ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 15 กันยายน 2561

การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคปกติวันเสาร์-อาทิตย์ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส เป็น การต่อยอดจากภาคฤดูร้อน ซึ่งโรงเรียนวัดไทยฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน ถึง 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สอน โดยคณะครูอาสาจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 12 ท่าน มีอาจารย์ ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล เป็นครูใหญ่ แม้จะเดินทางกลับเมืองไทยคืนสู่ความอบอุ่นของครอบครัวเป็นที่เรียบ ร้อยแล้ว ทิ้งผลงานให้น้องๆ ครูอาสาประจำการ 1 ปี ชุดใหม่ไฟแรงได้สืบสานต่อยอดกันต่อไป โดยวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่าน มาเป็นการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4 แล้ว ผู้ปกครองให้ความสนใจส่งบุตรหลานสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าชื่นใจ จำนวนทั้งวันเสาร์-อาทิตย์รวมกัน 220 คน แบ่งเป็นวันเสาร์ 115 คน และวันอาทิตย์ 105 คน โดยเฉพาะอนุบาลวัน อาทิตย์มีจำนวนมากถึง 26 คน ทางโรงเรียนต้องใช้ครูอาสา 3 คน ช่วยกัน “จับปูใส่กระด้ง” จึงเอาอยู่สู้กับความ “น่ารัก” ของหนูๆ อย่างเป็นสุข และทางโรงเรียนยังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกๆ วันเสาร์และอาทิตย์ ขอเชิญผู้ปกครองไปสมัคร กันได้ รับนักเรียนอายุ 4 ขวบขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 150 เหรียญตลอดปี

ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี คณะสงฆ์วัดไทยฯ ปฏิบัติศาสนกิจนอกเหนือจากการทำวัตรสวดมนต์ 2 เวลา คือเช้า-เย็น แล้วเพิ่มเวลาเช้ามืดและเวลา 2 ทุ่ม รวมเป็น 4 เวลาแล้ว ทางวัดยังได้จัดกิจกรรมประเพณีเทศน์มหาชาติทุกๆ วันอาทิตย์ เวลาบ่าย 2 โมงตลอดพรรษาอีกด้วย การเทศน์มหาชาติ เป็นการพรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ แล้วเสด็จออกผนวชแสวงหาโมกขธรรม จนได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นศาสดาเอกของโลก โดยเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่ พระอรรถกถาจารย์แบ่ง การเทศน์ออกเป็น 13 กัณฑ์

โดยเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นการเทศน์กัณฑ์ “มหาพน” แปลว่าป่าใหญ่ พรรณนาถึงตอนที่เฒ่าชูชกหลอกล่อ อจุตฤาษีให้บอกทางไปสู่อาศรมของพระเวสสันดร เพื่อที่จะไปขอสองกุมาร คือ ชาลี และ กัณหา ตามคำขู่บังคับของ นางอมิตตดาต่อไป กัณฑ์นี้ประกอบด้วยพระคาถา 80 คาถา มีเพลงประจำกัณฑ์ คือ เชิดกล้อง ท่านพระครูวิเทศชัยคุณ (ท่านขวัญชัย) เป็นองค์แสดง สำหรับวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน จะเป็นการเทศน์ในกัณฑ์ “กุมาร” ประกอบด้วยพระ คาถา 101 คาถา มีเพลงประจำกัณฑ์ คือ โอดเชิดฉิ่ง พรรณนาถึงความฉลาดหลักแหลมในเชิงจิตวิทยาของเฒ่าชูชก สามารถเจรจาให้พระเวสสันดรทรงพระราชทานพระราชโอรส คือ ชาลี และพระราชธิดา คือ กัณหา ให้เป็นไปตาม ความต้องการของตน โดยพระคุณเจ้าองค์แสดงจะมี “แหล่” ประจำกัณฑ์ให้ได้ฟังกันเพลินๆ ด้วย ขอเชิญญาติโยม ผู้ศรัทธาไปฟังกันโดยเริ่มเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป


วัดสุทธาวาส แคลิฟอร์เนีย ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญวันสารทไทย ประเพณีสารทไทย มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีความเชื่อว่า ญาติที่ล่วงลับไปแล้วยังรอส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติที่มีชีวิต และเมื่อญาติทำบุญอุทิศหา จะมีอัตภาพที่ดีขึ้น โดยมีคุณจงภักดิ์ คุณวนิดา มลาสาร เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 เวลา 10.00 am – 2.30 pm


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “งานบุญสลากภัต-บุญข้าวสาก-ตานก๋วยสลาก-ประเพณีชิงเปรต” ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคีถวายสลักภัต บังสุกุลอุทิศ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com