ข่าวจากวัด



ข่าวจากวัด 25 กันยายน 2564

เทศกาลเข้าพรรษา คือ พุทธานุญาตให้พระสงฆ์สาวกอธิษฐานจิตอยู่จำพรรษา ณ วัดใดวัดหนึ่งโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งปี พ.ศ. 2564 นี้ วันเข้าพรรษาเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา โดยสิ้นสุดการจำพรรษาในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 หลังจากวันนี้เป็นเวลา 1 เดือน ก็จะเป็นเทศกาลทอดกฐินเป็นพุทธานุญาตเช่นเดียวกับเทศกาลเข้าพรรษา โดยแต่ละวัดหรือแต่ละพื้นที่จะสามารถทอดผ้ากฐินได้ครั้งเดียวเท่านั้น ครั้งพุทธกาลพระสงฆ์สาวกจัดการกันเอง ต่อๆ มาทรงอนุญาตให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้มีส่วนร่วม คือ ร่วมเป็นเจ้าภาพนำผ้ากฐินซึ่งก็คือผ้าไตรจีวร ไปถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาครบ 3 เดือน ณ วัดนั้นๆ ตามที่ได้แจ้งความจำนงไว้ สำหรับวัดไทยฯ พรรษานี้ ผู้เป็นเจ้าภาพ หรือประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน คือ คุณสุนีย์ หอสุวรรณ และลูกชาย คุณธนวัฒน์ หอสุวรรณ กำหนดทอดวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลาบ่าย 2 โมงเป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

เทศน์มหาชาติ หรือพระเวสสันดรชาดก การพรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อน ประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ รัชทายาทแห่งนครกบิลพัสดุ์ ชมพูทวีป แล้วเสด็จออกผนวชแสวงหาโมกขธรรมจนได้ตรัสรู้ เป็นศาสดาเอกในโลก ซึ่งวัดไทยฯ จัดแสดงทุกๆ วันอาทิตย์เวลาบ่าย 2 โมงเป็นต้นไป ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยเมื่อ วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 9 คือ กัณฑ์มัทรี พรรณนาถึงพระนางมัทรีเสด็จกลับจากหาผลไม้ในป่า ระหว่าง ทางกลับอาศรม เทวดาก็จำแลงเป็นสัตว์ร้ายขวางอยู่เพื่อถ่วงเวลา เมื่อกลับถึงอาศรมไม่เห็นสองกุมารจึงตามหาตลอดคืน จนสลบไป ครั้นฟื้นแล้วพระเวสสันดรจึงตรัสบอกความจริง พระนางมัทรีจึงทรงอนุโมทนา ท่านพระครูใบฎีการสันติภาพ สันติกโร เป็นองค์แสดง คุณไอด้า ยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานสภาสตรีไทยฯ คุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ ประธานไทยนิวเยียร์ และคณะอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ รวบรวมปัจจัยกัณฑ์เทศน์สำหรับบำรุงศาสนาสถาน ของวัดได้เป็นจำนวน 6,399.00 เหรียญสหรัฐ สาธุ ขออำนาจบุญบารมีโปรดคุ้มครองให้ประสบแต่ความสุข เจริญรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่การ และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 จะเป็นการเทศน์ในกัณฑ์ที่ 10 คือ กัณฑ์สักกบรรพ ประกอบด้วยพระคาถา 43 พระคาถา กล่าวถึงพระอินทร์เมื่อทรงทราบถึงบุตรทานนี้ เกรงว่าจะมีผู้อื่นมาขอพระนางมัทรีอีก จึงแปลงองค์เป็นพราหมณ์มาทูลขอเสียก่อน เมื่อพระเวสสันดรประทานให้ พระอินทร์ทรงอนุโมทนาแล้วถวายพระนางคืนพระเวสสันดร จากนั้นจึงแสดงองค์ให้ปรากฏและให้พรพระเวสสันดร 8 ประการ พระครูวชิรชยาทร (ท่านลือ) เป็นองค์แสดง มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา โดย คุณสมชาย ไทยทัน และคณะ พร้อมทั้งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ เริ่มเวลาบ่าย 2 โมงเป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านไปร่วมฟังเทศน์มหาชาติกัณสักกบรรพโดยพร้อมเพรียงกัน ข้อคิดที่จะได้จากการฟังเทศน์กัณฑ์นี้ คือ การทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นก็เป็นความดีอยู่วันยังค่ำ ดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์หรือในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเอง


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันออกพรรษา วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายมหาสังฆทาน ร่วมทำบุญสร้างวัด และเลือกซื้ออาหารคาวหวาน ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ และกำลังจะปรับพื้นดินในการก่อสร้าง (ตารางวาละ $ 99.99) จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลัง