ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 8 ตุลาคม 2559

เทศกาลวันออกพรรษาสำหรับพุทธศักราช 2559 คือวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันปวารณา เป็นวันที่พระสงฆ์ทั้งวัดร่วมกันทำสังฆกรรมปวารณา แทนสังฆกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ ตรวจสอบพระวินัยบัญญัติ ทุกๆ วัน กลางเดือนและสิ้นเดือนก็ใช้สังฆกรรมทำปวารณากรรมแทน คือเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตา จิตได้ เมื่อได้เห็นหรือได้ทั้งสงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน เพราะตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกันเป็นเวลา 3 เดือน ย่อมเห็นข้อผิด พลานหรือความบกพร่องซึ่งกันและกันเป็นธรรมดา พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรมปวารณา แทนการ ทำสังฆกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ดังกล่าว

สำหรับวัดไทยแอล.เอ. ก่อนถึงวันออกพรรษา หรือวันปวารณากรรม คือ วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ที่จะถึงนี้ ขอเชิญพี่น้อง ไทยทุกท่านร่วมบุญพิธีถวาย “สลากภัต” ชื่อบุญพิธีที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานพระสงฆ์อีกรูปแบบ หนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุ จำกัด และไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ โดยสลากภัตเป็นบุญนับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้ จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ ทุกรูปในวัดนั้นๆ มีสิทธิ์ได้ นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสำนึกความ เท่า เทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์

ประวัติความเป็นมาของการถวายสลากภัตในสมัยพุทธกาล ซึ่งปรากฎในพระวินัยปิฎกนั้นมีว่า ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหารนั้น วันหนึ่งนางกุมารีผู้หนึ่งได้อุ้มลูกชายวิ่งหนีนางยักขินีผู้มีเวรต่อกันหลายชาติแล้ว ติดตามมาจะทำ ร้ายลูกของนาง นางเห็นจวนตัวจะวิ่งหนีไปที่อื่นไม่ได้ จึงพาลูกวิ่งเข้าไปในวัดพระเชตวัน ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม อยู่ นางเอาลูกน้อยวางแทบพระบาทแล้วกราบทูลว่า “ข้าแด่พระองค์ผู้เจริญ ขอทรงโปรดเป็นที่พึ่งแก่ลูกชายของหม่อมฉัน เถิดพระเจ้าข้า”

พระพุทธองค์หยุดพฤติกรรมที่จองเวรของนางกุมาริกา และนางยักษ์ขินีด้วยการตรัสคำสอนว่า “เวรย่อมไม่ระงับด้วยเวร” แล้วทรงให้นางทั้งสองเห็นผิดชอบชั่วดี นางยักษ์ขินีรับศีล ๕ แล้วนางก็ร้องไห้กราบทูลพระพุทธองค์ว่านางไม่รู้จะไปทำมา หากินอย่างไรเพราะรักษาศีลเสียแล้ว นางกุมาริกาจึงรับอาสาจะพานางไปอยู่ด้วย นางได้รับอุปการะจากนางกุมาริกาหลาย ประการ นึกถึงอุปการะอยากจะตอบแทนบุญคุณ จึงเป็นผู้พยากรณ์บอกกล่าวเรื่อง ลมฟ้าอากาศ คือ บอกให้นางกุมาริกา ทำนาในที่ดอนในปีฝนมาก ทำนาในที่ลุ่มในเวลาฝนแล้ง นางกุมาริกาได้ปฏิบัติตามทำให้ฐานะร่ำรวยขึ้น

คนทั้งหลายเห็นนางกุมาริการ่ำรวยขึ้นก็มีความสงสัยจึงมาถามหาสาเหตุ นางจึงบอกว่า นางยักษ์ขินีเป็นผู้บอกกล่าวให้ ผู้คน จึงพากันไปหานางยักษ์ขินีขอให้พยากรณ์ให้ตนบ้าง คนทั้งหลายได้รับอุปการะจากนางยักษ์ขินีจนมีฐานะร่ำรวยไปตามๆ กัน ด้วยความสำนึกในบุญคุณ จึงพากันนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารการกินเครื่องใช้สังเวยเป็นอันมาก นางยักขินีจึงนำเอา สิ่งของเหล่านั้นมาทำเป็นสลากภัต โดยให้พระสงฆ์กระทำการจับตามเบอร์ด้วยหลักของอุปโลกนกรรม คือ ของที่ถวายมีทั้ง ของมีราคามาก ราคาน้อย พระสงฆ์องค์ใดได้ของมีค่าน้อยก็อย่าเสียใจ ให้ถือว่าเป็นวาสนาของตนมากน้อยเพียงใด

การถวายทานแบบจับสลากของนางยักษ์ขินีนี้ นับเป็นครั้งแรกแห่งประเพณีทำบุญสลากภัต หรือทานสลากในสมัยพุทธกาล และนิยมทำกันมาถึงปัจจุบันนี้ ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมบุญสลากภัต ณ วัดไทยแอล.เอ.โดยพร้อมเพรียงกัน โดยพิธีเริ่ม ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “ทำบุญวันออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหนะ” วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน (ตลาดวันอาทิตย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ มีความประสงค์ต้องการพ่อค้า แม่ค้า มาจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ติดต่อได้ที่ คุณแดง 714-767-5057) สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-ประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็ง ประจำปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าพระกฐิน ถวายผ้าป่าฯ ร่วมลอยกระทง บูชาโคมยี่เป็งสะเดาะเคราะห์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว


วัดสุทธาวาส จะจัดพิธีทำบุญวันออกพรรษา และ ตักบาตรเทโวโรหณะ แด่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาทั้งหมด 11 รูป หาทุนสร้างโรงทานอาหาร ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 นี้ จึงขอเชิญสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc http://www.suddhavasa.org/