ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 10 มกราคม 2557

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ปีการศึกษา 2557 ซึ่งทำการปิดเรียนภาคแรกไปแล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีกำหนด เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 มกราคม 2558 เป็นต้นไปขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานไปเข้าเรียน กันได้ โดยภาคเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. เป็นการเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ส่วนภาษาไทยเริ่มเวลา 12.00 น. เข้าแถวเคารพ ธงชาติอเมริกัน ธงชาติไทย และปฏิญาณตนแล้วขึ้นสู่อุโบสถศาลา ทำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ สวดสรภัญญะ สมาทานศีล นั่งสมาธิ และรับโอวาทจากพระสงฆ์แล้วลงมาสู่อาคารเรียนเพื่อเรียนภาษาไทยต่อไป

สำหรับผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเข้าเรียนใหม่ ต้องลงทะเบียนและจ่ายค่าธรรมเนียมตามปกติ พร้อมทั้งซื้อชุดนักเรียนที่ห้อง ธุรการของโรงเรียน ถ้ามาสมัครเรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์ก็สามารถเข้าเรียนได้เลย ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปเข้าเรียน หรือ สมัครเรียนได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ คณะครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 9 คน คอยต้อนรับท่านอยู่แล้ว

เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 หลวงพ่อใหญ่วัดไทยฯ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์จากพระราชา คณะชั้นราช ในราชทินนามว่า พระราชธรรมวิเทศ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลวิเทศ โดยคณะสงฆ์วัดไทยฯ ได้พร้อมใจกันจัดพิธีถวายการต้อนรับและมุทิตาสักการะแสดงกตเวทิตาธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 คณะพระธรรมทูตจากวัดต่างๆในเขตแอล.เอ. และใกล้เคียงและญาติโยมผู้ศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างมากมากแน่นอุโบสถศาลาวัดไทยฯดังที่ทราบกันแล้วนั้นคณะสงฆ์วัดไทยฯได้กำหนดจัดพิธีฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศถวายหลวงพ่อใหญ่ในเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งเป็น เดือนคล้ายวันเกิดของท่าน (หลวงพ่อใหญ่เกิดวันที่ 12 มิถุนายน) คือกำหนดงานระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2558

นอกเหนือจากจัดงานพิธีฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศชั้นเทพถวายหลวงพ่อใหญ่แล้วคณะสงฆ์วัดไทยฯได้แจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสามัญครั้งที่ 39 ในช่วงเดียวกัน โดยจะเป็นการสัมมนาทางวิชาการ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของธรรมทูตที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน คือ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เป็นการ สัมมนาเรื่อง “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการเรียนการสอนภาษาไทยในต่างประเทศ” ซึ่งวัดต่างๆ ส่วนใหญ่ในอเมริกาได้ทำ หน้าที่นี้อยู่แล้ว โดยจัดร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งมีโครงการจัดส่งคณะครูอาสาสมัครทั้งภาคฤดูร้อน และภาคปกติ (วันเสาร์- อาทิตย์) มาดำเนินการสอนอยู่แล้ว

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เป็นการสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรศาสนาต่างๆ เน้นองค์กรพุทธศาสนานานาชาติที่ ปฏิสัมพันธ์กับองค์กรศาสนาอื่นๆ เพื่อให้เกิดสันติภาพยั่งยืนแก่โลก โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย แห่งคณะสงฆ์ไทยเป็นแกนกลางในการสัมมนา ส่วนที่วันที่ 12-13 เป็นการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสามัญ ครั้งที่ 39 โดยจะมีพระธรรมทูตโซนยุโรป เอเชีย และอเมริกาเข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ไม่ต่ำกว่า 400 รูป และวันสุดท้าย คือ วัน อาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 เป็นงานพิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศถวายหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ ของเรา ขอเชิญญาติโยมผู้ศรัทธาเข้าร่วมพิธีและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระสงฆ์ธรรมทูต เป็นเจ้าภาพของที่ระลึก ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยทั่วกัน