ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 4 สิงหาคม 2558

ปีนี้เทศกาลเข้าพรรษามาถึงช้ากว่าปีที่แล้ว อันเนื่องด้วยปีนี้มีเดือน 8 สองครั้งตามจันทรคติ วันเข้าพรรษาจึงเป็น ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม คือวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง (ปีที่แล้ววันเข้า พรรษาคือ วันที่ 12 กรกฎาคม) วัน วัดไทยฯ จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรยามเช้าเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยไปร่วมทำบุญตักบาตรตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมาช้านาน ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้งวัด

กิจกรรมของคณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. นำโดย ว่าที่ร้อยตรี อลัมพล สังฆเศรษฐี ครูใหญ่ พร้อม ด้วยเพื่อนๆ ครูอาสาฯ จัดขึ้นในสัปดาห์นี้ เป็นกิจกรรมอันเนื่องด้วยเทศกาลเข้า พรรษาทั้งนั้น โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม เป็นพิธีหล่อเทียนพรรษาสำหรับถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดไทยฯ ใช้จุดเพิ่มแสงสว่างช่วงทำวัตรสวดมนต์ เช้าเย็นตลอดพรรษา เป็นประเพณีนิยมกันมาแต่โบราณ จะส่งผล ให้เกิดมาเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจแสงสว่าง ของดวงเทียน โดยวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคมนี้ จะเป็นพิธี แห่เทียนพรรษาโดยนักเรียนทุกระดับชั้น ก่อนที่จะนำขึ้นถวายพระ สงฆ์บนอุโบสถศาลา พิธีแห่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา บ่าย 2 โมงเป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วมพิธีแห่เทียนโดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมอันเนื่องด้วยเทศกาลเข้าพรรษาอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งวัดไทยฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คือ การเทศน์มหาชาติ พรรณนา พระประวัติพระชาติสุดท้ายของพระบรมศาสดา ถือพระชาติเป็นพระเวสสันดรบริจาคทานอันยิ่งใหญ่ ก่อนที่จะประสูติเป็น เจ้าชายสิทธัตถะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ แล้วเสด็จออกผนวชแสวงหาโมกขธรรมจนได้ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสดา เอกในโลก โดยการเทศน์แบ่งการพรรณนาออกเป็นตอนๆ เรียกว่า กัณฑ์ มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ วัดไทยฯ จัดแสดงทุกๆ วันอาทิตย์ เวลาบ่าย 2 โมง โดยจะเริ่มเทศน์กัณฑ์แรก คือ กัณฑ์ ทศพร ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านที่สนใจไปร่วมฟังกันได้ตามวันและ เวลาดังกล่าว

กล่าวกันว่า ผู้ที่ได้ฟังเทศน์มหาชาติจบทั้ง 13 กัณฑ์ จะได้ไปเกิดบนสวรรค์หรือสุคติภูมิโดยส่วนเดียว ด้วยเหตุนี้ คณะครูอาสาภาคฤดูร้อน ปีการการศึกษา 2558 จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดย ว่าที่ร้อยตรี อลัมพล สังฆเศรษฐี ครูใหญ่ หรือหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยเพื่อนครูอาสาฯ จึงแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทานกัณฑ์ ประกอบด้วยพระคาถา 209 พระคาถา กำหนด เทศน์ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ โดยวันเสาร์ที่ 8 และวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม คณะครูจะได้จัดทีมงาน “มหาชาติทรงเครื่อง” เป็นลูกศิษย์ติดตามพระคุณเจ้าไปบิณฑบาตที่ไทยทาวน์ จึงขอเชิญพี่น้องไทยร่วมทำบุญตัก บาตร และร่วมเป็นเจ้าภาพตามศรัทธา ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม นี้ เริ่มเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป คณะครูอาสาภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ โดย ว่าที่ร้อยตรี อลัมพล สังฆเศรษฐี และเพื่อนๆ ครูอาสาร่วมใจกันจัดงาน “กีฬาสีสัมพันธ์วันครอบครัว” ครั้งที่ 26 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ให้นักเรียนรู้จักความสามัคคี เคารพกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกให้เป็นมีเจตคติที่ดี ร่วมอนุรักษ์กีฬาและการละเล่นของ ไทย ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านนำบุตรหลานไปร่วมแข่งขัน และนำอาหาร Pot Luck ไปร่วมกันรับประทานโดยพร้อม เพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญวันแม่แห่งชาติ “12 สิงหา มหาราชินี” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน พิธีถวายพระพร เจริญพระพุทธมนต์ ทำวัตรสวดมนต์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2558 ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันแม่ ฉลองพระสอบผ่านบาลี ปี 2558 และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างลิฟต์ขึ้น-ลง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495