ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 9 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีไหว้ครูประจำปีและงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส โดยคณะครูอาสาร่วมใจกันจัดขึ้นเมื่อ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และได้ตระหนักถึง

ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู มีจิตสำนึกผูกพันในความเป็นไทย เกิดความภาคภูมิใจมีความมั่นใจและพากเพียรยิ่งขึ้น ตลอดจนจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์นั้น แม้ฟ้าฝนไม่เป็นใจโปรยปรายลงมาอย่างหนักทั้งสองวัน แต่ผู้ปกครองกลับไม่ไยดีกับฟ้าฝนให้ความสำคัญกับพิธีไหว้ครูมากกว่า พาลูกหลานเข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น โดยพิธีใน วันเสาร์ ครูแต๋ว สุวัฒนา ปิ่นวัฒนะ ครูอาวุโสซึ่งอยู่คู่กับโรงเรียนมาแต่เริ่มเปิดเรียนเมื่อปี 1974 หลังจากสร้างวัดได้ เพียง 2 ปี ให้เกียรติเป็นประธาน ส่วนวันอาทิตย์ ร้อยโทหญิงกรรภิรมย์ วิชาธร ผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้เกียรติเป็นประธาน หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งสองวัน

นอกเหนือจากพิธีไหว้ครู ซึ่งเด็กๆ ลูกหลานไทยเดินเข่าเรียงแถวเข้ามอบพานดอกไม้แด่คุณครูอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย กราบขอพรจากคุณครูอย่างน่ารักแล้ว กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นคือคัดเลือกผู้ปกครองและนักเรียนดี เด่นประจำปี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของสายสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เป็นรากฐานทางจิตวิญญาณของชาวไทยในต่างแดน หล่อหลอมให้มีความรักชาติบ้านเมือง เข้าถึงพระพุทธศาสนา ภาคภูมิใจและจงรักภักดีในสถาบัน พระมหากษัตริย์ และ ซาบซึ้งในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามของไทยเรา ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้อนุรักษ์และสืบสานกันต่อๆ มาจนปัจจุบัน โดยคณะครูอาสาได้พิจารณาคัดเลือกผู้ปกครองทุกระดับชั้นเข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณตามที่คณะครูอาสาได้เห็น เหมาะสม

โดยรายนามผู้ปกครองวันเสาร์มีดังต่อไปนี้ ชั้นอนุบาล คือ คุณเจนจิรา เมฆรุ่งจรัส ชั้น ป.1 : คุณจุฑามาศ เลิศฐิติตระกูล ป.2 : คุณธนพร เตชวุฒิวัฒน์ ป.3 : คุณนิกม์ หิรัญบูรณะ ป. 4 : คุณดวงกมล หาญวุฒินานนท์ ป.5-6 : คุณจันทร์จิรา อนันต์ บัณฑิตกุล มัธยม : คุณอาจินต์ จิราจินต์ สำหรับผู้ปกครองนาฏศิลป์ ผู้ได้รับคัดเลือก คือ คุณนพดล พุ่มพวง แผนก ดนตรีไทย (เครื่องสาย) คือ คุณฐิติพร สุขชัยศรี และดนตรีไทย (ปี่พาทย์) ได้แก่ คุณกษิรา อักษรโลหะกุล ส่วนวันอาทิตย์ ชั้นอนุบาล ได้แก่ คุณธีรวรรณ เดชสถาพรกิติ ป.1 : คุณชนิกา กลกาญจ์กิจ ป.2 : คุณนฤมล มัตสุมูรา ป.3 : คุณทับทิม แสงลิ้มสุวรรณ ป.4 : คุณวิริยะ แสงลิ้มสุวรรณ ป.5-6 : คุณบุญรักษ์ นิ่มนวล มัธยม : ดร.ธนพร แทมมี่ ชิฟเลท นาฏศิลป์ : คุณเอมี่ มงคล พิทักษ์สุข ดนตรีไทย (เครื่องสาย) : คุณกฤษกร สมานุกร และดนตรีไทย (ปี่พาทย์) : คุณจันท์ธิดา โสวัฒนางกูร ขอแสดง ความยินดีมา ณ โอกาสนี้

สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากคุณครูอาสาได้รับวุฒิบัตรในฐานะนักเรียนดีเด่นประจำปี สำหรับนักเรียนวันเสาร์ มีรายนามดังต่อไปนี้ อนุบาล : น้องอเล็กซ่า ศิลประสิทธิ์ ป.1 : น้องชญาดา พุ่มเจริญ ป.2 : น้องปุญชรัสมิ์ นิลตะสุวรรณ์

ป.3 : น้องเทย่า สไนเดอร์ ป.4 : น้องเบญญาภา สุขสงวน ป.5-6 : น้องชาลิสา จิราจินต์ มัธยม : น้องวาณิจภ์ษาธ์ เฮงธนไพบูลย์ นาฏศิลป์ : น้องธัญณิชา เดชสถาพรกิติ น้องมาณิการ์ แซ่โง้ว น้องเจสสิก้า ชญานี ชิฟเลท ดนตรีไทย (เครื่องสาย) : น้องฐิรญา สุวรรณศิริศิลป์ น้องณิชาลี จิราจินต์ น้องจักรพงษ์ สุขสงวน ดนตรีไทย (ปี่พาทย์) : น้องเอวิกา ซิงค์ และน้องวรกานต์ ริ้วทวี ส่วนวันอาทิตย์มีรายนามดังนี้ ชั้นอนุบาล : น้องสเตฟานี รินทร์รญา ฮอลลี ป.1 : น้องศิริอร เซญ่า กลกาญจ์กิจ ป.2 : น้องไลล่า มัตสุมูรา ป.3 : น้องณภัทร แสงลิ้มสุวรรณ ป.4 : น้องอมิตา พุ่มพวง ป.5-6 : น้องเอเด็น โภควัฒน์ ชั้นมัธยม : น้องสิริรัตน์ จองบุญวัฒนา แผนกนาฏศิลป์ : น้องแฮนน่า แสงแข น้องจัสมิน เชยโสภณ และน้องภัทร มงคลพิทักษ์สุข ส่วนดนตรีไทย (เครื่องสาย) คือ น้องภรภัทร กลกาญจ์กิจ น้องเดน่า แสงแข น้องธิดารัตน์ สมานุกร สำหรับ แผนกดนตรีไทย (ปี่พาทย์) : น้องจีโน่ บุญรัตนไพจิตร น้องกฤติธี โสวัฒนางกูร น้องอภิวัฒน์ ส่งไพศาล และน้องแอนดรู โชโต ขอให้เป็นเด็กดีขยันหมั่นเพียรและเป็นที่รักของพ่อแม่ตลอดไป

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส โดยคณะครูอาสาขอขอบคุณ คุณวิลลี่ วัฒนวงศ์คีรี คุณกิตติคุณ ภูมิรัตน์ คุณพอล เชิดธรรม และ คุณจันทร์จิรา กวยทะวิมล ที่ร่วมกันจัดหาและบริจาคของขวัญให้กับเด็กๆ ของเรา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นจำนวน 100 กว่าชิ้น เด็กๆ สนุก สนานกันมากร่วมกิจกรรมเล่นเกมที่คณะครูอาสาจัดขึ้น และรับของรางวัลด้วยความดีใจยิ่ง ขออนุโมทนาบุญและขอบคุณที่ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา


ขอเชิญสาธุชน ร่วมบำเพ็ญบุญ “วันมาฆบูชา” วันสุทธาวาส แคลิฟอร์เนีย ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019 งานเริ่มเวลา 0.900-14.30 น. โดยมีคุณแอนนา ชินน์ คุณซูซี่ สตีเวนสัน เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน