ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 29 มิถุนายน 2556

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญกุศล รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโรงทาน จองอุปกรณ์รัตนอุโบสถศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายผ้าอาบน้ำฝน และหล่อเทียนพรรษา เนื่องในงานทำบุญ “วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา” และขออนุโมทนาขอบคุณคุณเขมชาติ คุณมณฑาทิพย์ ชำนาญรบ ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าสามัคคี เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้ และสาธุชนทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในบุญทุกคน


เป็นสัปดาห์ที่ 3 แล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรม โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็น โครงการร่วมกันระหว่างวัดไทยฯ และโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษานี้คณะครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเมืองไทย จำนวน 12 ท่าน ผ่านการคัดสรรจาก โครงการฯ มี อ.อรชา พันธุบรรยงก์ เป็นหัวหน้าคณะ หรือครูใหญ่ เดินทางมาเปิดการเรียนการสอน อบรมบ่มเพาะลูกหลาน ไทยในแอล.เอ.อย่างทุ่มเทเสียสละ แม้จะมีผู้ปกครองนำบุตรหลานไปสมัครเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงสัปดาห์นี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 132 คน แล้ว การเรียนการสอนก็ยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้น

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องในวันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน) กวีเอกของโลกตามการรับรองของยูเนสโก และเป็นกวีเอกของไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทยเรา คณะครูอาสาภาคฤดูร้อนโดย อ.อรชา พันธุบรรยงก์ และน้องๆ จึงร่วมใจกันจัดสัปดาห์ทางวิชาการเนื่องจากผลงานของท่านสุนทรภู่ ให้นักเรียนระดับชั้นต่างๆ ได้มีส่วนร่วม เช่น ระบายสีตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี คัดลายมือบทกวีที่ซาบซึ้งตรึงใจ ร่วมทั้งให้อ่านบทกลอนสอนใจต่างๆ พร้อม ทั้งมอบรางวัลนนักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจด้วย โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อเช้าวันพุธที่ 26 มิถุนายน ณ อุโบถศาลาวัดไทยฯ ท่านพระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบ

กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนนั้น นอกเหนือจากการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแล้ว เรื่องราวที่ต้อง ดำเนินควบคู่กันไป คือ การเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารว่างให้เด็กๆ ซึ่งปัจจุบันมี 132 คนแล้ว แม้ทางโรงเรียนจะเรียก เก็บค่าธรรมจากผู้ปกครองเป็นจำนวน 300 เหรียญ ต่อ 9 สัปดาห์ (2 เดือน 1 สัปดาห์) ก็ไม่เพียงพอ จึงต้องอาศัยศรัทธา ของผู้ที่เห็นประโยชน์ในการให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทย เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีศักยภาพในวันข้างหน้าด้วย ขออนุโมทนาขอบพระคุณหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ บริจาคเป็นค่าอาหารกลางวัน 200 เหรียญ หลวงตา ท่านพระครูเกษมศาสนวิเทศ 1,200 เหรียญ พระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ 200 เหรียญ พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ 200 เหรียญ ชมรมผู้ปกครอง 200 เหรียญ คุณพรทิพย์ พุ่มไม้ 100 เหรียญ คุณจำนงค์ นิ่มตระกูล 200 เหรียญ คุณพลยุทธ หงษ์สูง 100 เหรียญ AAPAK Automotive Air 100 เหรียญ คุณบันลือ สอนบาลี 200 เหรียญ และ คุณพัชรินทร์ ยืนยงสกุล 100 เหรียญ ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้