ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 21 มีนาคม 2563

อันเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกสร้างความตื่นระวังโดยทั่วไป คณะสงฆ์วัดไทยฯ คณะ กรรมการอำนวยการฝ่ายสหรัฐอเมริกา และคณะกรรมการบริหารวัด ต่างตระหนักชัดในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ประชุมปรึกษาหารือในแต่ละฝ่าย เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 มีความเห็นพ้องต้องกันสรุปเป็นมติที่ประชุมโดยให้ออกประกาศดังต่อไปนี้

ประกาศวัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

เรื่อง การดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

โดยมติของคณะสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารวัดไทยลอสแองเจลิส เห็นสมควรดำเนินมาตร การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อนุวัตรตามประกาศของฝ่ายบ้านเมืองดังต่อไปนี้

1.ให้เลื่อนการจัดงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ซึ่งกำหนดวันที่ 11-12 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หรือจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสกลับคืนสู่ปกติ

2.ให้ดำเนินการงดบริการตลาดอาหารวัดไทยฯ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 21-22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ถือเป็นการปรับปรุงกิจการตลาดอาหารด้วย โดยจะเปิดบริการครั้งต่อไปในสัปดาห์ที่ 16-17 พฤษภาคม 2563

3.ให้ดำเนินการปิดการเรียนการสอน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคปกติ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 21-22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และเปิดเรียนครั้งต่อไปในสัปดาห์ที่ 18-19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

4.ให้งดการเรียนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประการใด ทางวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป ขออนุโมทนาต่อญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่แสดงความห่วงใยต่อความเป็นไปของวัดไทยฯ ตลอดมา

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พุทธศักราช 2563

พระวิเทศกิตติคุณ

เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายสงฆ์

วัดไทยลอสแองเจลิส


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย งดการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่กำหนดให้ไว้ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com