ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 20 กันยายน 2557

ประชุมคณะกรรมการวัดไทยฯ เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาสเข้าร่วมประชุมพร้อมหน้า เป็นการประชุมเฉพาะกิจพิจารณาการเตรียมงานทอดผ้า พระกฐินพระราชทาน และงานลอยกระทงประจำปี ซึ่งกำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 ตุลาคม นี้ โดยปีนี้ สุธรรม เลิศวิชชุหัตถ์ แห่งสุธรรมอินคัมแท็กซ์ เป็นประธานจัดงาน และประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน นงลักษณ์ กวีวัจน์ นายกสมาคมพยาบาลไทยฯ เป็นประธานงานลอยกระทงและประกวดนางนพมาศ กิจจา-รัชดา คุณาธรรม เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีบริวารกฐิน

ในที่ประชุม สุธรรม เลิศวิชชุหัตถ์ กล่าวแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่คณะสงฆ์และกรรมการวัดไทยฯ คัดเลือก เป็นประธานจัดงาน และเป็นผู้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งขอบคุณกรรมการจัดงานทุกแผนกที่ทุ่มเทเตรียมความพร้อมของงานอย่างแข็งขัน ตนเองก็จะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับผลสัมฤทธิ์ที่พึงพอใจ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะเดียวกัน นงลักษณ์ กวีวัจน์ นายกสมาคมพยาบาลไทยฯ ในฐานะประธานลอย กระทงและประกวดนางนพมาศ แจ้งว่ามีสาวงามสนใจสอบถามรายละเอียดหลายรายแล้ว สปอนเซอร์และของที่ระลึกที่จะ มอบให้กับสาวงามก็เตรียมไว้พร้อมแล้ว ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครสาวงามทุกวัน กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่โทร. 818-284-5288 หากรับไม่ทันก็กรุณาฝากข้อความไว้ด้วย

สุดท้าย พระมหาทรงชัย ธวัชชโย เลขานุการวัดไทยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะมีการประชุมเพื่อประเมินผลการเตรียม ความพร้อมของงานเป็นครั้งสุดท้าย ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00 น. ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วม ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ นอกจากงานบุญเทศน์มหาชาติ พรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ ก่อน ประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ แล้วเสด็จออกผนวชแสวงหาโมกขธรรม จนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกาศสัจธรรมเป็นศาสดาเอกของโลก โดยแบ่งการเทศน์เป็นออกเป็น 13 กัณฑ์ เทศน์ทุกๆ วันอาทิตย์บ่าย 2 โมง ตลอดเทศกาลเข้าพรรษาแล้วนั้น บุญประเพณีอีกส่วนหนึ่งที่วัดไทยมีกำหนดจัดขึ้นเพื่อให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ คือ งานบุญ “สลากภัต” โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสลากภัตนี้จะจัดหามา เอง หรือมาบูชาที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ชุดละ 20 เหรียญ ก็สุดแต่สะดวก ติดต่อขอทราบรายละเอียดและแจ้งความจำนงได้ที่ วัดไทยฯ ทุกวัน โทร 818-780-4200 หรือที่ พระครูปลัดขวัญชัย พลธัมโม โทร 818-284-7398


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมทำบุญตักบาตรทิพย์ พระสงฆ์ 108 รูป 99 วัด ในงานบำเพ็ญบุญ “วันมหารำลึก” วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ประมาณ 150 รูปทั่วอเมริกา ฟังเทศน์ ฟังสวดมาติกา-บังสุกุล ทำบุญอุทิศแก่พระธรรมทูตที่มรณภาพในสหรัฐอเมริกา ถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อพระภิกษุอาพาธ 99 วัด ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญงานวันออกพรรษา-ตักบารเทโวโรหณะ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ฟังพระธรรมเทศนา ฟัง-ชม ดนตรีไทย ถวายผ้าป่าสามัคคี

และขอเชิญร่วมบุญงานทอดกฐินสามัคคี-ประเพณีลอยกระทง วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557