถานที่สำคัญๆ เช่น อุโบสถ วิหาร ลานพระเจดีย์ หรือจัดการกิจกรรมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร เป็นต้น

รุ่งขึ้น คือ วันจันทรที่ 6 กรกฎาคม 2563 ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษา ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลที่สำคัญเทศกาลหนึ่งของไทยเรา โดยมีระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยที่วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย สำหรับปีนี้ วัดไทยลอสแองเจลิสมีกำหนดจัดพิธีอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 18 รูป ร่วมถวายผ้าป่าการกุศลออน ไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และในช่วงเย็นเวลา 19.00 น. หรือ 1 ทุ่ม เชิญร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถศาลา และสวดอิติปิโส 108 จบ โดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับเจ้าภาพผ้าป่าการกุศลออนไลน์ “หลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิวัดไทย คุ้มภัยโควิด” บูชาพระพุทธองค์เนื่องในวันอาสาฬห บูชา 5 กรกฎาคม และเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัด และอื่นๆ ที่จำเป็น โดยได้แจ้งความจำนงขอร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขอประกาศอนุโมทนาบุญเจ้าภาพผ้าป่าตามลำดับจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ พระครูวินัยธรสุชาติ ปัญญาวัฑฒโน $200.00 พระครูสมุห์อำพร จารุโภ $200.00 คุณแม่เยื้อน คุณจิราภรณ์ บัวเจริญ $100.00 คุณพ่อยงยุทธ-ปิยวรรณ จุฑามาศ เลิศฐิติตระกูล $200.00 คุณประสิทธิพร เคลี่ $100.00 คุณแป๊ว เกตุมณี คุณสุมาลี และ คุณเจฟ แก้วนิล $100.00 คุณอุส่าห์ ชูรัตนธรรม & คุณพะเยาว์ ภูระติพานิชยกุล $100.00 คุณอรุณรัศมี อัมพุนันทน์ $100.00

คุณรุ่งฤดี ธนสุกาญจน์ $200.00 พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ $300.00 คุณสมภพ คุณพรรณี แม้นนิล $500.00 คุณพ่อหลิม ศรีพลอยรุ่ง $100.00 คุณถนอมศรี มารัตนะฤกษ์ & แม็ททิว อาฟีฟี่ $100.00 คุณชูชาติ เปลี่ยมจันทร์ $100.00 ครอบครัว ด.ญ.แสงเทียน นวลแสงเทียน ชั้น ป. 4 $200.00 คุณบรรจง คู่กระสังข์ - คุณลาวัลย์ โกสิวาร $100.00 พระมหาสุภณ สติสัมปันโน $100.00 คุณสุรัตน์ อุไรสินธุ์ $100.00 คุณสายลดา Belisario และครอบครัว $100.00 ขออนุโมทนาบุญบารมีคุณพระจงคุ้มครอง ให้ประสบสุขเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์ด้วยจตุร พิธพรชัยและเจริญในธรรมตลอดกาล

สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญผ้าป่าการกุศลออนไลน์ กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่ : วัดไทยลอสแองเจลิส โทร. 818-780-4200 พระวิเทศกิตติคุณ โทร 818-445-6366 คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ โทร 661-803-8832 หรือแจ้งความจำนงทาง Line, ID: boon1945 ส่งเช็คเงินสดสั่งจ่ายในนาม Wat Thai of Los Angeles, 8225 Coldwater Cyn., N. Hollywood, CA 91605 หรือโอนเข้าบัญชีวัดไทยฯ ธนาคาร Bank of America Routing -121000358, Account Number: 3250 3635 3804