ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 20 มิถุนายน 2558

วัดไทยประสบความสำเร็จฉลองสมณศักดิ์หลวงพ่อใหญ่ และจัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยครั้งที่ 39 ยิ่งใหญ่


วัดไทยลอสแองเจลิสสร้างปรากฎการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ประสบความสำเร็จในการจัดงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ครั้งที่ 39 และจัดฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลวิเทศ ถวายหลวงพ่อใหญ่ เจ้าอาวาสวัด ไทย พระสงฆ์ธรรมทูตทั่วโลกเข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ 310 รูป พี่น้องไทยทั่วอเมริกาและเมืองไทยศรัทธา ถวายการอุปถัมภ์ต่อเนื่อง โดยรวบรวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 199,393.99 ดอลล่าร์สหรัฐ

วัดไทยลอสแองเจลิสได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 และฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลวิเทศ ถวายหลวงพ่อใหญ่ ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 2 วัน คือวันแรกเป็นการสัมมนาเรื่อง “ไตรวรรษ แห่งการส่งเสริมสร้างสรรค์การสอนภาษาไทยในต่างแดน” ซึ่งมีวัดที่จัดการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรม ไทยตามรัฐต่างๆ ประมาณ 14 วัด พระสงฆ์ธรรมทูตจากโซนต่างๆ ทั่วโลก จำนวน 210 รูป และครูอาสาสมัคร ท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา และสังเกตการณ์

วันที่ 11 มิถุนายน เป็นการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับบทบาทของพระพุทธศาสนากับสันติภาพของโลก โดยได้เชิญผู้นำศาสนาต่างๆ ในนครลอสแองเจลิส เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นบวกกับการพัฒนาศักยภาพของ การเผยแพร่พระศาสนาในต่างแดน ส่วนวันที่ 12-13 มิ.ย. เป็นการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมาราม นครชิคาโก เป็นประธานเปิด และ พระ พรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักกำกับดูและพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นผู้อัญเชิญสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีพระสงฆ์ธรรมทูต เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์จำนวน 310 รูป

วันสุดท้าย คือ วันที่ 14 มิ.ย. เป็นงานฉลองสมณศักด์พระราชาคณะชั้นเทพ ถวายหลวงพ่อใหญ่ พระเทพมงคล วิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทย โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. หรือ 6 โมงครึ่งเช้า เป็นพิธีบิณฑบาตรอบวัดไทยฯ เป็นครั้งแรก และถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ เป็นวันประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวัดไทยแอลเอ

“เป็นเรื่องที่เหนือการคาดหมายมากเลย.....” พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ หรือท่านเริ่มกล่าว “เพราะเป็นครั้งแรก ที่มีการทำบุญตักบาตรแต่เช้ามืดเหมือนกับในบ้านเมืองของเรา ญาติโยมตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรซึ่งอาตมาประเมินว่าไม่ต่ำ กว่า 500 คน ภาพของพระสงฆ์ 200 กว่ารูป เดินเรียงแถวอย่างสำรวมรับบิณฑบาตจากญาติโยมรอบวัดดูเหลืองอร่าม งามตา งามประทับใจมาก อาตมาถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของวัดไทย ซึ่งภาพงดงามแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นบ่อยนักโดยเฉพาะ ในต่างแดนเช่นนี้ อาตมาขออนุโมทนาขอบคุณคณะของคุณประสงค์ สุวรรณพานิช และคุณเชาว์ ซื่อแท้ ที่เสนอแนวคิด ทำบุญตักบาตรยามเช้านี้ขึ้นมา และขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมบุญร่วมกันสร้างสีสันให้เกิดขึ้นกับวัดไทยอีก ครั้งหนึ่ง”

ในส่วนของบุญพิธีอื่นๆ ก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์ โดยท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ เมตตาเป็นประธาน การ แต่งตั้งพระครูฐานานุกรมในพระเทพมงคลวิเทศ จำนวน 5 รูป คือ พระครูปลัดไชยา ปริปุณฺโณ พระครูวินัยสุชาติ ปญฺญา วฑฺฒโน พระครูสังฆรักษ์เยือนศรัณย์ จนฺทโชโต พระครูสมุห์อำพร จารุโภ และ พระครูใบฎีกาสันติภาพ สนฺติกโร โดยมี ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดประ ยุรวงศาวาส เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์ธรรมทูต 310 รูป ทักษิณานุปทาน

“อาตมาในนามของศิษยานุศิษย์หลวงพ่อใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้ เห็นความพร้อมเพรียง ของทั้งพระและญาติโยมแล้วประทับใจและปลื้มใจมาก โดยเฉพาะพระสงฆ์จากวัดต่างๆ เช่น วัดพระธรรมกาย วัดสุทธาวาส วัดพุทธวิปัสสนา วัดสมเด็จฯ วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ วัดเชตวัน วัดมอญรามัญ เป็นต้น ต่างก็ช่วยงาน อย่างทุ่มเท อาตมาขอบขอบคุณและอนุโมทนาอย่างสุดซึ้ง อาตมาถือว่าความสำเร็จของงานครั้งนี้ เป็นผลจากการรวมพลัง ของพุทธบริษัทสี่ ที่พร้อมใจกันเข้าแบกรับภาระของพระพุทธศาสนาให้เกิดความเข้มแข้งมั่นคงต่อการประกาศพระพุทธ ศาสนาในต่างแดน.....” ท่านพระครูกล่าว

สำหรับยอดรายรับจากงานครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,393.99 เหรียญ โดยแยกเป็นรายรับจากผู้ศรัทธาถวาย พระธรรมทูต 116,666.99 เหรียญ รับจากทอดผ้าป่าบำรุงภิกษุอาพาธ 13,286.00 เหรียญ จากเงินทำบุญตักบาตรยามเช้า 40,513.00 เหรียญ จากการบริจาคของวัดต่างๆ ในเครือสมัชชาฯ 19,687.00 เหรียญ จากการบริจาคซื้อถุงนอนและน้ำ ปานะ 2,706.00 เหรียญ และจากการบริจาคทั่วไป 6,535.00 เหรียญ

ส่วนยอดรายจ่ายเท่าที่รวบรวมได้ ก็คือ ถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ 10 รูป รูปละ 1,000 เหรียญ รวม 10,00.00 เหรียญ ถวายพระสงฆ์มณศักดิ์ทักษิณานุปทาน 12 รูป รูปละ 500 เหรียญ รวม 6,000 เหรียญ ถวายพระ ธรรมทูต 310 รูป รูปละ 200 เหรียญ รวม 62,000 เหรียญ และถวายพระเทศน์อีก 2,000 เหรียญ รวมเป็นรายจ่ายตอนนี้ จำนวน 80,000 เหรียญ ส่วนรายจ่ายทั้งหมดทางฝ่ายบัญชีของวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป


วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2558 คุณวีระ-คุณศุภลักษณ์ สาตรักษ์ ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าเข้าพรรษา และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, 360-3495


พระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ เดินทางสอนธรรมะในต่างประเทศปีนี้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มจากประเทศไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ท่านได้แสดงธรรมเทศนาที่สถานปฏิบัติธรรมหลายแห่งในเมืองพอตแลนด์ รัฐโอริกอน และเมืองโอลิมเปีย รัฐวอชิงตัน

ส่วนอาทิตย์ถัดไปท่านจะเดินทางไปสอนในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตามกำหนดการต่อไปนี้

วันที่ ๑๖ มิถุนายน เวลา ๑๘.๓๐ ถึง ๒๑.๐๐ น. Sacramento Friends Meeting House,

วันที่ ๑๙ มิถุนายน เวลา ๑๑.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ น. วัดพระธาตุบัวหลวง Tehachapi, CA

วันที่ ๒๐-๒๓ มิถุนายน สอนกรรมฐานที่ Mt. Baldy, CA เฉพาะผู้สมัครเท่านั้น

วันที่ ๒๘ มิถุนายน เวลา ๙.๐๐ ถึง ๒๑.๐๐ น. ห้องกรรมฐาน วัดไทยแอล.เอ.

หารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.forestretreat.org