ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 24 ตุลามคม 2563

กิจกรรมเนื่องในเทศกาล “ออกพรรษาหน้ากฐิน” ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม เป็นเวลา 1 เดือน โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม ศกนี้ เหลือเวลาอีกเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น เป็นบุญพิธีที่เป็นไปตามพุทธานุญาตญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาจึงนิยมกระทำกันเป็นประเพณีมาแต่โบราณ โดยเริ่มจากสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นต้นมา แต่ในช่วงเข้าพรรษาแต่ละวัดก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันไปบ้าง นอกเหนือจากทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แรงศรัทธาและแรงบันดาลใจของพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาในวัดนั้นๆ เป็นสำคัญ

สำหรับวัดไทยลอสแองเจลิสนั้น กิจกรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งจัดขึ้นทุกๆ สัปดาห์ตลอดเวลา 3 เดือน คือ การเทศน์มหาเวสสันดรชาดก หรือเทศน์มหาชาติ คือการพรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ ในการบำเพ็ญทานบารมีก่อนที่จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ แล้วเสด็จออกผนวชแสวงหาโมกขธรรมจนได้ตรัสรู้เป็นอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา โดยแบ่งการเทศน์เป็นตอนๆ เรียกว่า กัณฑ์ มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ รวมคาถาพันซึ่งเป็นภาษาบาลีที่จารึกเรื่องราวทั้งหมดอีก 1 กัณฑ์ รวมเป็น 14 กัณฑ์ กัณฑ์แรกคือ กัณฑ์ทศพร ประดับด้วย 19 พระคาถา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส เป็นองค์แสดง คุณกนกวรรณ รอดโฉม คุณเพ็ญแข ติลกมนกุล และญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ รวบรวมปัจจัยกัณฑ์เทศน์ได้เป็นจำนวน 4,087.00 เหรียญสหรัฐ

สำหรับกัณฑ์สุดท้าย คือ คาถาพัน เทศน์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยท่านพระมหาประจวบ ฐานจันโท เป็นองค์แสดง สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ โดย คุณสุนีย์ โพธิ์ด้วง นายกสมาคม กรรมการสมาคม และญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเป็นเจ้าภาพ รวบรวมปัจจัยกัณฑ์เทศน์บำรุงวัดได้เป็นจำนวน 4,221.00 เหรียญ จึงรวมเป็นปัจจัยกัณฑ์เทศน์ถวายเข้าวัดในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 76,911.00 เหรียญ กล่าวได้ว่าเป็นกิจกรรมบุญที่ทั้งพระและญาติโยมอุบาสก อุบาสิกาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ขึ้นมา เป็นไปเพื่อความเจริญของพระศาสนาโดยถ่ายเดียว จึงขออนุโมทนาบุญบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข สมหวัง มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง ประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและเจริญในธรรมตลอดไป


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน” วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. โดยมีคุณมนัส ทวีหมื่นล้าน เป็นประธานกฐิน คุณวิชัย-ดร.บังอร โสฬส คุณเยาวพร นุรักษ์ คุณสุวินัย สาตมาลี เป็นประธานผ้าป่า ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังเทศน์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายผ้าป่าบริวาร มีโรงทานฟรี ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

โดยทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา