ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 11 พฤษภาคม 2556

ประชุมคณะสงฆ์ กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหารวัดไทยฯ ประจำเดือน เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา คณะกรรม การทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมกันพร้อมหน้า เป็นการประชุมเพื่อประเมินผลการจัดงานเทศกาลสงกรานต์เมื่อวันที่ 13-14 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย พี่น้องไทยให้ความสนใจไปร่วมงาน ซื้ออาหาร สินค้าพื้นเมือง ทำบุญทอดผ้าป่า ถวายสังฆทาน และบังสุกุลอัฐิ รูป และรายชื่อของบรรพบุรุษตลอดวัน เป็นงานบุญประเพณีที่ เปี่ยมด้วยคุณค่าและความหมาย จนสามารถรวบรวมรายรับได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 121,466.00 เหรียญ ขออนุโมทนา ขอบคุณพี่น้องไทยที่สนับสนุนกิจกรรมของวัดไทยฯ ด้วยดีตลอดมา

ในส่วนของที่ดินปั๊มน้ำมันมุมถนนรอสโกตัดกับโคลด์วอเตอร์ คุณสุรพล เมฆพงษ์สาทร กรรมการอำนวยการฝ่ายบริหาร ได้แจ้งที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการขุดถังน้ำมันขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ชำระเงินงวดที่ 2 ที่ยังติดค้างอยู่เป็นจำนวน 250,000.00 เหรียญ เรียบร้อยแล้ว เหลือเงินที่ยังต้องชำระอีก 1,000,000.00 เหรียญ โดยต้องชำระให้เสร็จสิ้นภาย ในเวลา 4 ปี จึงขอเชิญชวนพี่น้องไทยร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินตามกำลังศรัทธา หรือจะเป็นเจ้าภาพสแควร์ฟีตละ 50 เหรียญ ก็สุดแต่สะดวก ติดต่อขอเป็นเจ้าภาพได้ที่พระเจ้าหน้าบนอุโบสถศาลาวัดไทยฯ ทุกวัน

ในส่วนของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ช่วงนี้เป็นระยะสุดท้ายของการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2555-56 แล้ว คณะครูอาสาท้องถิ่นและน้องๆ ครูปีจากครุศาสตร์ จุฬาฯ จึงร่วมใจกันจัด "โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย" ขึ้นมาระหว่างวันที่ 4-25 พฤษภาคม เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนและเร้าให้เด็กๆ สนใจและมีกำลังใจในการเรียนภาษาไทยยิ่งขึ้น โดยทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์ หลังจากสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล และนั่งสมาธิแล้ว เป็นการแข่งขัน "หนูน้อย ยอดนักอ่าน" โดยมีนักเรียนสมัครใจขึ้นมาอ่านข้อความที่ครูกำหนดไว้ท่ามกลางความสนใจของเพื่อนๆ ร่วมชั้น

สำหรับเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันการอ่านของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 ชั้นประถมปีที่ 4 สำหรับวัน เสาร์ และชั้นประถมปีที่ 2 สำหรับวันอาทิตย์ ผลปรากฏว่า เด็กหญิงชฎาธร คงเมือง นักเรียนชั้น ป.4 ชนะเลิศได้รางวัลที่ 1 ไปครอง โดยมี เด็กชายบิล ปฏิคมานันท์ และ เด็กหญิงญารณี แซ่โง้ว ได้รางวัลรองชนะเลิศ ได้ทุนการศึกษาและของที่ ระลึกไปชื่นชมตามลำดับ ในส่วนของวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการแข่งขันการอ่านของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 นั้น เด็กชายอาร์รอน เพชร ชนะเลิศได้รับรางวัลที่ 1 เป็นทุนการศึกษาและของที่ระลึก โดยมี เด็กชายปริตต์ กตเวทิน และ เด็กหญิงมานิการ์ แซ่โง้ว ได้รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

สำหรับการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นโครงการ่วมกันระหว่างโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ และ โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีนี้เป็นปีที่ 30 แล้ว คณะครูอาสาจากสถาบับการศึกษาสำคัญๆ ได้รับการคัดเลือกจากโครงการฯ จำนวน 12 ท่าน มี อาจารย์อรชา พันธุบรรยงก์ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้า (ครูใหญ่) กำหนดเดินทางถึงวัดไทยฯ วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ลงมือสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน เป็นต้นไป ขณะนี้ทางโรงเรียนวัดไทยฯ เปิดรับสมัครนักเรียนแล้ว กรุณาติดต่อ รับเอกสารใบสมัครได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียนทุกวัน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 818-780-4200 ต่อ 50 หรือที่ 818-445-6366


วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขอเชิญร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม บวชชี-พราหมณ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมบุญกุศลสมโภชวัดครบ 17 ปี และเปิดป้าย “วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA” ในวันอาทิตย์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป มีโรงทานอาหารฟรี ดนตรีตลอดวัน ติดต่อเป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรม และโรงทานได้ที่ 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com www.watchinohills.org