ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 4 สิงหาคม 2561

เทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2561 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นั้น นอกเหนือจากเพิ่มการทำวัตรสวดมนต์เป็น 4 เวลา ดังที่ประชาสัมพันธ์ไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว ทุกๆ วันอาทิตย์เวลาบ่าย 2 โมง เป็นต้นไป วัดไทยฯ ของเราได้จัด “เทศน์มหาชาติ” คือ การพรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสของ พระเจ้าสุทโธทนะ แล้วเสด็จออกผนวชบำเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก โดยแบ่งการเทศน์ออกเป็นตอนๆ เรียกว่า “กัณฑ์” เป็นจำนวน 13 กัณฑ์ โดยวัดไทยฯ จัดเทศน์เป็นกัณฑ์แรก คือ กัณฑ์ทศพร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นกัณฑ์ที่พรรณนาถึงพระอินทร์ประสาทพรแก่พระนางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็น พระราชมารดาของพระเวสสันดร โดยให้พร 10 ประการ หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เป็นองค์แสดง คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยเป็นเจ้าภาพ รวบรวมเป็น ปัจจัยกัณฑ์เทศน์สำหรับบำรุงศาสนสมบัติของวัดไทยฯ ได้เป็นจำนวนเงิน 1,549 ดอลล่าร์สหรัฐ สาธุ

เป็นที่ยอมรับกันว่า ประเพณีการเทศน์มหาชาติ จัดเป็นการทำบุญที่มีความหมายสำคัญและเป็นที่นิยมของชาวพุทธไทยมาตั้งแต่ สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องราวพระชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งยวดที่ ยากยิ่ง จึงเรียกว่า “มหาชาติ” เป็นมหากุศลที่เตือนบุคคลให้น้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญอันมีการเสียสละความเห็นแก่ตัวเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นสำคัญ เป็นการสอนให้คนรู้จักทำความดี รู้จักการทำบุญ บริจาคทานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์

ส่วนรวมเป็นสำคัญ นอกจากนั้นยังเชื่อกันว่า การฟังเทศน์มหาชาติจะได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ 5 ประการ คือ

1. จะได้เกิดมาในยุคศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคต

2. เมื่อดับขันธ์จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร

3. จะไม่เกิดในอบาย (ไม่ตกนรก) เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว

4. จะเป็นผู้มั่งมีลาภยศ สรรเสริญ ไมตรี และมีความสุข และ

5. เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนา จะได้รับมรรคผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคมนี้ จะเป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 2 คือ กัณฑ์หิมพานต์ เป็นการพรรณนาถึงการประสูติของ “พระเวสสัน ดร” พระโอรสของพระนางผุสดีกับพระเจ้ากรุงสญชัย โดยวันเดียวกันนั้นช้างเผือกชื่อ “ปัจจัยนาค” ได้ถือกำเนิดที่โรงช้าง ต้น พระเวสสันดรได้อภิเษกสมรสกับพระนางมัทรีและมีพระราชโอรส นาม “ชาลี” กับพระธิดา นาม "กัณหา" และมี พราหมณ์ 8 คน จากเมืองกลิงครัฐมาทูลขอช้างปัจจัยนาค และพระเวสสันดรทรงโปรดยกให้ เป็นเหตุให้ชาวเมืองโกรธแค้น ลงมติให้ ขับไล่พระเวสสันดรออกจากวัง พระประยนต์ ญาณโสภโณ เป็นองค์แสดง โดยมีคณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ นำโดย ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล และน้องๆ ครูอาสาเป็นเจ้าภาพ ก่อนการเทศน์จะเป็นการแสดง ละครย่อยประกอบการเทศน์ เพื่อความเข้าใจเนื้อหาสาระของการเทศน์มหาชาติยิ่งขึ้น ขอเชิญท่านสาธุชนคนใจบุญและ ท่านผู้ปกครองไปร่วมฟังเทศน์ ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และชมการแสดงละครย่อยเป็นกำลังให้ลูกหลานนักแสดงของ พวกเราโดยพร้อมเพรียงกัน

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. หรือ 10 โมงเช้าเป็นต้นไป วัดไทยฯ ขอเชิญพี่น้องพสกนิกรชาวไทยทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม พรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม และร่วมงานวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้แทนสมาคม ชมรมต่างๆ หน่วยงาน รัฐและเอกชน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายพระชัยมงคล และร่วมร้องเพลง “สดุดีพระแม่เจ้า” ถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน โดยทางวัดไทยฯ จัดโรงทานบริการอาหารฟรีถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดงาน สนับสนุนโดยสมาคมชมรมต่างๆ ขออนุโมทนาสาธุล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

แจ้งมายังศิษยานุศิษย์ และท่านที่เคารพนับถือใน “หลวงตาประทีป” ท่านพระครูเกษมศาสนวิเทศ อดีตรองเจ้าอาวาสวัด ไทยลอสแองเจลิส ซึ่งถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นั้น บัดนี้ “รูปหล่อ” ของหลวงตาได้เดินทางมาถึงวัด ไทยเรียบร้อยแล้ว ทางวัดกำลังดำเนินก่อสร้างฐานสำหรับประดิษฐานของหลวงตาอย่างเร่งด่วน ขณะนี้รูปหล่อหลวงตา ประดิษฐานชั่วคราวอยู่บนอุโบสถศาลาวัดไทยฯ ขอเชิญศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือเป็นสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริ มงคลกันทั่วหน้า


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ “วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี วางพานพุ่ม ถวายสักการะ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com