ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 25 กรกฎาคม 2563

อันเนื่องจากเทศกาลเข้าพรรษา กิจวัตรประจำพรรษาของคณะสงฆ์วัดไทยแอลเอ นอกเหนือจากทำวัตรสวดมนต์และนั่งสมาธิวันละ 4 เวลา (เช้ามืด-เช้า-เย็น-หัวค่ำ) เฉกเช่นที่ปฏิบัติมาทุกๆ พรรษาแล้ว ประเพณีบุญและกุศลอีกอย่างหนึ่งที่วัดไทยจัดขึ้นทุกพรรษา คือ การเทศน์มหาชาติ หรือเทศน์มหาเวสสันดรชาดก บอกเล่าพระประวัติพระชาติสุดท้ายขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งยวด ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ แล้ว เสด็จออกผนวชบำเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก เป็นประเพณีการเทศน์ที่ชาวพุทธไทยนิยมฟังมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

การเทศน์มหาชาติ หรือเรื่องราวของมหาเวสสันดรชาดก เป็นเรื่องราวที่มีความยาวมากนับเป็นคาถาได้ 1,000 คาถา นักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่โบราณ จึงแบ่งการเทศน์ออกเป็นตอนๆ เรียกว่า “กัณฑ์” นับได้จำนวน 13 กัณฑ์ โดยกัณฑ์แรกคือ กัณฑ์ทศพร จัดแสดงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส เป็นองค์แสดง คุณกนกวรรณ รอดโฉม คุณเพ็ญแข ติลกมนกุล คุณรัชดา คุณาธรรม และคณะอุบาสกอุบาสิกาชาววัดไทยฯ ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ รวบรวมศรัทธาเป็นปัจจัยบุญสำหรับบำรุงศาสนสมบัติของวัดได้เป็นจำนวน 4,087.00 เหรียญ ขออนุโมทนาสาธุ

ส่วนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 2 คือ หิมพานต์ 134 พระคาถา กล่าวถึงการประสูติของพระเวสสันดร พระราชโอรสของพระนางผุสดีกับพระเจ้ากรุงสัญชัย แห่งนครสีพี โดยวันเดียวกันนั้นช้างเผือกชื่อ ปัจจัยนาค ได้ถือกำเนิดที่โรงช้างต้น ซึ่งต่อมาพระเวสสันดรได้ยกให้พราหมณ์ 8 คน จากเมืองกลิงครัฐมาทูลขอช้างปัจจัยนาค เป็นเหตุให้ชาวเมืองโกรธแค้นมีมติให้ขับพระเวสสันดรออกจากวัง กัณฑ์นี้แสดงโดย พระอาจารย์ประยนต์ โสภณญาโณ คณะสภาไทยทาวน์ โดย คุณตัน พัฒนะ คุณจีน่า ปรีชา คุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ คุณคีท ฉัตรประภาชัย คุณสมชาย ไทยทัน คุณวรนุช บุญประกอบ คุณกิจจา คุณาธรรม คุณรัชดา คุณาธรรม และทีมงานสภาไทยทาวน์ ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ รวบรวมปัจจัยบุญได้เป็นจำนวน $7,430.00 สาธุ ขอพระบารมีแห่งคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครองให้เจริญสิริสวัสดิ์ตลอดกาล

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 3 คือ ทานกัณฑ์ ประกอบด้วยคาถา 209 คาถา เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงแจก “สัตสดกมหาทาน” คือ การแจกทานครั้งยิ่งใหญ่ ก่อนถูกเนรเทศเสด็จออกจากพระนครไปประทับที่เขาวงกต ท่านพระครูสุวรรณธรรมาวุธ พระธรรมทูตรุ่นล่าสุด เป็นองค์แสดง คุณรัชนี เหมาคม คุณสุจิตรา สนามทอง คุณวิไล ทางธรรม คุณอาภรณ์ พัวทัศนานนท์ คุณดวงพร มหาราช และ คุณรัชดา คุณาธรรม เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ เทศน์เวลา 14.00 น. ขอเชิญญาติโยมพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมฟังเทศน์มหาชาติดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ได้ทั้งบุญและข้อคิดคติธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ขอประกาศอนุโมทนาบุญเจ้าภาพผ้าป่าการกุศลออนไลน์ “หลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิวัดไทย คุ้มภัยโควิด” บูชาพระพุทธองค์เนื่องในวันอาสาฬห บูชา 5 กรกฎาคม และเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัด และอื่นๆ ที่จำเป็น โดยได้แจ้งความจำนงขอร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขอประกาศอนุโมทนาบุญตามลำดับจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณประภาพรรณ ภักดีชน เทเลอร์ ด.ญ.ไพลิน และ ด.ช.เปรม พอล เทเลอร์ $100.00 คุณสุนทรี วิบูลย์สิทธิเสรี และ คุณสุณีย์ แยงเก้อ. $105.00 คุณสุนีรัตน์ ตันติวุฒิ (ทำบุญวันเกิดเป็นค่าภัตตาหาร) $100.00 ครูโบว์ ดวงพร มีนุ่น (ทำบุญวันเกิดร่วมทอดผ้าป่า) $20.00 คุณ Sukantha Yanakham $100.00 คุณแอนนา เคเลน เซเลอร์ และ ครอบครัว $25.00 คุณยุพินพักตร์ “ไอด้า” เตโชภาส และครอบครัว $1,000.00 คุณ Peter Cheng และ คุณ KemiKa Sivatranon $500.00 คุณดำรงค์ศักดิ์ ปันยารชุน $50.00 (จ่ายแล้ว/Check) คุณสุปราณี ปันยารชุน $50.00

พระวิเทศกิตติคุณ ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพิ่มเติม จำนวน $300.00 รวมเป็น $500.00 พระครูวชิรชยาทร เป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพิ่เติม จำนวน $50.00 รวมเป็น $200.00 คุณ Nipon Apichonkit $100.00 คุณ Snerlock and Jenny $50.00 คุณกนกวรรณ รอดโฉม $500.00 คุณ Wanpen Ittidecharchoti & Wichai Satitnaosaran $100.00 คุณประสงค์ คุณจิตราภรณ์ สิทธิประเสริฐ $100.00 คุณแม่ยุวดี นามะบุตร $500.00 คุณกัลยา เขมาสิทธิ์ $20.00 คุณสุมาลี แก้วนิล $100.00 คุณไพบูลย์ วุฒิชยากร $200.00 คุณนฤมล พงนิธิสุวรรณ $100.00 ครอบครัว “นุชฉายา” และ “บุญเต็ม” $300.00 คุณปิยะพัชรี คุณเชนวริท ศิลปี $100.00 คุณ Thomas Kiang Lao $500.00 คุณมาลี คุณปรานอม เหมือนรักษา $200.00 คุณเล็ก เพ็ญกุล $200.00 คุณวราภรณ์ คุณพนิดา พฤกษาทรัพย์ $200.00 คุณฐิติพร สุขชัยศรี และครอบครัว $200.00 คุณมานพ คุณอภิษฎา กลกาญจ์กิจ $100.00 คุณกฎษพนธิ์ คุณณัฐนรี เพี้ยนศรี (ร้านโออิชิ) $200.00 และ คุณแม่ลำใย ผิวเผือก และลูกๆ $415.00 ขออนุโมทนาบุญบารมีคุณพระจงคุ้มครองให้ประสบสุขเจริญ สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัยและเจริญในธรรมตลอดกาล