ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 3 มีนาคม 2561

เดือน 3 นับตามจันทรคติของไทยแต่โบราณ ถือเป็นเดือนที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยถือเอาวันเพ็ญกลาง เดือน ๓ เป็นวันทำบุญพิเศษ เรียกว่า “วันมาฆบูชา” คือวันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศ “หัวใจ” ของพระพุทธศาสนา ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร นครราชคฤห์ ด้วยความพร้อมสำคัญ ๔ ประการ คือ วันนั้นเป็นวันเพ็ญดวงจันทร์เสวยมาฆ ฤกษ์ (ดวงจันทร์เดินมาถึงดาวฤกษ์ชื่อ มฆะ ส่วนในปีที่มี อธิกมาส จะตรงกับ วันเพ็ญเดือน ๔) มีพระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และพระสงฆ์ที่มาประชุมกัน ในวันนั้น ล้วนเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ ด้วยพระองค์เอง ซึ่งเรียกการบวชแบบนี้ว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา ข้อสุดท้าย คือ พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 ทั้งสิ้น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต”

สำหรับปีนี้ซึ่งเป็นปีที่มีอธิมาศ (ปีที่มีเดือน 8 สองหน) วันมาฆบูชา ถ้านับตามจันทรคติก็ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 คือวันที่ 1 มีนาคม 2561 แต่วัดไทยฯ ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เขตรัฐตะวันตก-ใต้ โดยท่านเจ้าคุณพระ วิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 3 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และพระสงฆ์ธรรมทูตพร้อมใจกัน จัดงานพิธี “มาฆบูชารำลึก” ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 โดยจะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

พระธรรมทูตเขตรัฐภาคตะวันตก-ใต้ ประมาณ 50 รูป พร้อมกัน ณ วัดไทยลอสแองเจลิส พระราชธรรมวิเทศ รองประธานสมัชชาสสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 1 ประธานในพิธี นำพระธรรมทูตรับบิณฑบาตผ้าป่า จากญาติโยมรอบๆ อุโบสถศาลา เริ่มขบวนแห่ต้นผ้าป่า จากบริเวณหน้ากุฏิ 1 ไปเวียนรอบอุโบสถศาลาวัดไทย แล้วเข้าสู่อุโบสถ ศาลาวัดไทยฯ ประธานในพิธี (พระราชธรรมวิเทศ) แสดงสัมโมทนียกถาเปิดงาน และนำกล่าวถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระคุณ เนื่องในวันมาฆบูชา พิธีปฏิญญาตนเป็นพุทธมามกะ พิธีสวดสรภัญญะ น้อมถวายเป็น พุทธบูชา การแสดงทางวัฒนธรรมชุมชนชาววัดต่างๆ มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พิธีถวายผ้าป่าเพิ่มทุน สนับสนุนการศึกษาบาลี ญาติโยมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระธรรมทูตตามกำลังศรัทธา ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก แล้วถวายภัตตาหารเพล เป็นเสร็จพิธี

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งปัจจัยจากการใส่บาตรทั้งหมดคณะสงฆ์จะนำเข้า เป็นทุนในการสนับสนุนพระธรรมทูตศึกษาภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาที่จารึกพระไตรปิฎกรวบรวมหลักคำสอน ของพระพุทธองค์ทั้ง 84,000 พระธรรมขันท์ ซึ่งการทำบุญตักบาตรในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคมนี้ นอกจากจะ ได้ชื่อว่าสืบอายุพระพุทธศาสนานแล้ว ก็ถือได้ว่าได้สนับสนุนพระธรรมทูตมีกำลังใจที่จะประกาศพระศาสนา ฉลองศรัทธาของญาติโยมอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอีกด้วย จึงขอเชิญญาติโดยพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมบุญพิธีน้อม รำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ และพระวิสุทธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขอแสดงความอาลัยและเสียใจต่อครอบครัว "พลอยเพชร" ของคุณแม่เกยูร พลอยเพชร และลูกๆ ที่ต้องสูญเสีย คุณพ่อสมพงษ์ พลอยเพชร ไปอย่างไม่วันหวน กลับเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เจ้าภาพกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ธ ฮอลลีวูด รหัสไปรษณีย์ 91605 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 โดยวันแรก คือ วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม เวลา 18.00 น. เป็นพิธีรดน้ำศพจนถึงเวลา 19.30 น. เป็นพิธีสวดพระอภิธรรม และพิธีอื่นๆ ตามลำดับจนเสร็จพิธีเวลา 20.30 น. โดยประมาณ วัดไทยฯ เป็นเจ้าภาพคืนแรก

คุณพ่อสมพงษ์ พลอยเพชร เป็นชาวจังหวัดสุโขทัย เกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน 1936 แต่งงานกับคุณแม่เกยูรที่เมืองไทย มีบุตรสาว 2 คน เดินทางมาอเมริกาเมื่อปี 1969 ติดตามคุณแม่เกยูรผู้ภรรยาซึ่งเดินทางล่วงหน้ามาก่อนเมื่อปี 1968 ร่วมกันสร้างฐานะสร้างครอบครัวจนเข้มแข็ง ด้วยความเป็นผู้มีอัธยาศรัยมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จึงเป็นที่รู้จักและมีเพื่อน สนิทมิตรสหายมากมาย คุณพ่อสมพงษ์จากครอบครัวที่รักไปเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ รวมอายุได้ 82 ปี ขอเชิญท่านที่ เคารพนับถือและเพื่อนๆ ไปร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานวันกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก น้อมถวายแด่พระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร-หลวงพ่อวิเวกานันทะ วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี งานประเพณีวันสงกรานต์-สืบสานวัฒนธรรมไทย วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เลื่อนขึ้นมาจัดวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญสมโภชวัดครบ 21 ปี ทำบุญตักบาตร และถวายผ้าป่าทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมี Mr. Nicholas คุณสุมานี Lissaman เป็นประธานทอดผ้าป่าทุนสร้างโรงทาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc เว็ปไซต์ www.suddhavasa.org