ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 21 กรกฎาคม 2555

เป็นสัปดาห์ที่ 5 แล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ โดยที่ช่วงนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษา (วันที่ 3 สิงหาคม) กิจกรรมต่างๆ จึงเอื้อต่อเทศกาลดังกล่าว โดยเฉพาะพิธีการหล่อเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พิธีหล่อเทียนจัดเป็นพระราชกุศลและเป็นงานบุญทั่วไปของชาวบ้านอีกด้วยโดยกำหนดจัดงานราชพิธีหล่อเทียนขึ้นในเดือน 8 ของทุกปีก่อนเข้าพรรษาสมัยนั้นการหล่อเทียนใช้หล่อด้วยขี้ผึ้งทั้งสิ้นในปีหนึ่งๆจะใช้ขี้ผึ้งเป็นจำนวนมากทั้งนี้เนื่องจากบรรดาวัดต่างๆที่เป็นวัดหลวงทุกวัดจะได้รับพระราชทานเทียนพรรษาวัดละ 1 เล่มหรือมากกว่านั้นทุกๆวัดจำนวนเทียนที่หล่อจึงมีมากขึ้น

วัดไทยลอสแองเจลิส โดยคณะครูอาสาภาคฤดูร้อนซึ่งมี ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ เป็นหัวหน้าคณะร่วมใจกันจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 เริ่มเวลา 09.00 น. หลังจากนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอเมริกัน ธงชาติไทย และกล่าวคำปฏิญาณเรียบร้อยแล้ว โดยมี "หลวงพ่อใหญ่" ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดไทยฯ เมตตาเป็นประธานในพิธีหล่อ จึงขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนและพี่น้องไทยทุกท่าน ร่วมพิธีหล่อเทียนและบริจาคจตุปัจจัย ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยพร้อมเพรียงกัน

และในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 คณะครูอาสาฯ ร่วมใจกันจัดงาน "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ครั้งที่ 12 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทย และพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปโดยกิจกรรมในงานเริ่มแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมงานชมการ แสดงชุดน่ารักๆ ของเด็กๆ ลูกหลานไทย ซึ่งคณะครูอาสาของเราเฝ้าฝึกฝนและฝึกซ้อมเข้มทุกวัน

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 หลังจากพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแล้ววัดไทยฯ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร ร่วมน้อมเกล้าถวายพระพรในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครับ 5 รอบ โดยพิธีดังกล่าวเริ่มเวลา 10.00 น. โดยประมาณ นอกจากนั้นแล้วสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดบริการ "นิติกรณ์สัญจร" รับปรึกษาปัญหากฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐฯ ตลอดจนบริการตรวจสุขภาพฟรีครบวงจร เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วย จึงขอเชิญพี่น้องชาวไทยไปร่วมพิธีถวายพระพร โดยพร้อมเพรียงกัน