ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 20 กุมภาพันธ์ 2559

เดินทางกลับเมืองไทยวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้ หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ พร้อมด้วยพระติดตาม ท่าน พระครูสมุห์อำพร จารุโภ โดยมีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (Board of Directors) ชุดใหม่ที่ เมืองไทย ซึ่งจะ เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอำนวยการแอ.ลเอ.กับเมืองไทยเป็นครั้งแรก กำหนดประชุมใน วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ วัดพระเชตุพนฯ หรือวัดโพธิ์ สำหรับหัวข้อการประชุมนอกเหนือจาก รายงานกิจกรรมต่างๆ ของวัด ในรอบปีที่ผ่านมา ทิศทางของวัดที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน ปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องโครงการก่อ สร้าง “ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยลอสแองเจลิส” บนพื้นที่ปั๊มน้ำมันเก่ามุมถนน รอสโกกับโคลด์วอเตอร์ ซึ่งคณะกรรมการอำนวย การชุดเก่าดำเนินการซื้อไว้ตั้งแต่ปี 2012 เป็นเงิน 2 ล้านกว่าเหรียญ ประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้

สำหรับคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ จำนวน 10 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 นั้น เป็นกรรมการที่เมืองไทย จำนวน 3 ท่าน คือ พระกิตติโสภณวิเทศ หรือชื่อที่คุ้นเคยของชาวแอล.เอ. พระครูเศรษฐกิจ อดีตพระวิปัสสนาจารย์ ของวัดไทยฯ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กทม. เป็นรองประธานกรรมการ อำนวยการ ท่านเจ้าคุณ ดร. พระ สุธีธรรมานุวัตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกาย วัดพระเชตุพนฯ หรือวัดโพธิ์ท่าเตียน เป็นกรรมการอำนวยการ และ ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการอำนวยการ

ส่วนกรรมการอำนวยการฝ่ายสหรัฐอเมริกา มีจำนวน 7 ท่าน คือ หลวงพ่อใหญ่ พระเทพมงคลวิเทศ เป็นประธาน กรรมการอำนวยการ และเจ้าอาวาสวัดไทยฯ อุไร เรือนพรหม ผู้ร่วมก่อตั้งวัดไทยฯ สมัยเป็น “ศูนย์พุทธศาสนาฝ่าย เถรวาท” หนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ เป็นรองประธานกรรมการ หลวงตา พระครูเกษมศาสนวิเทศ เป็นกรรมการ พระครู สิริกิตติญาณวิเทศ หรือ ท่านเริ่ม เป็นกรรมการ นายสมควร วัดจินดา เป็นกรรมการ คุณภคฤดี ธรรมสโรช เป็นกรรมการ และเหรัญญิก และชวพจน์ ถุงสุวรรณ เป็นกรรมการและเลขานุการ


นวยนารถ ปริญโญทาร สุรเดช ยุพา เมฆพงษ์สาธร บุญส่ง อนันตสุคนธ์ โอภาส หลีหเจริญกุล นิดน้อย ปริญโญทาร ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมงานพิธีอัญเชิญหน้าบันพระราชทานขึ้นประดิษฐาน รัตนอุโบสถศาลา (ด้านทิศตะวันออก) วัดสุทธาวาส ในวันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ งานเริ่มเวลา 10.00 am. สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญเนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญงานวันกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ถวายผ้าบังสุกุลอุทิศให้ครูบาอาจารย์