ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 30 มีนาคม 2562

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา ณ อุโบสถศาลาวัดไทยลอสแองเจลิส เวลา 09.30 น. ได้มีพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคม ซึ่งประกอบด้วย คุณรัชดา คุณาธรรม คุณนวลทิพย์ ยอดสุขา คุณปกรณ์ เกตุพงศ์สุดา คุณองอาจ มูลสภา คุณนภา พัวศิริรัตน์สกุล คุณจิดาภา ผดุงศิลป์ไพโรจน์ คุณอุษา หาญทองทิพย์ คุณพรรณี ดีบัว คุณเจริญพร แฮกเกอร์ คุณจุไรรัตน์ เจริญชาตรี คุณรัตนหทัย ใจยงค์ คุณศศิกานต์ แม็คคอลลิสเตอร์ คุณวิริยะ พ่วงพาราม คุณวิภูสิทธิ์ พ่วงพาราม คุณนิตยา สิงหเนตร และ คุณประภาศรี สิงหเนตร หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ นำคณะสงฆ์วัดไทยฯ สวดอวยพรอายุวัฒนมงคลเป็นพิเศษ ด้วยบทธรรมจักกัปปวัตนสูตร และบทสวดมนต์เจ็ดตำนานครบทุกบท สำรวมจิตอธิษฐานให้เกิดสวัสดิมงคล และเจริญอายุ เจริญในธรรมตลอดกาลนาน

ความจริงบทสวดมนต์ต่างๆ ในบทสวดมนต์ “เจ็ดตำนาน” ที่พระสงฆ์สาวกสาธยายอยู่เป็นประจำนั้น คือหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ตามกาลเวลาและสถานที่ต่างๆ แล้วพระสงฆ์สาวกหรือพระอรรถกถาจารย์ในภายหลัง ได้นำมารวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ และนำมาสวดหรือสาธยายให้ญาติโยมฟังกัน ยกตัวอย่างบท “โพชฌังคะปริตต์” โดยหลวงพ่อใหญ่ และพระสงฆ์สาธยายในพิธีดังกล่าว แปลเป็นภาษาไทยได้ความว่า โพชฌงค์ (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้) 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 7 ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า(พระพุทธเจ้า) ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อ ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า (พระพุทธเจ้า) ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะเป็นไข้ได้รับความลำบาก จึงทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ประการให้ท่านทั้งสองฟัง ท่านทั้งสองนั้นชื่นชมยินดียิ่งซึ่งโพชฌงคธรรม โรคก็หายได้ในบัดดล ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อ ในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง (พระพุทธเจ้า) ทรงประชวรเป็นไข้หนัก รับสั่งให้พระจุนทะเถระ (พระอุปัฏฐาก) กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพ ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อ ก็อาพาธทั้งหลายนั้นของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง ๓ องค์นั้น หายแล้วไม่กลับเป็นอีก ดุจดังกิเลสถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนต่างๆ ซึ่งเริ่มมาแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา โดยแนวคิดริเริ่มของ คุณรัชดา คุณาธรรม แห่งสมาคมไทยปักษ์ใต้ จึงเป็นบุญพิธีที่สามารถน้อมนำมาใช้ในชีวิตซึ่งนอกจากจะเป็นบุญแล้วยังเป็นพลังที่สร้างสรรค์กำลังใจให้เกิดความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานตลอดกาล สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนต่อไป คือ เดือนเมษายน ขอได้โปรดแจ้งความจำนงได้ที่ คุณรัชดา คุณาธรรม โทร. 310-408-4466 และ คุณจีน่า ปรีชา โทร. 818-448-0314


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ สรงน้ำพระพุทธรูป พระประจำวันเกิด พระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ก่อพระเจดีย์ทราย ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail:watchino18@gmail.com

และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างเสาฐานอุโบสถ ต้นละ $ 1000 และมอบรางวัล “ผู้นำบุญ” บุคคลค้นแบบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสาธารณะกุศลอื่นๆ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน มีบริการโรงทานฟรี ฟังปาฐกถาธรรม ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ


ในวันที่ 14 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.30 AM – 02.00 PM ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมงานทำบุญวันสงกรานต์ วัดสุทธาวาส แคลิฟอร์เนีย มีประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทานโดย คุณสุรเดช คุณยุพา เมฆพงษ์สาธร คุณนวยนารถ คุณนิดน้อย ปริญโญทาร และคุณนฤมล หงษ์ทอง